logo

Tư pháp-Hộ tịch

Quyết định 511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) Ban hành: 07/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 1543/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Ban hành: 04/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1016/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 91/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin kinh phí liên quan đến hòa giải, đối thoại Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1023/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1027/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2019 Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1437/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho cho Lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 986/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/03/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2771/BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, đề xuất bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 643/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 22/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 684/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 Ban hành: 19/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 633/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 634/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 635/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 636/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 637/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 638/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 630/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 17/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về