logo

Chính sách

Quyết định 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 Ban hành: 18/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban hành: 15/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 124/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc" Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 122/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán Nghiên cứu xây dựng Báo cáo Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; định hướng xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 121/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán Nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 123/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Ban hành: 13/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 120/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 575/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019 Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 554/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 553/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2019) Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đề nghị gửi Kế hoạch hành động và báo cáo quý về triển khai Nghị quyết Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1841/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 90/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành cẩm nang chính sách, pháp luật giảm nghèo về thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 709/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 87/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 31/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về