logo

Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3942/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành: 18/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  ________

  Số: 3942/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện từ nguồn Ngân sách sự nghiệp năm 2020 cấp cho Văn phòng Bộ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Lãnh đạo Bộ;

  - Lưu: VT, VP (HCLT), NTH (30

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Ngọc Thiện

   

   

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  (Kèm theo Quyết định số 3942/QĐ-BVHTTDL, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

   

  I. THÔNG TIN CHUNG

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:

  1.  Hình thức và quy mô

  a)  Hình thức: Trực tuyến

  b)  Quy mô: Hội nghị toàn quốc

  2.  Thời gian và địa điểm

  a)  Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày 08 tháng 01 năm 2021 (Thứ Sáu).

  b)  Địa điểm: tại 03 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

  3.  Nội dung

  -  Tổng kết công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

  -  Phát động thi đua năm 2021.

  4.  Thành phần:

  4.1. Điểm cầu TP. Hà Nội: 267 đại biểu (Danh sách 01), trong đó:

  a)  Khách mời: 24 đại biểu

  -  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: 01 đại biểu.

  -  Các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và cơ quan liên quan: 23 đại biểu.

  b)  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 177 đại biểu

  -  Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 03 đại biểu.

  -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ: 03 đại biểu.

  -  Khối quản lý nhà nước (mời cấp trưởng, cấp phó các: Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam): 71 đại biểu.

  -  Khối các đơn vị sự nghiệp (mời cấp trưởng): 44 đại biểu.

  -  Khối Doanh nghiệp: 14 đại biểu.

  -  Các Ủy ban, Hội, Hiệp hội, Liên đoàn và các BQL (Di sản, Di tích...) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 42 đại biểu.

  c) Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Giám đốc đi vắng, cử Phó Giám đốc dự thay): 66 đại biểu.

  - Các cơ quan Báo chí, Truyền hình Trung ương và địa phương có điểm cầu tổ chức Hội nghị (có phiếu trình riêng).

  4.2. Điểm cầu TP. Đà Nẵng: 44 đại biểu (Danh sách 02), trong đó:

  a) Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 01 đại biểu.

  b)  Các đơn vị liên quan: 04 đại biểu.

  c)  Các đơn vị thuộc Bộ: 07 đại biểu.

  d)  Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Giám đốc đi vắng, cử Phó Giám đốc dự thay): 32 đại biểu.

  4.3. Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh: 78 đại biểu (Danh sách 03), trong đó:

  a)  Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 01 đại biểu.

  b)  Các đơn vị thuộc Bộ: 23 đại biểu

  c)  Giám đốc và Chánh Văn phòng các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Giám đốc đi vắng, cử Phó Giám đốc dự thay): 54 đại biểu.

  II. ĐỊA ĐIỂM: tại 03 Điểm cầu, cụ thể như sau:

  1. Điểm cầu TP. Hà Nội:

  Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

  Địa điểm: Hội trường C6, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  2. Điểm cầu TP. Đà Nẵng:

  Chủ trì: Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương

  Địa điểm: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng,

  số 01 đường An Nhơn 7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

  3. Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh:

  Chủ trì: Thứ trưởng Tạ Quang Đông

  Địa điểm: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

  1. Văn phòng Bộ: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

  1.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động; danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị; Phối hợp với các đơn vị dự thảo trình và phát hành Giấy mời Hội nghị; xây dựng Market và trang trí Hội nghị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  1.2. Chuẩn bị nội dung Hội nghị gồm: Báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bài phát biểu chỉ đạo, đề dẫn và dự thảo Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị; Xây dựng Chương trình Hội nghị; Ghi biên bản và kiến nghị của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị; dự kiến nội dung, đơn vị tham luận tại Hội nghị; Phối hợp với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch, Sở VHTTTTDL các tỉnh/thành và các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tham luận tại Hội nghị.

  1.3. Tổ chức bản thảo, theo dõi in và phát hành kỷ yếu, tài liệu phục vụ Hội nghị.

  1.4. Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, đảm bảo đường truyền trực tuyến phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021 tại điểm cầu TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

  1.5. Chuẩn bị kinh phí và phối hợp thanh quyết toán kinh phí Hội nghị theo quy định.

  2. Vụ Thi đua, Khen thưởng:

  2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan Tổng kết và bình xét, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Ngành; chuẩn bị kịch bản và chương trình trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng tại Hội nghị.

  2.2. Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (bao gồm bài phát biểu phát động thi đua của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị và các vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng).

  3. Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan: Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung tổng kết, tham luận và các nhiệm vụ liên quan phục vụ Hội nghị.

  Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ động thực hiện công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3942/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 3942/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 18/12/2020
  Hiệu lực: 18/12/2020
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới