logo

Đất đai-Nhà ở

Công văn 10281/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT Ban hành: 09/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 05/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 18/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất Ban hành: 31/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư Ban hành: 31/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Mục I phần B Dự án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố ngày 01/01/2020 ban hành kèm theo Quyết định 2396/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 29/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 247/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9771/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Ban hành: 26/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 12708/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Ban hành: 23/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 79995/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế về hóa đơn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản khi chưa chuyển quyền sử dụng đất Ban hành: 22/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 18/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 18/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 17/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 9410/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất Ban hành: 16/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành: 16/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 15/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Ban hành: 14/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 14/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4142/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản Ban hành: 11/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ban hành: 11/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về