logo

Hình sự

Kế hoạch 97-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân Ban hành: 29/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 09/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019 Ban hành: 17/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự Ban hành: 11/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 01/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 254/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự Ban hành: 26/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự Ban hành: 12/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra Ban hành: 18/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên Ban hành: 21/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo Ban hành: 05/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 196/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự Ban hành: 04/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3198/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 02/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 170/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 01/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3412/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 26/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 160/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 23/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công điện 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Ban hành: 19/07/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về