logo

Kế toán-Kiểm toán

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2268/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019 Ban hành: 28/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước Ban hành: 26/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư Ban hành: 12/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Ban hành: 12/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 12/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 09/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước Ban hành: 27/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 845/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC Ban hành: 15/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Ban hành: 12/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành Ban hành: 12/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 07/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 06/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng Ban hành: 17/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng Ban hành: 17/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về