logo

Kế hoạch 76/KH-UBND Hà Nôi thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 76/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 08/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ___________

  Số: 76/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

  _______________

   

  Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích:

  - Quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cán bộ tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; cán bộ làm công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, cán bộ phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn Thành phố.

  - Triển khai việc kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo đúng các nội dung quy định tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trên địa bàn Thành phố.

  - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố về thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

  2. Yêu cầu:

  - Xác định cụ thể nội dung công việc, cách thức, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

  - Việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Tổ chức kiểm tra định kỳ, theo địa bàn, chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực; kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước, khi có căn cứ.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

  1.1. Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

  - Hình thức thực hiện: Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức quán triệt nội dung Nghị định (Hội nghị, hội thảo, kế hoạch, văn bản chỉ đạo..)

  Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020

  1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nội dung Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã;

  Thời gian thực hiện: Trong năm 2020;

  - Hình thức thực hiện: Hội nghị, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, biên soạn tài liệu, tờ gấp, sổ tay.. và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo quy định của pháp luật.

  1.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

  - Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm;

  - Hình thức thực hiện: Hội nghị, hội thảo.

  2. Tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

  2.1. Tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính định kỳ, theo địa bàn, chuyên đề hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 19/2020/NĐ-CP .

  2.2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

  - Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch, Quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hàng năm trên địa bàn Thành phố.

  - Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  2.3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

  - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  - Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hoạt động kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.

  2.4. Thời gian thực hiện: hàng năm

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Mục II Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vào nội dung báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn gửi về Sở Tư pháp tổng hợp Báo cáo UBND Thành phố.

  2. Sở Tư pháp

  - Tổ chức triển khai các nội dung theo Mục II của Kế hoạch này.

  - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai Nghị định 19/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, báo cáo đề xuất UBND Thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

  - Xây dựng dự toán kinh phí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

  3. Sở Tài chính

  Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo quy định.

  4. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành phố, trong trường hợp dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài mà không thể tổ chức các hội nghị triển khai và tuyên truyền Nghị định 19/2020/NĐ-CP ở những nơi tập trung đông người thì có thể lựa chọn các hình thức triển khai, tuyên truyền khác như: Đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, biên soạn tài liệu, tờ gấp, sổ tay, văn bản .... để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

  UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tư pháp; để b/c
  - TTTU, TTHĐND TP; để b/c
  - Chủ tịch UBND TP; để b/c
  - PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
  - VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT, TTTH&CB, Cổng TTĐTTP;
  - Các Sở, ban, ngành Thành phố; (để thực hiện)
  - UBND các quận, huyện, Thị xã; (để thực hiện)
  - Lưu: VT, NC

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
  Ban hành: 19/07/2013 Hiệu lực: 19/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 05/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  Ban hành: 12/02/2020 Hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 76/KH-UBND Hà Nôi thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 76/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 08/04/2020
  Hiệu lực: 08/04/2020
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới