logo

Công văn 1003/TTg-KGVX bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1003/TTg-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành: 30/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ________

  Số: 1003/TTg-KGVX
  V/v: Thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Bộ Tài chính;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

   

   

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4066/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11 năm 2014. Nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế đối với những di sản được UNESCO vinh danh nói chung; làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng trong đời sống đương đại, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, thực hành và trao truyền Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong cộng đồng; từng bước phát huy giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo quy định của pháp luật.

  2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

  b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình bảo vệ, phát huy các giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, trong đó có Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, theo đúng quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

  c) Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chính sách về bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan xem xét, cân đối, bố trí vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện công tác bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

  4. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ .quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trự lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL, QHQT, QHĐP;
  - Lưu: VT, KGVX(3b).

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Đức Đam

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1003/TTg-KGVX bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1003/TTg-KGVX
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 30/07/2020
  Hiệu lực: 30/07/2020
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới