logo

Bảo hiểm

Công văn 707/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 227/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 679/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 565/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định tổng mức và quyết toán chi phí khám chữa bệnh đa tuyến đến năm 2018 Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 744/BYT-BH của Bộ Y tế về Công văn 4996/BHXH-CSYT và Công văn 5219/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 18/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 265/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Ban hành: 24/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 238/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bưu điện Ban hành: 21/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 11/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 59/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 62/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp Ban hành: 04/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 12/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT Ban hành: 03/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Ban hành: 02/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5869/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2665/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2019 Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5451/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2596/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 51/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 Ban hành: 25/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 7603/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6) Ban hành: 25/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về