logo

Tư pháp-Hộ tịch

Quyết định 592/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019 Ban hành: 15/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố năm 2019-2020 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Ban hành: 13/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 576/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 819/BTP-XBTP của Bộ Tư pháp về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 569/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 575/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019 Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 458/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 546/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 97/TANDTC-HVTA của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 519/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 709/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 708/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 259/QĐ-HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019 Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi Ban hành: 05/03/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 537/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 518/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 517/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về