logo

Tài chính-Ngân hàng

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10902/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025 Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 422/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6471/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định 2718/QĐ-TCHQ ngày 14/09/2018 có hiệu lực Ban hành: 02/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 01/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 5362/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018 Ban hành: 31/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 31/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 31/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ban hành: 31/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4573/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách tài chính công, báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 Ban hành: 30/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ban hành: 30/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 29/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành: 26/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2074/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố Ban hành: 25/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 25/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 24/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về