logo

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Quyết định 17/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Ban hành: 08/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 04/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 2276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 2395/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 560/QĐ-BCĐTKCLQG của Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) Ban hành: 30/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 561/QĐ-BCĐTKCLQG của Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) về việc thành lập Tổ công tác liên ngành giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng Ban hành: 30/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 04/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban hành: 30/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 5478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2021 Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Ban hành: 23/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng Ban hành: 18/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 Ban hành: 16/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3238/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch năm 2021 của Bộ Công Thương thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" Ban hành: 10/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8206/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 Ban hành: 01/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 Ban hành: 09/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5659/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 Ban hành: 10/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ban hành: 11/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Ban hành: 05/06/2020 Đã đính chính lại Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 12/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 202/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban Dân tộc Ban hành: 05/05/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về