logo

Quyết định 991/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung của BVHTTDL

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 991/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành: 19/03/2019 Hết hiệu lực: 20/01/2020
  Áp dụng: 19/03/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  -----------------

   

  Số:991/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành,

  thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  -------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Chánh Văn phòng Bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Quyết định số 4936/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận: 

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

  - Các Sở VHTTDL, Sở VHTT;

  - Lưu: VT, TCTDTT (03), H (96b).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Ngọc Thiện

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  (Ban hành theo Quyết định số991/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2019

  của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

   

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan

  thực hiện

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1

  Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

  Thể dục thể thao

  Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia/người đại diện theo pháp luật trong trường hợp chưa có liên đoàn

  2

  Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

  Thể dục thể thao

  Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

           

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục

  hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

  Lĩnh vực

  Cơ quan

  thực hiện

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

  1

   

  B-BVH-278834-TT

  Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc hội khóa 14. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

  Thể dục thể thao

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2

   

  B-BVH-278838-TT

  Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc hội khóa 14. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

  Thể dục thể thao

  Liên đoàn thể thao quốc gia

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1

   

  B-BVH-278879-TT

  Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc hội khóa 14. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

  Thể dục thể thao

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

   

  PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  I. Lĩnh vực thể dục thể thao

  1. Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc *

  * Trình tự thực hiện: *

  - Tổ chức đề nghị đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện: *

  Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:*

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức;

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Chương trình thi đấu

  - Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

  * Thời hạn giải quyết: *

  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.          *

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:*

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  * Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

  2. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao. *

  * Trình tự thực hiện: *

  - Tổ chức đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia.

  - Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện: *

  Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử

  * Thành phần, số lượng hồ sơ: *

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức;

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Chương trình thi đấu.

  - Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

  * Thời hạn giải quyết: *

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.          *

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Liên đoàn thể thao quốc gia.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: *

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  * Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

  * Trình tự thực hiện:

  - Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng cai tổ chức giải trong trường hợp chưa có liên đoàn thể thao quốc gia.

  - Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức;

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Chương trình thi đấu.

  - Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

  * Thời hạn giải quyết:

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.        

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng cai tổ chức giải trong trường hợp chưa có liên đoàn thể thao quốc gia.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  2. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  * Trình tự thực hiện: *

  - Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện: *

  Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử.

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:*

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức;

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Chương trình thi đấu.

  - Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

  * Thời hạn giải quyết: *

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.          *

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:*

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  * Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

  3. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

  * Trình tự thực hiện:

  - Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử.

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức;

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Chương trình thi đấu.

  - Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

  * Thời hạn giải quyết:

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.        

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 4936/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 28/12/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 20/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao của Quốc hội, số 26/2018/QH14
  Ban hành: 14/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 4142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
  Ban hành: 02/08/2019 Hiệu lực: 02/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 991/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung của BVHTTDL

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 991/QĐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/03/2019
  Hiệu lực: 19/03/2019
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực: 20/01/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới