logo

Sở hữu trí tuệ

Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4059/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học Ban hành: 06/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 4769/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Ban hành: 14/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quy chế phối hợp 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý Ban hành: 08/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 12/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Ban hành: 23/02/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành "Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020" Ban hành: 09/02/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 17/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 29/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Ban hành: 29/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 91/NQ-CP của Chính phủ về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia Ban hành: 15/09/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 18/08/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 14/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement) Ban hành: 20/04/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Ban hành: 10/04/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Ban hành: 20/03/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 06/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ Ban hành: 20/03/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp Ban hành: 02/02/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Ban hành: 20/01/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ Ban hành: 16/01/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 42/GSQL-GQ4 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Ban hành: 11/01/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả Ban hành: 10/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về