logo

Chứng khoán

Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán Ban hành: 30/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 950/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Ban hành: 19/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 28/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành Ban hành: 12/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 72/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm Ban hành: 18/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1205/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán Ban hành: 27/12/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Ban hành: 19/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2497/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp Ban hành: 04/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2399/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 21/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2398/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Ban hành: 21/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2396/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Ban hành: 21/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Ban hành: 13/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 12117/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh Ban hành: 13/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Ban hành: 25/10/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ban hành: 25/10/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 09/10/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 87/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Ban hành: 15/08/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2949/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán Ban hành: 05/07/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng Ban hành: 06/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về