logo

Hàng hải

Quyết định 2292a/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 26/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9852/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh của báo chí liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển Ban hành: 10/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2180/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 10/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 47/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang Ban hành: 24/08/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải Ban hành: 03/08/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 43/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam Ban hành: 01/08/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 38/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải Ban hành: 11/06/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 35/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải Ban hành: 31/05/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải Ban hành: 28/05/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1076/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Ban hành: 28/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 965/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải Ban hành: 04/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 652/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam Ban hành: 03/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 633/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các công ước quốc tế trong lĩnh vực hàng hải mà Việt Nam là thành viên và triển khai gia nhập các văn kiện của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Ban hành: 30/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải Ban hành: 12/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải Ban hành: 22/02/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra tàu biển Ban hành: 07/02/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam Ban hành: 02/02/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 48/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 09/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 49/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 09/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về