logo

Điện lực

Thông tư 16/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối Ban hành: 07/07/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực Ban hành: 16/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện Ban hành: 16/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện Ban hành: 16/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện Ban hành: 27/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện Ban hành: 27/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 329/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện Ban hành: 22/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 Ban hành: 05/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực Ban hành: 14/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành các Quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện Ban hành: 12/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 46/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện Ban hành: 08/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm Ban hành: 26/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 13/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện Ban hành: 31/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 02/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 106/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ Ban hành: 14/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 12/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch, huy động dịch vụ điều tần và dự phòng quay Ban hành: 12/03/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015 Ban hành: 29/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3168/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng trả lời việc kiến nghị tự thực hiện thẩm tra Ban hành: 04/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7466/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 Ban hành: 21/09/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về