logo

Hình sự

Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi Ban hành: 21/12/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 254/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự Ban hành: 26/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự Ban hành: 12/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên Ban hành: 21/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo Ban hành: 05/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 196/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự Ban hành: 04/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3198/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 02/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 170/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 01/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3412/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 26/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 160/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 23/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công điện 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 19/07/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 304/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân Ban hành: 29/06/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Ban hành: 29/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 26/06/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2107/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Ban hành: 28/05/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Ban hành: 15/05/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo Ban hành: 15/05/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 13/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự Ban hành: 09/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về