logo

Cơ cấu tổ chức

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 09/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1870/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 39/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 37/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1802/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 166-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương Ban hành: 18/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1756/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Nguyễn Văn Trịnh giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1754/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về