logo

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10829/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học Ban hành: 02/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 31/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành: 29/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 26/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu Ban hành: 25/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW ngày 06/06/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2638/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6270/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6270/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước Ban hành: 19/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4003/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 70/QĐ-TXNK của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ Ban hành: 12/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 02/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia Ban hành: 28/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan Ban hành: 26/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của Thành phố Hà Nội Ban hành: 20/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 111/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2018-2021 Ban hành: 19/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức Ban hành: 18/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường Ban hành: 13/09/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về