logo

Quyết định 2063/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2063/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
  Ngày ban hành: 21/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  ________

  Số: 2063/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở;

  Căn cứ Chương trình phối hợp số 04/CTPH-HND-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2015 giữa Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.

  Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị theo kế hoạch được phê duyệt.

  Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

  - Lưu: VT, VHCS (2), NDK.30

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trịnh Thị Thủy

   

   

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

  (Kèm theo Quyết định số: 2063/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  __________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích:

  Đánh giá tình hình, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020; làm rõ những đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện; từ đó đưa ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

  2. Yêu cầu:

  - Hội nghị tổng kết có sự chủ trì của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số tổng cục, cục, vụ, ban trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các cơ quan báo chí tuyên truyền.

  - Tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị. Xây dựng nội dung Hội nghị khoa học, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện trong Chương trình phối hợp giai đoạn tới.

  II. QUY MÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

  1. Tên Hội nghị: “Tổng kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020”.

  2. Makét Hội nghị:

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

   

   

   

  HỘI NGHỊ

  TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2015-2020

   

   

  Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2020

   

   

  3. Hình thức: Hội nghị tổ chức tập trung.

  4. Thời gian, địa điểm dự kiến:

  - Thời gian: Tháng 10 năm 2020.

  - Địa điểm: Hôi trường tầng 2, trụ sở Cơ quan Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam; Số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nôi.

  5. Nội dung Hội nghị

  - Đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.

  - Thống nhất nội dung Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

  - Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

  6. Thành phần tham dự

  a) Chủ trì Hội nghị

  - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

  b) Thành phần tham dự:

  - Đại diện Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (khoảng 40 đại biểu).

  - Mời phóng viên các báo, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội dự và đưa tin (10 người).

  Tổng số đại biểu: dự kiến khoảng 50 đại biểu.

  III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Cục Văn hóa cơ sở

  Phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết, dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức đoàn đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp ở một số tỉnh, thành; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.

  2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

  Tổng hợp, thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động cho đơn vị được giao nhiệm vụ.

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ nôi dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đông tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến đô.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bô để kịp thời xem xét, giải quyết.

  3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2063/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 2063/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 21/07/2020
  Hiệu lực: 21/07/2020
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trịnh Thị Thủy
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới