logo

Lao động-Tiền lương

Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Ban hành: 07/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Ban hành: 07/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/05/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 07/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6638/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10605/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 31/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập Ban hành: 25/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 37/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương Ban hành: 25/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Ban hành: 24/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4147/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1460/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 23/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4455/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng Ban hành: 23/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4421/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp Ban hành: 17/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành: 15/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình Ban hành: 12/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình Ban hành: 12/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Ban hành: 12/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Ban hành: 10/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 08/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về