logo

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Quyết định 603/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành: 15/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 873/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 15/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 97-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 546/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 661/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban hành: 28/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ban hành: 21/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 11/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 14/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tham nhũng Ban hành: 04/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4688/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 05/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài Ban hành: 23/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3418/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế Ban hành: 07/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 5097/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế Ban hành: 21/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1822/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ban hành: 17/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1821/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Ban hành: 17/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về