logo

Kế hoạch 175/KH-UBND thi hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 175/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 01/09/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _______

  Số: 175/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  ___________

   

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Phổ biến sâu rộng Nghị định số 82/2020/NĐ-CP nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững những nội dung của Nghị định.

  - Kịp thời triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố.

  2. Yêu cầu

  - Xác định cụ thể nội dung, cách thức, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

  - Việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các nội dung và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

  II. NỘI DUNG

  1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện

  - Nội dung thực hiện: giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính... quy định tại Nghị định.

  - Hình thức thực hiện: Tùy theo tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức hình thức quán triệt, triển khai phù hợp.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

  - Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến

  - Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền về Nghị định số 82/2020/NĐ- CP đối với người dân, các tổ chức và cá nhân đang làm việc tại các tổ chức như: tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật; tổ chức hành nghề công chứng; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên; văn phòng giám định tư pháp; tổ chức đấu giá tài sản; tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; tổ chức có tài sản đấu giá; trung tâm trọng tài; chi nhánh, văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài; chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; trung tâm hòa giải thương mại; chi nhánh, văn phòng đại diện của trung tâm hòa giải thương mại; tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng thừa phát lại; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản...

  - Hình thức thực hiện: Tùy theo điều kiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP như: đăng tải nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên Trang thông tin điện tử; mở chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu, tờ gấp, sổ tay, tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”... và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

  - Cơ quan thực hiện:

  + Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã.

  + Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Hội Công chứng viên Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, Hội Đấu giá viên Thành phố.

  - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và hàng năm.

  3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

  - Nội dung thực hiện: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định.

  - Hình thức thực hiện: Tùy theo điều kiện, lựa chọn hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã.

  - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và hàng năm.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Tư pháp

  - Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này.

  - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tư pháp hướng dẫn, giải đáp kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

  2. UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thi hành Kế hoạch này phù hợp với điều kiện, thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

  3. Đề nghị các cơ quan Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Đoàn Luật sư Thành phố, Hội Công chứng viên Thành phố, Hội Đấu giá viên Thành phố căn cứ điều kiện, thực tế của cơ quan, tổ chức chủ động thực hiện quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

  4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội nghề nghiệp nghiêm túc triển khai, phối hợp thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tư pháp;
  - TTTU, TTHĐND TP;
  - Chủ tịch UBND TP;
  - PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
  - VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT, TTTH&CB, Cổng TTĐTTP;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Đoàn Luật sư Thành phố;
  - Hội Công chứng viên Thành phố;
  - Hội Đấu giá viên Thành phố.
  - Lưu: VT,NC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 175/KH-UBND thi hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 175/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 01/09/2020
  Hiệu lực: 01/09/2020
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới