logo

Thông tin-Truyền thông

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ban hành: 08/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 227/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ban hành: 05/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 168/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 163/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018 Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 13/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 160/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 Ban hành: 12/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019 Ban hành: 12/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 31/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 178/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan Ban hành: 25/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 179/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan Ban hành: 25/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 07/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 24/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 876/QLD-DK của Cục Quản lý Dược về việc thông báo triển khai thí điểm công cụ công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến Ban hành: 24/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về