logo

Doanh nghiệp

Công văn 1965/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 15/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1966/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm Ban hành: 15/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 1/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam Ban hành: 14/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1254/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 10/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 406/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 06/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1124/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng Ban hành: 31/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 38/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích Ban hành: 31/12/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 98065/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới Ban hành: 31/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán Ban hành: 31/12/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 37/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm Ban hành: 31/12/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2510/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 30/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 96150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 25/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 95930/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ Ban hành: 24/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 94415/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa cho, biếu, tặng, tiếp khách Ban hành: 18/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 191/QDNNVV-NVCV của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 17/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 93747/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ hỗ trợ cung cấp cho công ty thành viên Ban hành: 16/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 12/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 11296/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 Ban hành: 12/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2623/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 10/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2573/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính Ban hành: 10/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về