logo

Quyết định 1516/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1516/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 04/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  -------------

  Số: 1516/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
  xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

  ------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4316/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 và ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2455/BXD-QHKT ngày 18 tháng 10 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Điều chỉnh về giao thông:

  - Điều chỉnh hướng tuyến đường Quốc phòng và hướng tuyến đường bộ ven biển đi theo đường vào Khu du lịch Bãi Lữ và đường D4 - Khu kinh tế Đông Nam (không đi qua khu du lịch Bãi Lữ, Bãi Tiền Phong, Bãi Hải Đồn).

  - Điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông đối ngoại đoạn đi qua khu vực Bãi Tiền Phong (tuyến đường nối từ Bãi Lữ đi Bãi Hải Thịnh) đi sát về chân núi phía Tây Nam.

  2. Điều chỉnh về sử dụng đất:

  - Chuyển đổi khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa, quy mô diện tích 22,63 ha tại khu vực Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Đồn thành khu du lịch. Bố trí khu tái định cư cho các hộ dân vào khu đất ở đô thị tại khu đô thị số 5.

  - Chuyển đổi khu đất trung tâm công cộng cấp đô thị, quy mô 5,98 ha thành đất công viên cây xanh thể dục thể thao.

  - Bố trí, sắp xếp lại khu công viên cây xanh thể dục, thể thao theo hưóng tập trung trên cơ sở điều chỉnh vị trí các khu đất du lịch. Diện tích đất cây xanh, công viên, thể thao sau khi điều chỉnh dự kiến đạt khoảng 80,56 ha (tăng thêm 21,97 ha).

  - Bố trí, sắp xếp lại khu đất du lịch tại khu vục Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Đồn từ phân tán sang tập trung trên cơ sở khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa sẽ di dời, dát cây xanh công viên thể dục thể thao và đất chưa sử dụng. Bổ sung chức năng khu du lịch, quy mô diện tích 22 ha tại khu vực đất chưa sử dụng sát chân Núi Dẻ vào khu du lịch ven biển Bãi Tiền Phong. Tổng diện tích đất khu du lịch tại khu vực sau điều chỉnh đạt khoảng 112 ha.

  3. Các nội dung khác thực hiện đúng theo Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

  Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:

  - Chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chung theo Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

  - Công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch; hồ sơ đồ án Quy hoạch sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định.

  - Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại Khu kinh tế.

  - Xây dựng biện pháp, chính sách đền bù, tái định cư đối với khu vực giải phóng mặt bằng tại xã Nghi Tiến đảm bảo quy định của pháp luật; lập kế hoạch xây dựng đồng bộ khu đô thị số 5 gắn với khu tái định cư cho người dân, đảm bảo bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dân được tái định cư trong khu vực.

  - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo xây dựng đồng bộ và vận hành hiệu quả tuyến đường bộ ven biển; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng, đất an ninh quốc phòng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện quy định về bảo vệ môi trường,

  2. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được phê duyệt.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

  Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;

  - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;

  - Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An;

  - VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

  - Lưu: VT, CN (2).

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

  Trịnh Đình Dũng

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới