logo

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 160/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố năm 2019-2020 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2679/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 86/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 54/CP-QHQT của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 323/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1209/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 83/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 309/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1557/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT Ban hành: 26/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 619/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 665/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 10/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước Ban hành: 20/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường Ban hành: 19/02/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 268/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021 Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về