logo

Thông tư 78/2019/TT-BQP quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý VPHC

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: 499 đến 502-06/2019
  Số hiệu: 78/2019/TT-BQP Ngày đăng công báo: 22/06/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Chiêm
  Ngày ban hành: 11/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  -------

  Số: 78/2019/TT-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH VỀ BAN HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

   

  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng;

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Thông tư này quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  2. Trường hợp cần thiết áp dụng biểu mẫu khác trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà Thông tư này không quy định thì thực hiện theo quy định của văn bản có liên quan.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; người có thẩm quyền lập biên bản, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Điều 3. Nguyên tắc ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu

  1. Biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính được ban hành, quản lý và sử dụng thống nhất cho các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền lập biên bản, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

  2. Việc sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Thông tư này.

  3. Không tự ban hành, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trái với quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

  Điều 4. Biểu mẫu và việc ban hành biểu mẫu

  1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục về biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  2. Biểu mẫu sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm); Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính sử dụng khổ giấy A3 (297mm x 420mm).

  3. Biểu mẫu quy định tại Khoản 1 Điều này được ban hành theo hình thức biểu mẫu in và biểu mẫu điện tử.

  Điều 5. Quản lý, sử dụng biểu mẫu

  1. Vụ Pháp chế tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo dõi, kiểm tra việc quản lý, cấp, sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này đối với các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

  2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, xử phạt vi phạm hành chính quản lý biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này; cấp biểu mẫu cho các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền lập biên bản, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc quyền.

  3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền lập biên bản, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính quyết định sử dụng biểu mẫu phù hợp với yêu cầu, nội dung của từng vụ việc.

  4. Biểu mẫu khi sử dụng phải dưới dạng biểu mẫu in hoặc biểu mẫu điện tử. Cơ quan, người có thẩm quyền có thể sử dụng biểu mẫu được in sẵn hoặc tự in các biểu mẫu theo quy định.

  Điều 6. Ghi biểu mẫu

  1. Biểu mẫu phải ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, viết cùng một loại mực và màu mực, không tẩy xóa, không dùng từ ngữ địa phương; nội dung ghi trong biểu mẫu có thể được viết tay hoặc đánh máy in ra giấy bằng các thiết bị in (có chú thích ghi nội dung tại biểu mẫu).

  2. Việc ghi biểu mẫu phải liên tiếp, không được bỏ trống nội dung, có đánh số trang; kết thúc ghi chép, phần còn trống trong văn bản phải gạch chéo.

  3. Xử lý quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị sai

  a) Việc sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

  b) Việc hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thực hiện quy định tại Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

  c) Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6c Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

  d) Hiệu lực, thời hạn, thời hiệu thi hành của quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6d Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

  Điều 7. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Thông tư số 97/2014/TT-BQP ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 55/QĐ-PTHA), mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 55a/QĐ-PTHA), Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 64/PTHA) ban hành kèm theo Thông tư số 96/2016/TT-BQP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội.

  Điều 8. Trách nhiệm thi hành

  1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư này.

  3. Quá trình tổ chức thực hiện nếu phát hiện vướng mắc trong sử dụng biểu mẫu, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, quyết định./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/cáo);
  - Thanh tra Bộ Quốc phòng;
  - Tòa án quân sự Trung ương;
  - Ban Cơ yếu Chính phủ;
  - BTL Bộ đội Biên phòng;
  - BTL Cảnh sát biển;
  - Cục Thi hành án/BQP;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL/Bộ Tư pháp;
  - Công báo Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng;
  - Lưu: VT, VPC; Ti12.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Thượng tướng Lê Chiêm

   

   

  PHỤ LỤC

  BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/TT-BQP ngày 11/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

   

  Mã số

  Tên biểu mẫu

  I. MẪU QUYẾT ĐỊNH

  MQĐ01

  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

  MQĐ02

  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt có lập biên bản

  MQĐ03

  Quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ04

  Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

  MQĐ05

  Quyết định giảm/miễn phần còn lại/toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính

  MQĐ06

  Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

  MQĐ07

  Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

  MQĐ08

  Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

  MQĐ09

  Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

  MQĐ10

  Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ11

  Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

  MQĐ12

  Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận

  MQĐ13

  Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

  MQĐ14

  Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

  MQĐ15

  Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  MQĐ16

  Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

  MQĐ17

  Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  MQĐ18

  Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  MQĐ19

  Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  MQĐ20

  Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

  MQĐ21

  Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

  MQĐ22

  Quyết định gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

  MQĐ23

  Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

  MQĐ24

  Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

  MQĐ 25

  Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

  MQĐ26

  Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  MQĐ27

  Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

  MQĐ28

  Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ29

  Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ30

  Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ31

  Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ32

  Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  MQĐ33

  Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ34

  Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ35

  Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MQĐ36

  Quyết định trưng cầu giám định

  MQĐ37

  Quyết định thành lập hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  II. MẪU BIÊN BẢN

  MBB01

  Biên bản vi phạm hành chính

  MBB02

  Biên bản ghi lời khai

  MBB03

  Biên bản làm việc

  MBB04

  Biên bản phiên giải trình trực tiếp

  MBB05

  Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MBB06

  Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt

  MBB07

  Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MBB08

  Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

  MBB09

  Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

  MBB10

  Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

  MBB11

  Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  MBB12

  Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  MBB13

  Biên bản giao nhận người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  MBB14

  Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính

  MBB15

  Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

  MBB16

  Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

  MBB17

  Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  MBB18

  Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

  MBB19

  Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  MBB20

  Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  III. BIỂU MẪU KHÁC

  MBTTr

  Bản tường trình

  MTBTGN

  Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  MTBTGGT

  Thông báo về việc tạm giữ giấy tờ

  MTBTQ/ĐC

  Thông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề/đình chỉ hoạt động có thời hạn

  MĐNKNO

  Đề nghị khám nơi ở

  MĐNGHTG

  Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

  MĐNGHQĐ

  Đề nghị gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  MDSTV

  Danh sách thuyền viên

  MSTDXP

  Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
  Ban hành: 19/07/2013 Hiệu lực: 19/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 05/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 97/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 16/07/2014 Hiệu lực: 01/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
  Ban hành: 19/07/2013 Hiệu lực: 19/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong quân đội
  Ban hành: 28/06/2016 Hiệu lực: 15/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 78/2019/TT-BQP quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý VPHC

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
  Số hiệu: 78/2019/TT-BQP
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 11/06/2019
  Hiệu lực: 01/08/2019
  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính
  Ngày công báo: 22/06/2019
  Số công báo: 499 đến 502-06/2019
  Người ký: Lê Chiêm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới