logo

Kế toán-Kiểm toán

Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Ban hành: 29/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 05/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô Ban hành: 25/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ Ban hành: 22/01/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 31/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII Ban hành: 09/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2268/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019 Ban hành: 28/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước Ban hành: 26/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 108/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 103/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ "Vì người nghèo" Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư Ban hành: 12/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Ban hành: 12/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 74/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ Ban hành: 16/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 12/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về