logo

Quyết định 818/QĐ-BKHCN Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KHCN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 818/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Công Tạc
  Ngày ban hành: 26/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Khoa học-Công nghệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  ___________

  Số: 818/QĐ-BKHCN

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

  _______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tư pháp;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN;

  - Lưu VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Phạm Công Tạc

   

   

   

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  ___________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

   

  I. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

  Stt

  Tên tổ chức

  Số, ngày, tháng, năm thành lập

  Địa chỉ

  Lĩnh vực chuyên môn

  Điện thoại

  Website

  1.

  Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

  Thành lập theo Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  Số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Giám định trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  04. 3.5563450

  http://www.vipri.org

  .vn

  2.

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

  Thành lập theo Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN&MT ngày 05/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

  97 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng

  Môi trường, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử, thực phẩm, phân bón, xăng dầu khí

  0511 3821113

  www.quatest2.co

  m.vn

  3.

  Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố.

  Quyết định số 217/QĐ-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tầng 3, tòa nhà 76, Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

  - Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về an toàn bức xạ.

  - Thẩm định, đánh giá an toàn, an ninh cho các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân, nguồn bức xạ, công việc bức xạ.

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn bức xạ phục vụ đánh giá chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ y tế.

  - Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn an toàn bức xạ.

  04.3.7622216

   

   

   

  II. DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

  STT

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Nơi công tác

  Lĩnh vực chuyên môn

  Kinh nghiêm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

  1.

  Nguyễn Quốc Sửu

  30/12/1974

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Hóa vật liệu

  Giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa (từ năm 2014 đến nay).

  2.

  Võ Thị Xuân Vân

  08/12/1982

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Công nghệ hóa học - dầu và khí

  08 năm trong lĩnh vực chuyên môn lọc hóa dầu.

  3.

  Đặng Tuấn Kiệt

  12/02/1984

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Môi trường

  Chuyên gia kỹ thuật môi trường (từ năm 2010 đến nay).

  4.

  Đỗ Phú Long

  12/10/1978

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Vật liệu xây dựng, xăng dầu khí, phân bón

  Chuyên gia kỹ thuật phân bón, hóa vật liệu, xăng dầu khí (từ năm 2001 đến nay).

  5.

  Nguyễn Thị Trinh

  12/12/1982

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Môi trường, thực phẩm

  Chuyên gia kỹ thuật môi trường, thực phẩm (từ năm 2007 đến nay).

  6.

  Nguyễn Hữu Trung

  04/4/1974

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Vật liệu xây dựng, xăng dầu khí, môi trường

  Chuyên gia kỹ thuật vật liệu xây dựng, xăng dầu khí, môi trường (từ năm 1997 đến nay).

  7.

  Võ Thị Bích Thủy

  01/11/1978

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Thực phẩm

  Chuyên gia kỹ thuật thực phẩm (từ năm 2002 đến nay).

  8.

  Võ Khánh Hà

  07/7/1982

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Môi trường, thực phẩm

  Chuyên gia kỹ thuật môi trường, thực phẩm (từ năm 2006 đến nay).

  9.

  Đặng Bá Quốc Vũ

  17/6/1986

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Xăng dầu khí

  Chuyên gia kỹ thuật xăng dầu khí (từ năm 2009 đến nay).

  10.

  Phạm Hồng Sơn

  31/10/1962

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Vật liệu xây dựng

  Chuyên gia kỹ thuật vật liệu xây dựng (từ năm 1984 đến nay).

  11.

  Đoàn Thanh Dương

  21/01/1972

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Vật liệu xây dựng

  Chuyên gia kỹ thuật vật liệu xây dựng (từ năm 2007 đến nay).

  12.

  Phan Quang Cảnh

  22/10/1965

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Điện, điện tử

  Chuyên gia kỹ thuật điện, điện tử (từ năm 1982 đến nay).

  13.

  Lê Doãn Khánh

  08/11/1971

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Đo lường điện, điện tử

  Chuyên gia kỹ thuật đo lường điện, điện tử (từ năm 2008 đến nay).

  14.

  Nguyễn An Trung

  26/02/1982

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 11 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - An toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân.

  15.

  Lã Trường Giang

  01/01/1966

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 23 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ.

  16.

  Nguyễn Đức Thành

  04/5/1964

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 24 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ.

  17.

  Lại Tiến Thịnh

  27/11/1983

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 10 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ; phân tích nồng độ hoạt tính các nhân phóng xạ trong mẫu.

  18.

  Nguyễn Thị Cẩm Hà

  14/01/1984

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 10 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ, phân tích nồng độ hoạt tính các nhân phóng xạ trong mẫu.

  19.

  Vũ Hà

  23/5/1985

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 08 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

  20.

  Tào Xuân Khánh

  01/11/1983

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 10 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

  21.

  Dương Hồng Nhật

  14/8/1982

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 11 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

  22.

  Nguyễn Ninh Giang

  15/12/1989

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - Đo đánh giá an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

  23.

  Vũ Đức Giang

  23/01/1989

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  Năng lượng nguyên tử

  - 06 năm kinh nghiệm chuyên môn;

  - Nghiên cứu, triển khai hoạt động thanh sát hạt nhân và an ninh hạt nhân.

  24.

  Phạm Đình Chướng

  25/3/1947

  Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ

  Sở hữu trí tuệ

  - Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

  - Kiểu dáng công nghiệp;

  - Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

  25.

  Vũ Khắc Trai

  11/8/1940

  Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ

  Sở hữu trí tuệ

  Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

  26.

  Nguyễn Gia Lượng

  07/11/1961

  Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

  Cơ khí chế tạo

  31 năm kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực cơ khí, thiết bị điện, năng lượng.

  27.

  Bùi Văn Hùng

  04/8/1969

  Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

  Điện tử, điện tử viễn thông

  27 năm kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực điện tử, điện tử viễn thông.

  28.

  Đinh Nam Vinh

  18/02/1977

  Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

  Công nghệ xử lý môi trường

  13 năm kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 13/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 85/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
  Ban hành: 29/07/2013 Hiệu lực: 15/09/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 35/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
  Ban hành: 11/12/2014 Hiệu lực: 26/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 35/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
  Ban hành: 11/12/2014 Hiệu lực: 26/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 818/QĐ-BKHCN Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KHCN

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 818/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 26/03/2020
  Hiệu lực: 26/03/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Công Tạc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới