logo

Xuất nhập khẩu

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Ban hành: 16/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5787/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu Ban hành: 10/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5724/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 Ban hành: 09/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5716/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5705/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5717/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5710/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5688/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số Ban hành: 05/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5687/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số Ban hành: 05/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5636/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5676/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2700/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu Ban hành: 03/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1753/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 03/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5611/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu Ban hành: 03/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ban hành: 30/08/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5584/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 30/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5485/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng Ban hành: 28/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5486/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 28/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2629/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018 Ban hành: 26/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về