logo

An ninh quốc gia

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh Ban hành: 01/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 Ban hành: 31/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 Ban hành: 31/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 23/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP Ban hành: 29/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Ban hành: 22/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 14/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự Ban hành: 02/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020) Ban hành: 31/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương Ban hành: 28/12/2018 Đã đính chính lại Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 15/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công an nhân dân Ban hành: 04/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 12/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Ban hành: 29/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 08/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước Ban hành: 29/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng Ban hành: 27/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Công an nhân dân, số 37/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về