logo

Tài nguyên-Môi trường

Công văn 205/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mỏ cao lanh - fenspat tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch và bổ sung vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Ban hành: 08/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 182/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 98/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám Ban hành: 04/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 25/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 Ban hành: 02/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 35/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước Ban hành: 27/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 28/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 32/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 31/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 30/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 34/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 60/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ban hành: 19/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 12225/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất giải pháp dự án chống xói mòn bờ biển Hội An Ban hành: 17/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về