logo

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kế hoạch 239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 14/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tham nhũng Ban hành: 04/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4688/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 05/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài Ban hành: 23/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3418/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế Ban hành: 07/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 5097/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế Ban hành: 21/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1822/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ban hành: 17/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1821/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Ban hành: 17/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 423/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc Ban hành: 16/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7524/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban hành: 25/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5698/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị thường niên của Nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (SEA-PAC) lần thứ 15 tại Việt Nam Ban hành: 15/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 4976/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ban hành: 14/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quy định 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng Ban hành: 10/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 24/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 3694/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Ban hành: 10/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1362/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng Ban hành: 10/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 Ban hành: 09/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018 Ban hành: 09/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 641/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Tư pháp Ban hành: 06/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về