logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Công văn 1306/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1307/TCT-CS của Tổng cục Thuế về Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2275/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án thu phí tại trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Ban hành: 25/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước Ban hành: 19/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1769/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu Ban hành: 19/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 881/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Ban hành: 18/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1597/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế Ban hành: 16/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1569/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ Ban hành: 13/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1559/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng lốp, lót vành, săm xe Ban hành: 13/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ Ban hành: 13/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10898/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Ban hành: 12/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1553/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại Ban hành: 12/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực Ban hành: 11/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10379/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10380/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 986/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 983/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 979/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10429/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời vướng mắc chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về