logo

Hôn nhân gia đình

Quy định 05-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng Ban hành: 28/08/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2891/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ Ban hành: 26/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1078/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Ban hành: 15/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018 Ban hành: 09/02/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Ban hành: 19/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình Ban hành: 29/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2084/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành: 16/10/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 29/09/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 06/07/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1790/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 Ban hành: 28/04/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1700/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" Ban hành: 26/04/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 72/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn Ban hành: 11/04/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Ban hành: 29/03/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 Ban hành: 16/01/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 204/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở Ban hành: 16/01/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 06/12/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 70/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Ban hành: 25/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3986/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017 Ban hành: 16/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 633/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2016 Ban hành: 15/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 16/09/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về