logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Nghị định 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Ban hành: 25/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84666/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm Ban hành: 21/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84843/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến khoản tiền Fair Trade Ban hành: 21/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 Ban hành: 18/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6107/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84103/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84104/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3880/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84107/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn khách lẻ Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84105/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tên hàng hóa trên hóa đơn Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 07/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6106/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3870/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách Nhà nước Ban hành: 16/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3867/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp Ban hành: 16/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3847/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 83539/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 83534/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ngày ký trên hóa đơn điện tử Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 83408/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 83537/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 83540/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về