logo

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang Ban hành: 05/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Ban hành: 04/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2218/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính Ban hành: 01/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2217/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 Ban hành: 31/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1426/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2064/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Ban hành: 25/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3) Ban hành: 25/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 12873/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch Ban hành: 25/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ban hành: 24/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2036/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 Ban hành: 22/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 16/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Ban hành: 22/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 Ban hành: 21/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4911/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế Ban hành: 21/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 18/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Ban hành: 18/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 15/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4178/TCT-CS của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Ban hành: 15/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4158/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 14/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 72/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2016 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Ban hành: 14/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 15/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối Ban hành: 11/10/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về