logo

Khoa học-Công nghệ

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 09/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám Ban hành: 04/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4889/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10211/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam - Thuốc bảo vệ thực vật Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10209/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3951/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 25/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Ban hành: 19/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 11995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3778/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3780/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Ban hành: 04/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3685/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3649/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 14/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế Ban hành: 15/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 15/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về