logo

Bảo hiểm

Công văn 1589/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2101/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 29/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2093/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 Ban hành: 26/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2065/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài Ban hành: 25/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 55959/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế Ban hành: 23/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 13/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Ban hành: 22/06/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài Ban hành: 16/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 1823/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025 Ban hành: 09/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1746/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 03/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 802/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế Ban hành: 02/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2031/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân Ban hành: 29/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Ban hành: 29/05/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Ban hành: 27/05/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1142/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý Ban hành: 22/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 349/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Ban hành: 22/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 189/QLBH-PNT của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Ban hành: 20/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 746/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Ban hành: 20/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm Ban hành: 14/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 193/BHXH-GĐ2 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa (thuộc CN VII - Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo) Ban hành: 12/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 06/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về