logo

Quyết định 891/QĐ-TTg Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 605&606-07/2019
  Số hiệu: 891/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: 30/07/2019
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 17/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 891/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC TRONG MỖI CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN THEO CÁC ĐỀ MỤC

  ------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục kèm theo Quyết định này.

  Các đề mục hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022: An ninh mạng; An toàn thông tin mạng; An toàn, vệ sinh lao động; Cảnh sát cơ động; Cảnh vệ; Căn cước công dân; Cựu chiến binh; Đầu tư công; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kiến trúc; Một số hoạt động kinh doanh đặc thù; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Quản lý thị trường; Quản lý trang thiết bị y tế; Quy hoạch; Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Thi hành tạm giữ, tạm giam; Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tiếp cận thông tin; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Trưng cầu ý dân.

  Các đề mục khác thuộc Danh mục thực hiện theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.

  Điều 2. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục để bảo đảm việc thực hiện pháp điển được thuận lợi, hiệu quả.

  Trong quá trình thực hiện pháp điển, khi có căn cứ để bổ sung , loại bỏ hoặc đổi tên đề mục thì thực hiện theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục.

  Điều 4. Các cơ quan thực hiện pháp điển, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
  - Lưu: VT, PL (2b).

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

  DANH MỤC

  CÁC ĐỀ MỤC TRONG MỖI CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN THEO CÁC ĐỀ MỤC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Tên chủ đề

  Tên đmục

  Số thứ tự đề mục trong mỗi chủ đề

  Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

  1

  An ninh quốc gia

  An ninh quốc gia

  1

  Bộ Công an

  Bảo vệ bí mật nhà nước

  2

  Bộ Công an

  Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

  3

  Bộ Công an

  Biên giới quốc gia

  4

  Bộ Quốc phòng

  Biển Việt Nam

  5

  Bộ Ngoại giao

  Công an nhân dân

  6

  Bộ Công an

  Cơ yếu

  7

  Bộ Quốc phòng

  Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  8

  Bộ Công an

  Phòng, chống khủng bố

  9

  Bộ Công an

  Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  10

  Bộ Công an

  An ninh mạng

  11

  Bộ Công an

  Cảnh vệ

  12

  Bộ Công an

  2

  Bảo hiểm

  Bảo hiểm xã hội

  1

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Bảo hiểm y tế

  2

  Bộ Y tế

  Kinh doanh bảo hiểm

  3

  Bộ Tài chính

  3

  Bưu chính, viễn thông

  An toàn thông tin mạng

  1

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Bưu chính

  2

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Công nghệ thông tin

  3

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Giao dịch điện tử

  4

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Tần số vô tuyến điện

  5

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Viễn thông

  6

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  4

  Bổ trợ tư pháp

  Đấu giá tài sản

  1

  Bộ Tư pháp

  Công chứng

  2

  Bộ Tư pháp

  Giám định tư pháp

  3

  Bộ Tư pháp

  Luật sư

  4

  Bộ Tư pháp

  Trợ giúp pháp lý

  5

  Bộ Tư pháp

  Tư vấn pháp luật

  6

  Bộ Tư pháp

  5

  Cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức

  1

  Bộ Nội vụ

  Viên chức

  2

  Bộ Nội vụ

  6

  Chính sách xã hội

  Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

  1

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Người cao tuổi

  2

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Người khuyết tật

  3

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Phòng, chống mại dâm

  4

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ưu đãi người có công với cách mạng

  5

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  7

  Công nghiệp

  Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  1

   

  Dầu khí

  2

  Bộ Công Thương

  Điện lực

  3

  Bộ Công Thương

  Hóa chất

  4

  Bộ Công Thương

  Khuyến công

  5

  Bộ Công Thương

  Quản lý phân bón

  6

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  7

  Bộ Công Thương

  8

  Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

  Trẻ em

  1

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Bình đẳng giới

  2

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Dân số

  3

  Bộ Y tế

  Hôn nhân và gia đình

  4

  Bộ Tư pháp

  Phòng, chống bạo lực gia đình

  5

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  9

  Dân sự

  Dân sự

  1

  Bộ Tư pháp

  Đăng ký giao dịch bảo đảm

  2

  Bộ Tư pháp

  Giao dịch bảo đảm

  3

  Bộ Tư pháp

  10

  Dân tộc

  Công tác dân tộc

  1

  Ủy ban dân tộc

  11

  Đất đai

  Đất đai

  1

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  12

  Doanh nghiệp, hợp tác xã

  Doanh nghiệp

  1

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  2

  Bộ Tư pháp

  Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  3

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Hợp tác xã

  4

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  13

  Giáo dục, đào tạo

  Giáo dục

  1

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo dục đại học

  2

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  14

  Giao thông, vận tải

  Đường sắt

  1

  Bộ Giao thông vận tải

  Giao thông đường bộ

  2

  Bộ Giao thông vận tải

  Giao thông đường thủy nội địa

  3

  Bộ Giao thông vận tải

  Hàng hải Việt Nam

  4

  Bộ Giao thông vận tải

  Hàng không dân dụng Việt Nam

  5

  Bộ Giao thông vận tải

  15

  Hành chính tư pháp

  Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  1

  Bộ Tư pháp

  Chứng thực (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  2

   

  Hộ tịch

  3

  Bộ Tư pháp

  Lý lịch tư pháp

  4

  Bộ Tư pháp

  Nuôi con nuôi

  5

  Bộ Tư pháp

  Quốc tịch Việt Nam

  6

  Bộ Tư pháp

  16

  Hình sự

  Hình sự

  1

  Bộ Tư pháp

  17

  Kế toán, kiểm toán

  Kế toán

  1

  Bộ Tài chính

  Kiểm toán độc lập

  2

  Bộ Tài chính

  Kiểm toán Nhà nước

  3

  Kiểm toán Nhà nước

  18

  Khiếu nại, t cáo

  Khiếu nại

  1

  Thanh tra Chính phủ

  Phòng, chống tham nhũng

  2

  Thanh tra Chính phủ

  Thanh tra

  3

  Thanh tra Chính phủ

  Tiếp công dân

  4

  Thanh tra Chính phủ

  Tố cáo

  5

  Thanh tra Chính phủ

  19

  Khoa học, công nghệ

  Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  1

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Chuyển giao công nghệ

  2

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Công nghệ cao

  3

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Đo lường

  4

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Khoa học và công nghệ

  5

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Năng lượng nguyên tử

  6

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Sở hữu trí tuệ

  7

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  8

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  20

  Lao động

  Giáo dục nghề nghiệp

  1

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Lao động

  2

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  3

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Việc làm

  4

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  An toàn, vệ sinh lao động

  5

  Bô Lao động - Thương binh và Xã hội

  21

  Môi trường

  Bảo vệ môi trường

  1

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Đa dạng sinh học

  2

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  22

  Ngân hàng, tiền tệ

  Bảo hiểm tiền gửi

  1

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Các công cụ chuyển nhượng

  2

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Các tổ chức tín dụng

  3

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  4

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ngoại hối

  5

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Phòng, chống rửa tiền

  6

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  23

  Ngoại giao, điều ước quốc tế

  Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

  1

  Bộ Ngoại giao

  Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

  2

  Bộ Ngoại giao

  Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

  3

  Bộ Ngoại giao

  Điều ước quốc tế

  4

  Bộ Ngoại giao

  Hàm, cp ngoại giao

  5

  Bộ Ngoại giao

  Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

  6

  Bộ Ngoại giao

  Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

  7

  Bộ Ngoại giao

  Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  8

  Bộ Ngoại giao

  Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

  9

  Bộ Ngoại giao

  Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

  10

  Bộ Ngoại giao

  24

  Nông nghiệp, nông thôn

  Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  1

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lâm nghiệp

  2

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đê điều

  3

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Trng trọt

  4

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Chăn nuôi

  5

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thủy lợi

  6

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Khuyến nông (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  7

   

  Quản lý sản xuất, kinh doanh muối

  8

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Phát triển ngành nghề nông thôn

  9

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Phòng, chống thiên tai

  10

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quản lý thức ăn chăn nuôi (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  11

   

  Thú y

  12

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thủy sản

  13

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  25

  Quốc phòng

  Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

  1

  Bộ Quốc phòng

  Bộ đội biên phòng

  2

  Bộ Quốc phòng

  Công nghiệp quốc phòng

  3

  Bộ Quốc phòng

  Công tác phòng không nhân dân (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  4

   

  Dân quân tự vệ

  5

  Bộ Quốc phòng

  Động viên công nghiệp

  6

  Bộ Quốc phòng

  Giáo dục quốc phòng và an ninh

  7

  Bộ Quốc phòng

  Cảnh sát biển Việt Nam

  8

  Bộ Quốc phòng

  Lực lượng dự bị động viên

  9

  Bộ Quốc phòng

  Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  10

  Bộ Quốc phòng

  Nghĩa vụ quân sự

  11

  Bộ Quốc phòng

  Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  12

  Bộ Quốc phòng

  Quốc phòng

  13

  Bộ Quốc phòng

  Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

  14

  Bộ Quốc phòng

  Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

  15

  Bộ Quốc phòng

  26

  Tài chính

  Giá

  1

  Bộ Tài chính

  Hải quan

  2

  Bộ Tài chính

  Ngân sách nhà nước

  3

  Bộ Tài chính

  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  4

  Bộ Tài chính

  27

  Tài nguyên

  Đo đạc và bản đồ

  1

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Khí tượng thủy văn

  2

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Khoáng sản

  3

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  4

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Tài nguyên nước

  5

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Hoạt động viễn thám

  6

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  28

  Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

  Dự trữ quốc gia

  1

  Bộ Tài chính

  Quản lý nợ công

  2

  Bộ Tài chính

  Quản lý, sử dụng tài sản công

  3

  Bộ Tài chính

  Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

  4

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Trưng mua, trưng dụng tài sản

  6

  Bộ Tài chính

  Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

  7

  Bộ Tài chính

  29

  Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

  Thi đua, khen thưởng

  1

  Bộ Nội vụ

  30

  Thi hành án

  Đặc xá

  1

  Bộ Công an

  Thi hành án dân sự

  2

  Bộ Tư pháp

  Thi hành án hình sự

  3

  Bộ Công an

  Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  4

  Bộ Tư pháp

  31

  Thống kê

  Thống kê

  1

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  32

  Thông tin báo chí, xuất bản

  Báo chí

  1

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Tiếp cận thông tin

  2

  Bộ Tư pháp

  Xuất bản

  3

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  33

  Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

  Án phí, lệ phí Tòa án (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  1

   

  Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  Phí và lệ phí

  3

  Bộ Tài chính

  Quản lý thuế

  4

  Bộ Tài chính

  Thuế bảo vệ môi trường

  5

  Bộ Tài chính

  Thuế giá trị gia tăng

  6

  Bộ Tài chính

  Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  7

  Bộ Tài chính

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  8

  Bộ Tài chính

  Thuế tài nguyên

  9

  Bộ Tài chính

  Thuế thu nhập cá nhân

  10

  Bộ Tài chính

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  11

  Bộ Tài chính

  Thuế tiêu thụ đặc biệt

  12

  Bộ Tài chính

  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  13

  Bộ Tài chính

  34

  Thương mại, đầu tư, chứng khoán

  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  1

  Bộ Công Thương

  Cạnh tranh

  2

  Bộ Công Thương

  Quản lý ngoại thương

  3

  Bộ Công Thương

  Chứng khoán

  4

  Bộ Tài chính

  Đấu thầu

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Đầu tư

  6

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Đầu tư công

  7

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

  8

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

  9

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Một số hoạt động kinh doanh đặc thù

  10

  Bộ Tư pháp

  Quản lý thị trường

  11

  Bộ Công Thương

  Quy hoạch

  12

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Thương mại

  13

  Bộ Công Thương

  35

  Tổ chức bộ máy nhà nước

  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  1

  Văn phòng Quốc hội

  Bầu cử đại biểu Quốc hội (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  2

   

  Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

  3

  Văn phòng Quốc hội

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  4

  Văn phòng Quốc hội

  Thủ đô

  5

  Bộ Tư pháp

  Tổ chức Chính phủ

  6

  Bộ Nội vụ

  Tổ chức chính quyền địa phương

  7

  Bộ Nội vụ

  Tổ chức Quốc hội

  8

  Văn phòng Quốc hội

  Tổ chức Tòa án nhân dân

  9

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

  10

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  36

  Tổ chức chính trị - xã hội, hội

  Công đoàn

  1

  Văn phòng Quốc hội

  Hoạt động chữ thập đỏ

  2

  Văn phòng Quốc hội

  Thanh niên

  3

  Bộ Nội vụ

  Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  4

  Bộ Nội vụ

  Tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  5

  Bộ Nội vụ

  Cựu chiến binh

  6

  Bộ Nội vụ

  37

  Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

  Hòa giải cơ sở

  1

  Bộ Tư pháp

  Phá sản

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  Thủ tục bắt giữ tàu bay

  3

  Tòa án nhân dân tối cao

  Thủ tục bắt giữ tàu biển

  4

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tố tụng dân sự

  5

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tố tụng hành chính

  6

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tố tụng hình sự

  7

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  8

  Bộ Tư pháp

  Trọng tài thương mại

  9

  Bộ Tư pháp

  Thi hành tạm giữ, tạm giam

  10

  Bộ Công an

  Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

  11

  Bộ Công an

  38

  Tôn giáo, tín ngưỡng

  Tín ngưỡng, tôn giáo

  1

  Bộ Nội vụ

  39

  Trt t, an toàn xã hội

  Chứng minh nhân dân

  1

  Bộ Công an

  Công an xã

  2

  Bộ Công an

  Cư trú

  3

  Bộ Công an

  Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  4

  Bộ Công an

  Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

  5

  Bộ Công an

  Phòng cháy và chữa cháy

  6

  Bộ Công an

  Phòng, chống ma túy

  7

  Bộ Công an

  Phòng, chống mua bán người

  8

  Bộ Tư pháp

  Cảnh sát môi trường

  9

  Bộ Công an

  Quản lý, sử dụng pháo

  10

  Bộ Công an

  Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  11

  Bộ Công an

  Quản lý và sử dụng con dấu

  12

  Bộ Công an

  Xử lý vi phạm hành chính

  13

  Bộ Tư pháp

  Cảnh sát cơ động

  14

  Bộ Công an

  Căn cước công dân

  15

  Bộ Công an

  40

  Tương trợ tư pháp

  Tương trợ tư pháp

  1

  Bộ Tư pháp

  41

  Văn hóa, thể thao, du lịch

  Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  1

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

  2

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

  3

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Di sản văn hóa

  4

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Du lịch

  5

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Điện ảnh

  6

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Hoạt động mỹ thuật

  7

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

  8

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Quảng cáo

  9

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

  10

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thể dục, thể thao

  11

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thư viện

  12

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

  14

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  42

  Văn thư, lưu trữ

  Công tác văn thư

  1

  Bộ Nội vụ

  Lưu tr

  2

  Bộ Nội vụ

  43

  Xây dựng nhà ở, đô thị

  Kiến trúc

  1

  Bộ Xây dựng

  Kinh doanh bất động sản

  2

  Bộ Xây dựng

  Nhà ở

  3

  Bộ Xây dựng

  Quy hoạch đô thị

  4

  Bộ Xây dựng

  Xây dựng

  5

  Bộ Xây dựng

  44

  Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  1

  Bộ Tư pháp

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  2

   

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  3

  Bộ Tư pháp

  Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

  4

  Bộ Tư pháp

  Kiểm soát thủ tục hành chính

  5

  Bộ Tư pháp

  Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  6

   

  Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  7

  Bộ Tư pháp

  Phổ biến, giáo dục pháp luật

  8

  Bộ Tư pháp

  Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

  9

  Bộ Tư pháp

  Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

  10

   

  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  11

  Bộ Tư pháp

  Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  12

  Bộ Tư pháp

  Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  13

  Bộ Nội vụ

  Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  14

  Bộ Nội vụ

  Trưng cầu ý dân

  15

  Văn phòng Quốc hội

  45

  Y tế, dược

  An toàn thực phẩm

  1

  Bộ Y tế

  Bảo vệ sức khỏe nhân dân

  2

  Bộ Y tế

  Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

  3

  Bộ Y tế

  Dược

  4

  Bộ Y tế

  Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

  5

  Bộ Y tế

  Khám bệnh, chữa bệnh

  6

  Bộ Y tế

  Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  7

  Bộ Y tế

  Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

  8

  Bộ Y tế

  Phòng, chống tác hại của thuốc lá

  9

  Bộ Y tế

  Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  10

  Bộ Y tế

  Phòng, chống tác hại của rượu, bia

  11

  Bộ Y tế

  Quản lý trang thiết bị y tế

  12

  Bộ Y tế

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật
  Ban hành: 16/04/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
  Ban hành: 27/06/2013 Hiệu lực: 15/08/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục
  Ban hành: 06/06/2014 Hiệu lực: 06/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Quyết định 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển
  Ban hành: 29/07/2014 Hiệu lực: 29/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 3228/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020
  Ban hành: 20/12/2019 Hiệu lực: 20/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Kế hoạch 142/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020
  Ban hành: 09/03/2020 Hiệu lực: 09/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 891/QĐ-TTg Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 891/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/07/2019
  Hiệu lực: 17/07/2019
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: 30/07/2019
  Số công báo: 605&606-07/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới