logo

Thực phẩm-Dược phẩm

Công văn 3120/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3074/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3007/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3025/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu dược liệu Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1967/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nước mắm Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2782/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc thuốc đối chứng trong nghiên cứu tương đương sinh học Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2640/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2641/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2642/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2614/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 108/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 107/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 106/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 105/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 104/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2067/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2066/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 161 Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2080/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về