logo

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 Ban hành: 08/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 06/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban hành: 04/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân Ban hành: 02/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 7046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2183/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2653/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6028/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm" Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ Thành phố Ban hành: 07/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Ban hành: 29/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3649/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương Ban hành: 26/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triệu tập cán bộ dự tập huấn "Quản lý tài chính - tài sản Nhà nước" Ban hành: 26/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2866/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Ban hành: 23/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018 Ban hành: 22/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4946/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức và người lao động Ban hành: 22/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10829/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về