logo

Bảo hiểm

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Ban hành: 16/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 2312/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý 1 năm 2019 Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 2298/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6807/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sao gửi Thông báo kết luận giao ban 1039/BYT-BHXH VN giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Ban hành: 07/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2219/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4510/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 4975/BYT-QLD của Bộ Y tế Ban hành: 31/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS Ban hành: 26/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Ban hành: 17/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 15/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành: 15/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Ban hành: 08/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1953/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Ban hành: 03/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 1039/TB-BYT-BHXH VN của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị giao ban hai ngành Ban hành: 02/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5789/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 Ban hành: 01/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1904/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ ốm đau Ban hành: 27/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 361/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Ban hành: 19/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3780/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 Ban hành: 10/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công điện 03/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng Ban hành: 07/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5137/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 04/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về