logo

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Kế hoạch 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) Ban hành: 25/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) Ban hành: 25/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) Ban hành: 25/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4694/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ Ban hành: 23/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành: 23/09/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 7933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật Ban hành: 22/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp hạng di tích Lịch sử lưu niệm danh nhân Nhà thờ các Tiến sỹ dòng họ Nguyễn Gia Ban hành: 18/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Ban hành: 09/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3283/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ban hành: 08/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 08/09/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 31/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 680/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho đội ngũ giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất Ban hành: 28/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 3859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội Ban hành: 28/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL cuả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện Ban hành: 28/08/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2397/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh Ban hành: 27/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2404/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh một số nội dung tổ chức Triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN" tại Hà Nội Ban hành: 27/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2527/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng Ban hành: 26/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 26/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 24/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" Ban hành: 24/08/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về