logo

Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 1594/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh Ban hành: 24/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 541/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2018 Ban hành: 07/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 542/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 11 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Ban hành: 07/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 543/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 10 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Ban hành: 07/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 512/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch, Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị làm việc năm 2018 của Ban Quản lý dự án "Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số" (Ban Quản lý Dự án EMPS) Ban hành: 21/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2810/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 30/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 02/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cạnh tranh Ban hành: 25/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Cạnh tranh của Quốc hội, số 23/2018/QH14 Ban hành: 12/06/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2275/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2018 Ban hành: 08/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3015/BYT-QLD của Bộ Y tế về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Ban hành: 28/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Ban hành: 08/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 524/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn Ban hành: 07/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2710/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện Ban hành: 27/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Ban hành: 26/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Ban hành: 23/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 2364/CT-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Ban hành: 26/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 821/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 02/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu Ban hành: 24/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước Ban hành: 11/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về