logo

An ninh quốc gia

Quyết định 1811/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 Ban hành: 16/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 182/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại Ban hành: 04/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 12/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Dân quân tự vệ Ban hành: 03/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 15/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Ban hành: 03/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 17/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Lực lượng dự bị động viên Ban hành: 03/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 177/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam Ban hành: 30/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Lực lượng dự bị động viên, số 53/2019/QH14 Ban hành: 26/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, số 50/2019/QH14 Ban hành: 25/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14 Ban hành: 22/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 Ban hành: 20/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc về quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa thủy lợi quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Ban hành: 14/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 Ban hành: 13/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 78/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 52/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt” Ban hành: 31/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 98/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới Ban hành: 26/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 158/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 08:2019/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương Ban hành: 21/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 29/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg ngày 27/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 03/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị định Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Ban hành: 02/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 45/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Ban hành: 02/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về