logo

Doanh nghiệp

Công văn 349/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 Ban hành: 14/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 08/01/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 17/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 12710/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần Ban hành: 29/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 45/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1802/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 30/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng Ban hành: 12/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 06/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7217/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho Ban hành: 06/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Ban hành: 04/12/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1707/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 11730/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10/2018 Ban hành: 30/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5894/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp Ban hành: 30/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp Ban hành: 30/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về