logo

Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 605&606-07/2019
  Số hiệu: 65/2019/NĐ-CP Ngày đăng công báo: 30/07/2019
  Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 18/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 65/2019/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHNG THIÊN TAI; KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LI; ĐÊ ĐIỀU

  ---------

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

  1. Bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

  “Điều 2. Đối tượng áp dụng

  4. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

  a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

  b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

  c) Tổ chức thủy lợi cơ sở được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Thủy lợi, Luật hợp tác xã, Bộ luật dân sự, gồm: hợp tác xã, tổ hợp tác;

  d) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà đầu tư cá nhân); tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

  đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

  2. Điểm a khoản 1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “a) Thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành công trình thủy lợi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại Điều 15a của Nghị định này;”

  3. Khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 15. Vi phạm quy định về vận hành công trình thủy li

  2. Phạt tiền đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định, cụ thể như sau:

  a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định;

  b) Phạt tiền từ 10.000.000 đng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi vừa theo quy định;

  c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt theo quy định.”

  4. Bổ sung Điều 15a như sau:

  “Điều 15a. Vi phạm quy định trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi nhỏ đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi vừa đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi lớn đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  4. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

  5. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 17. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy li

  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Làm lều, quán, tường; xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  b) Đào, cuốc, xới, đánh vầng cỏ, gieo trng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất.

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Xây dựng lò gạch, lò vôi, chung trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  b) Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  c) Phá dỡ, xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước;

  d) Hoạt động nghiên cứu khoa học, trng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  đ) Đào đắp ao, hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi:

  a) Không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định;

  b) Không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định;

  c) Không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công;

  d) Không thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định;

  đ) Không thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi;

  e) Không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt;

  g) Không có hoặc không rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt.

  4. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

  a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình dưới 10 m2;

  b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 10 m2 đến 30 m2;

  c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình trên 30 m2.

  5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Khoan, đào khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  c) Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  d) Tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  đ) Khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi.

  7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi;

  b) Xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  c) Khai thác đất, đá, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  d) Lập bến bãi, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  9. Biện pháp khắc phục hậu quả

  a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d, đim đ khoản 2; khoản 4; khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d khoản 6; điểm a, điểm c, điểm d khoản 7; khoản 8 Điều này;

  b) Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a khoản 6; điểm b khoản 7 Điều này.”

  6. Khoản 1, khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 18. Vi phạm quy định về sử dụng phương tiện giao thông đi trên công trình thủy lợi

  1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe cơ giới vượt tải trọng cho phép đi trên công trình thủy lợi.

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa lưu thông trong công trình thủy lợi khi có biển cấm, trừ các loại xe, phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.”

  7. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 19. Vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong mỗi loại giấy phép sau đây:

  a) Trng cây lâu năm;

  b) Nuôi trng thủy sản;

  c) Nghiên cứu khoa học;

  d) Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới.

  2. Phạt tiền từ 20.000.000 đng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong mỗi loại giấy phép sau đây:

  a) Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

  b) Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

  c) Xây dựng công trình ngầm;

  d) Hoạt động du lịch, thể thao, kinh doanh, dịch vụ.

  3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong mỗi loại giấy phép sau:

  a) Xây dựng công trình mới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

  b) Xả nước thải vào công trình thủy lợi;

  c) Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  4. Hình thức xử phạt bổ sung:

  Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 1; điểm a, điểm d khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3 Điều này;

  b) Buộc tháo dỡ công trình, phn công trình xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều này.”

  8. Bổ sung Điều 19a như sau:

  “Điều 19a. Vi phạm quy định về cản tr, chống đối người có thẩm quyền trong hoạt động thủy lợi

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền trong hoạt động thủy lợi.

  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở, chống đối hoặc không chấp hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc ứng phó khẩn cấp khi công trình thủy lợi xảy ra sự cố.”

  Điều 2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

  Điều 3. Quy định chuyển tiếp

  Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 9 năm 2019.

  Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND,
  UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - T
  òa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kim toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13
  Ban hành: 24/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 5104/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 31/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Công văn 2370/TCTL-PCTTr của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020
  Ban hành: 09/12/2020 Hiệu lực: 09/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
  Ban hành: 14/09/2017 Hiệu lực: 01/11/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  12
  Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
  Ban hành: 14/09/2017 Hiệu lực: 01/11/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 65/2019/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Ngày ban hành: 18/07/2019
  Hiệu lực: 09/09/2019
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: 30/07/2019
  Số công báo: 605&606-07/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới