logo

Doanh nghiệp

Công văn 2679/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 86/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 553/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 296/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Ban hành: 27/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7342/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về lệ phí môn bài cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 300/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1302/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Ban hành: 16/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 184/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Ban hành: 01/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước Ban hành: 30/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Ban hành: 29/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 93/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của dự án ODA không hoàn lại Ban hành: 28/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 679/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp Ban hành: 28/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 07/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Ban hành: 28/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 Ban hành: 25/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 21/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 21/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về