logo

Thương mại-Quảng cáo

Công văn 3941/SCT-QTLM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh Ban hành: 14/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5522/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8230/VP-KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc vận chuyển và triển khai các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu theo Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 Ban hành: 04/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 63/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh Ban hành: 29/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2419/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố Ban hành: 28/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4482/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4469/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4481/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 60/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Ban hành: 21/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Ban hành: 20/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4104/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 12/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3753/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 26/06/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương Ban hành: 31/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1685/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 27/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 22/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Khu Kinh tế - quốc phòng Ban hành: 19/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 25/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Ban hành: 24/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 Ban hành: 22/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Ban hành: 09/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về