logo

Quyết định 4602/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực TDTT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4602/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành: 17/12/2018 Hết hiệu lực: 14/06/2019
  Áp dụng: 01/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  --------------

   

  Số: 4602/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

  trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng

  quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  -----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận: 

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

  - Các Sở VHTTDL, Sở VHTT;

  - Lưu: VT, TCTDTT (03), H90.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Ngọc Thiện

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

   
     
   

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  (Ban hành theo Quyết định số 4602/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

   

   
     
   

   

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1.  

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

  Thể dục thể thao

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

   

  PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  MỚI  TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  I. Lĩnh vực thể dục thể thao

  1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

  * Trình tự thực hiện:

  - Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện).

  - Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thẩm định điều kiện, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

  Trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

  * Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

  (2)  Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

  (3) Bản saoGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn đối vớicơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện hoặc cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết:

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

  * Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  * Lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

  - Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  (1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện

  1. Sàn tập luyện có kích thước từ 20m x10m trở lên; bằng phẳng, không trơn trượt.

  2. Độ chiếu sáng bảo đảm từ 150 lux trở lên.

  3. Có chỗ gửi đồ, khu vực vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.

  4. Có sổ theo dõi người tham gia tập luyện.

  5. Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.

  6. Trang thiết bị tập luyện:

  a) Bộ giáp vải (chịu lực 350N trở lên), áo giáp con (chịu lực 350N trở lên), mặt nạ (chịu lực 350N trở lên), áo giáp điện (đối với kiếm chém và kiếm liễu), găng tay, giày, bít tất;

  b) Kiếm tập(bao gồm: Kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh).

  Việc quản lý, sử dụng kiếm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

  (2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu

  1. Cơ sở vật chất thi đấu:

  a) Thực hiện theo quy định tại các mục 1, 2 phần (1) nêu trên.

  b) Đường thi đấu được làm bằng hợp kim có kích thước chiều dài từ 17m đến 18m và chiều rộng từ 1,5m đến 2,0m.

  2. Trang thiết bị thi đấu:

  a) Thực hiện theo quy định tại điểm a mục 6phần (1) nêu trên.

  b)Kiếm thi đấu, dây điện mặt nạ, dây điện trên người.

  (3) Nhân viên chuyên môn

  a) Đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp:

  - Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao;

  - Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

  Phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  + Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương;

  + Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động ththao đăng ký kinh doanh;

  + Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  b) Đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau đây:

  - Người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  + Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương;

  + Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động ththao đăng ký kinh doanh;

  + Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Nhân viên cứu hộ.

  - Nhân viên y tế thường trực hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

  - Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

  - Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 09/10/2018.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

   

   

  Mẫu số 02

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________________________________

   

  ĐƠN ĐNGHỊ

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

   

  Kính gửi:

  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) tỉnh, thành phố... (trong trường hợp được ủy quyền)

   

  1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa):

  .................................................................................................................................

  Tên giao dịch (nếu có): ....................................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ......................................................................................

  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………..do: ……………….. cấp ngày.... tháng…. năm..., đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …. tháng.... năm

  3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

  Điện thoại: ……………………………………… Fax: ...................................

  Website: ……………………………………….. Email: ..................................

  4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ............................................................

  Giới tính: ……………………………… Chức danh: ............................................

  Sinh ngày: …../ …./ ….. Dân tộc: …………. Quốc tịch: ......................................

  Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ................

  Ngày cấp: …../ …../ …… Nơi cấp: ........................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

  5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ...........................................................

  .................................................................................................................................

  6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………... để kinh doanh hoạt động thể thao …………….(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động th thao.

  7. Cam kết:

  - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao./.

   

  ………, ngày …… tháng…. năm …..
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   

   

  Mẫu số 03

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________________________________________

   

  BẢN TÓM TẮT

  Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ……………..
  (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh)

  Kính gửi:

  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) tỉnh, thành phố... (trong trường hợp được ủy quyền)

   

  - Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa):

  .................................................................................................................................

  - Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

  Điện thoại: ………………………… Fax: ...........................................................

  Website:…………………………….. Email: ........................................................

  Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ………………. (tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

  1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy định tại Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động th thao):

  - Số lượng: ..............................................................................................................

  - Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Điều 6 của Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng  7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

  2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:

  Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 7 của Nghị định số106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao): .......................................................................................................................

  3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ................................................

  Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

  - Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp, luật về các điều kiện đã trình bày./.

   

  DOANH NGHIỆP ĐNGHỊ
  (Ký, đóng du, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 05/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  05
  Nghị định 106/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản liên quan khác
  07
  Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 09/10/2018 Hiệu lực: 09/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản liên quan khác
  08
  Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao
  Ban hành: 02/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4602/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực TDTT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 4602/QĐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/12/2018
  Hiệu lực: 01/01/2019
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực: 14/06/2019
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới