logo

Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 03/CT-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Quang Hùng
  Ngày ban hành: 13/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng
 •  

  BỘ XÂY DỰNG
  -------
  Số: 03/CT-BXD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017
   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
   
  Qua hơn hai mươi năm hình thành và phát triển, hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, kiểm soát môi trường xây dựng và phục vụ hiệu quả cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu các công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc.
  Cùng với sự phát triển của hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cũng đã hình thành, bổ sung, sửa đổi, đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong đó có: Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và đăng ký trực tuyến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/ nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên; thực tế còn một số phòng thí nghiệm chưa đảm bảo được năng lực thí nghiệm, quản lý không chuyên nghiệp; có biểu hiện cung cấp sai lệch các kết quả thử nghiệm. Các hạn chế này đã ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng, ảnh hưởng tới sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh của toàn hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
  Để tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo các quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CPThông tư số 06/2017/TT-BXD, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  - Chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện các quy định của Thông tư số 06/2017/TT/BXD.
  - Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
  2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  - Lập kế hoạch kiểm tra hàng năm hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Xây dựng, những trường hợp vi phạm sẽ thống nhất xử lý theo quy định.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Thông tư số 06/2017/TT-BXD.
  - Quản lý thông tin trực tuyến các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/. Thông tin đăng nhập như sau: Tên đăng nhập: sxdXXX; mật khẩu đăng nhập lần đầu: 1234567a@ (Trong đó: XXX là tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ví dụ Sở xây dựng tỉnh Nghệ An thì tên đăng nhập là sxdnghean. Mật khẩu: 1234567a@ hiện tại đang đặt chung cho tất cả các Sở Xây dựng).
  3. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
  - Quản lý chung hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết những vướng mắc và xử lý những vi phạm của các phòng thí nghiệm trong quá trình hoạt động.
  - Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CPThông tư số 06/2017/TT-BXD.
  - Phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng khi có đơn thư khiếu nại hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật.
  - Phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý các vi phạm do Sở Xây dựng phát hiện trong quá trình kiểm tra hoạt động các phòng thí nghiệm trên địa bàn.
  - Tổ chức các đợt đánh giá thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Thông tư số 06/2017/TT-BXD.
  4. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  - Nghiên cứu, cập nhật nội dung được quy định trong Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD để triển khai áp dụng.
  - Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động của phòng thí nghiệm. Nghiêm túc thực hiện các hoạt động thử nghiệm theo đúng phạm vi được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (hoặc Quyết định công nhận năng lực). Kiểm soát chặt chẽ quá trình thử nghiệm, cung cấp các số liệu thử nghiệm trung thực, khách quan.
  - Khẩn trương triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng và kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. (Tổ chức có thể tự xây dựng hoặc thuê tư vấn hỗ trợ xây dựng hoặc thuê một tổ chức công nhận có năng lực (được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận) đánh giá công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005).
  - Tiến hành đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện chậm nhất đến 01/7/2019 nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
  - Cập nhật thông tin phòng thí nghiệm do mình quản lý vào hệ thống quản lý trực tuyến tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/. Thời hạn thực hiện đến hết ngày 30/12/2017 để thống nhất quản lý. Thông tin đăng nhập như sau: Tên đăng nhập: lasxdXXX; mật khẩu đăng nhập lần đầu: 1234567a@ (Trong đó: XXX là Số phòng LAS-XD, ví dụ phòng LAS-XD 99 thì tên đăng nhập là lasxd99. Mật khẩu: 1234567a@ hiện tại đang đặt chung cho toàn bộ các phòng LAS-XD).
  Bộ Xây dựng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.
   

   

  Nơi nhận:
  - Các Bộ: KHCN, GTVT;
  - Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  - Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Lưu: VT, KHCN&MT.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Quang Hùng
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  Ban hành: 25/04/2017 Hiệu lực: 15/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 03/CT-BXD
  Loại văn bản: Chỉ thị
  Ngày ban hành: 13/09/2017
  Hiệu lực: 13/09/2017
  Lĩnh vực: Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lê Quang Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới