logo

Tài nguyên-Môi trường

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 15/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019 Ban hành: 15/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2027/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Ban hành: 13/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 10/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải Ban hành: 11/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1025/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 528/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 474/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Phú Thọ Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố trong năm 2019 Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2380/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với quặng sắt Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 09/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Ban hành: 01/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1158/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả Khoa học công nghệ - Môi trường và Xây dựng kế hoạch 2020 Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 360/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 15/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1809/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1797/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu xử lý, dầu trắng Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1150/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch và cấp phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng tại tỉnh Yên Bái Ban hành: 13/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai Ban hành: 13/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về