logo

Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
  Ban hành: 02/02/2012 Hiệu lực: 01/04/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Nghị định 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
  Ban hành: 05/02/2013 Hiệu lực: 31/03/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Nghị định 80/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
  Ban hành: 17/09/2015 Hiệu lực: 10/11/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  04
  Nghị định 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
  Ban hành: 12/01/2007 Hiệu lực: 08/02/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới