logo

Lao động-Tiền lương

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Ban hành: 08/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 62/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp Ban hành: 04/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân Ban hành: 02/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Khung định hình kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2665/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2019 Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5451/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế Ban hành: 25/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2183/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1817/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 18/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 12/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 1737/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018" Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập Ban hành: 10/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ Thành phố Ban hành: 07/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 06/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5139/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước Ban hành: 05/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò Ban hành: 05/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về