logo

Dân sự

Công văn 232/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự Ban hành: 26/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự Ban hành: 09/08/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2057/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ ngày 05/04/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021 Ban hành: 26/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi hành án dân sự Ban hành: 29/06/2018 Chưa xác định Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Ban hành: 29/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản Ban hành: 12/06/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 82/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 Ban hành: 04/05/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 40/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân Ban hành: 19/04/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Ban hành: 16/04/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 72/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Thành phố Hải Phòng Ban hành: 16/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 55/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành Ban hành: 20/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 43/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự Ban hành: 20/03/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự Ban hành: 02/02/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 Ban hành: 12/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021 Ban hành: 11/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 05/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 Ban hành: 05/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 27/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự Ban hành: 05/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Ban hành: 23/11/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng Ban hành: 16/11/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 364/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự Ban hành: 02/10/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về