logo

Thủy hải sản

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 17/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng Ban hành: 17/11/2017 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện Ban hành: 03/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 503/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ban hành: 17/01/2008 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTS-BCA của Bộ Thuỷ sản và Bộ Công an về hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Thanh tra Thuỷ sản Ban hành: 07/02/2007 Chưa xác định Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về