logo

Tư pháp-Hộ tịch

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019 Ban hành: 17/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 6048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4917/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2830/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2751/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng Ban hành: 20/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ban hành: 14/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 4767/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019 Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 266/TANDTC-BTTr của Tòa án nhân dân tối cao về việc góp ý dự thảo Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 03/2018/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính Ban hành: 05/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 263/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế Ban hành: 05/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2238/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2239/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2240/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2241/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về