logo

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH thực hiện giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 745/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hà
  Ngày ban hành: 30/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Chính sách
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 745/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” NĂM 2019

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

  Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021;

  Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021;

  Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đán “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2019;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2019.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trư
  ng (để phối hợp chỉ đạo);
  - VP Chính phủ;
  - Các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
  - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
  - Hội Luật gia Việt Nam;
  - Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH;
  - Lưu: VT, Vụ PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Hà

   

  KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021" NĂM 2019
  (Kèm theo Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

  2. Tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

  3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; chú trọng lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

  II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

  1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

  a) Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2019

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

  - Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019

  b) Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

  2. Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

  Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

  - Thời gian hoàn thành: Quý IV/2019.

  3. Rà soát, đề xuất hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  4. Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tâm lý và dạy kỹ năng sống cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ tại các cơ sở trợ giúp xã hội

  Tiếp tục lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tâm lý và dạy kỹ năng sống cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ tại các cơ sở trợ giúp xã hội thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu quy định về quyền, nghĩa vụ và các quy định liên quan trực tiếp đến đối tượng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

  - Đơn vị thực hiện: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  5. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác xã hội, quản lý trường hợp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội trong việc trợ giúp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ hòa nhập cộng đồng

  Tiếp tục nghiên cứu áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến những mô hình giáo dục pháp luật đã áp dụng và đạt hiệu quả cao.

  - Đơn vị thực hiện: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  6. Rà soát, chỉnh lý chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng của Đề án

  - Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  7. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

  7.1. Biên soạn tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án

  Trên cơ sở quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến đối tượng của Đề án, các đơn vị hoàn thiện việc biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được phân công, tổ chức thẩm định và in, phát hành rộng rãi với số lượng phù hợp yêu cầu thực tế đến các đơn vị, địa phương để làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  - Thời gian hoàn thành: Quý III/2019.

  7.2. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án

  Các đơn vị, địa phương chủ động biên soạn, in, phát hành tờ rơi, tờ gấp để phổ biến những quy định pháp luật thiết yếu đến các đối tượng của Đề án thuộc phạm vi quản lý, giáo dục.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  8. Xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  9. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức

  Căn cứ yêu cầu thực tế, các đơn vị, địa phương lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án, trong đó, chú trọng vào những văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến đối tượng.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  10. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương, báo cáo viên trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở trợ giúp xã hội.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  11. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  12. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

  Các cơ sở, địa phương tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương.

  - Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2019.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Pháp chế là đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tại Đề án.

  2. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 11/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

  3. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công trong Đề án và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  4. Đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Quốc hội, số 14/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021
  Ban hành: 19/12/2017 Hiệu lực: 19/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
  Ban hành: 27/01/2014 Hiệu lực: 14/03/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH thực hiện giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 745/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/05/2019
  Hiệu lực: 30/05/2019
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới