logo

Thông tin-Truyền thông

Quyết định 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Ban hành: 09/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 22/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 08/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 22/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 08/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2213/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020) Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2212/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự" Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz" Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2261/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4043/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4044/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 23/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 840/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019 Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3891/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 18/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo Ban hành: 20/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2183/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2151/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm - Phòng thử nghiệm (VILAS 792) Ban hành: 18/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về