logo

Thủy hải sản

Quyết định 4384/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ quy định tại Quyết định 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 Ban hành: 03/11/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 17/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng Ban hành: 17/11/2017 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện Ban hành: 03/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 503/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ban hành: 17/01/2008 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTS-BCA của Bộ Thuỷ sản và Bộ Công an về hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Thanh tra Thuỷ sản Ban hành: 07/02/2007 Chưa xác định Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 806/1999/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc ban hành Danh mục hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản bắt buộc đăng ký chất lượng năm 2000 Ban hành: 03/11/1999 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/1998/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi Ban hành: 14/03/1998 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về