logo

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 11/01/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 71/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội Ban hành: 30/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 04/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng Ban hành: 30/12/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 25/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện Ban hành: 28/12/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ban hành: 25/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2020 của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác khám chữa bệnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (1970-2020) Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 2418/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã Việt Nam Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 Ban hành: 21/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1774/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Ủy ban Dân tộc Ban hành: 18/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 55/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 18/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 2852/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định kết quả giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V Ban hành: 17/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 5596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội Ban hành: 16/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 01/2020/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân Ban hành: 15/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân Ban hành: 15/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5631/VKSTC-V16 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua Ban hành: 15/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 356/TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, Bảng chấm điểm thi đua và Công văn 203/CV-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao Ban hành: 15/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban hành: 14/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về