logo

Đất đai-Nhà ở

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 16/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 407/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung" Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 53/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 14/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 19/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ tại hẻm đường Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 57/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Ban hành: 14/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Ban hành: 06/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 04/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 441/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại cuộc họp về triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Ban hành: 30/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1659/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 21/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 21/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1660/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 21/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 76607/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất Ban hành: 19/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về