logo

Cơ cấu tổ chức

Công văn 2027/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1983/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 35/QĐ-BCĐCLVNNB của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 89/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác Quốc tế Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ban hành: 05/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 259/QĐ-HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 530/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Thi đua - Khen thưởng Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 33/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 88/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Tổ chức Cán bộ Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập 05 Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 258/TTg-TH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về