logo

Khoa học-Công nghệ

Quyết định 484/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 471/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 568/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg ngày 10/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 458/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019 Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 395/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1158/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả Khoa học công nghệ - Môi trường và Xây dựng kế hoạch 2020 Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 10/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước Ban hành: 20/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1405/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạo khung khổ pháp lý đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 321/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn Ban hành: 18/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ban hành: 15/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 310/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 297/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019 Ban hành: 11/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia Ban hành: 02/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Ban hành: 01/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 30/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 248/BKHCN-PC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu Ban hành: 29/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về