logo

Ngoại giao

Công văn 288/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp quan hệ ASEAN - EU lên Đối tác chiến lược Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 50/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Ban hành: 07/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan Ban hành: 12/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 03/2018/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương Ban hành: 12/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 34/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau chuyên ngành của ASEAN về hệ thống giám định và chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến (ASEAN Sectoral mutual recognition arrangement for Inspection and Certification systems on food hygiene for prepared foodstuff products) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 35/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Agreement on Trade Promotion and Facilitation for Cambodia - Lao PDR - Viet Nam Development Triangle Area) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 36/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 37/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 38/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng V về dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 39/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ chín trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (Protocol to Implement the Ninth Package of Commiments under the ASEAN Framework Agreement on Services) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 40/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước quốc tế về Thống nhất một số quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 45/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ 1.882.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án "Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh" Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội Ban hành: 01/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của Thành phố Hà Nội Ban hành: 20/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1154/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 Ban hành: 05/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao Ban hành: 04/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về