logo

Khoa học-Công nghệ

Quyết định 3457/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1607/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá hiệu quả dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" (Movimar) giai đoạn 2016-2017 Ban hành: 12/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 05/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1788/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007 Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1787/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Portland – Hillsboro Evergreen – US0017 Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 655/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc Ban hành: 31/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3305/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 29/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3306/QĐ-BCĐCPĐT của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 29/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3238/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển", mã số: KC.09/16-20 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3235/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai", mã số: KC.08/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3234/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", mã số: KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3233/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng", mã số KC.10/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3214/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử", mã số KC.01/16-20 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3202/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Chữa cháy Ban hành: 23/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 8196/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre Ban hành: 19/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Ban hành: 01/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2847/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp Ban hành: 28/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về