logo

Doanh nghiệp

Nghị định 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Ban hành: 25/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84104/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 82639/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Ban hành: 11/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 82634/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp Ban hành: 11/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Điều phối Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025" Ban hành: 09/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 81423/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp Ban hành: 07/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 81422/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài Ban hành: 07/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 81419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân Ban hành: 07/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 80/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán Ban hành: 03/09/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10535/BTC-TCT của Bộ Tài chính về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Ban hành: 31/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 80130/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Ban hành: 31/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2021 - 2030 Ban hành: 31/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7124/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020 Ban hành: 27/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2250/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 Ban hành: 24/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Ban hành: 24/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 77562/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo Ban hành: 21/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 77768/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 Ban hành: 21/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Ban hành: 21/08/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3160/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 20/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về