logo

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Kiên Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Nhàn
  Ngày ban hành: 20/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KIÊN GIANG

  -------

  Số: 20/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Kiên Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

  ________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

  Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

  Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 552/TTr-SNNPTNT ngày 10/11/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  a) Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được đưa vào khai thác, sử dụng.

  b) Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác: việc tổ chức quản lý, bảo vệ do chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định trên cơ sở vận dụng hướng dẫn của Quyết định này và các hướng dẫn khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả.

  c) Các công trình, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, trừ trường hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp.

  2. Đối tượng áp dụng

  Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  Điều 2. Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình và phân cấp quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi

  1. Phân loại và phân cấp công trình thủy lợi để phục vụ đầu tư xây dựng, quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi. Tùy theo quy mô, năng lực, mức độ phức tạp về kỹ thuật và vị trí của công trình để phân cấp cho các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

  2. Công trình do cơ quan Nhà nước cấp nào quản lý thì trực tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ và đầu tư bảo trì, cải tạo, nâng cấp theo đúng quy định của pháp luật. Trong một hệ thống công trình nếu có từ hai cấp quản lý trở lên thì cấp quản lý cao hơn chủ trì đề xuất lập quy trình vận hành hệ thống để quản lý, bảo vệ và vận hành thống nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích chung do hệ thống công trình mang lại.

  3. Bảo đảm tính hệ thống của công trình, không chia cắt theo địa giới hành chính; đồng thời bảo đảm hài hòa các lợi ích, chia sẻ rủi ro, hạn chế tác động bất lợi đến các vùng liên quan; phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống thủy lợi.

  Điều 3. Phân loại công trình thủy lợi

  1. Loại công trình thủy lợi được quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 4 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa.

  2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân loại công trình trong phạm vi quản lý theo khoản 1 Điều này.

  Điều 4. Phân cấp công trình thủy lợi

  1. Cấp công trình thủy lợi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

  2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân cấp công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý theo khoản 1 Điều này.

  3. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân cấp công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý theo khoản 1 Điều này.

  Điều 5. Phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi

  1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các công trình thủy lợi theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này và tổ chức lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

  2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình thủy lợi theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này và tổ chức lập, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý để triển khai thực hiện.

  Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.

  b) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chun quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.

  c) Định kỳ hàng iiàm tổ chức cập nhật, bổ sung Danh mục công trình thủy lợi toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  đ) Tổ chức thanh tra chuyên ngành, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định pháp luật.

  e) Tổ chức nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

  a) Định kỳ hằng năm tổ chức cập nhật, bổ sung Danh mục công trình thủy lợi do cấp mình quản lý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

  b) Thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Thủy lợi.

  3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy lợi có trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 42 Luật Thủy lợi.

  Điều 7. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dận tỉnh xem xét, quyết định.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020 và thay thế Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 7;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  - Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - Website Chính phủ;
  - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang;
  - CT, các PCT.UBND tỉnh;
  - Các sở, ban ngành tỉnh (Đảng, CQ, ĐT và DNNN);
  - UBND các huyện, TP;
  - Công báo tỉnh;
  - Website Kiên Giang;
  - LĐVP, Phòng: KT,NC,TH;
  - Lưu: VT, SNNPTNT, tvhung.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thanh Nhàn

   

   

  PHỤ LỤC: 1

  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

   

  I. CỐNG

  Số TT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Số cửa

  Kích thước

  Phân loại

  Ghi chú

  B

  (m)

  H

  (m)

   

   

  I

  Đang vận hành

   

  167

  785,2

  518,5

   

   

  1

  Th

  An Biên

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  2

  Bà Lý (cống thi vụ trên bờ kênh Chống Mỹ)

  An Biên

  1

  5,3

  4,5

  Nhỏ

   

  3

  Hai Nhượng (cống thời vụ trên bờ kênh Chống Mỹ)

  An Biên

  1

  5,3

  4,5

  Nhỏ

   

  4

  Thứ Tư (cổng thời vụ trên bờ kênh Chống Mỹ)

  An Biên

  1

  5,3

  4,5

  Nhỏ

   

  5

  Bà Lý

  An Biên

  1

  3,0

  4,5

  Nhỏ

   

  6

  Xẻo Quao

  An Biên

  2

  10,0

  5,5

  Vừa

   

  7

  Kênh Th 7

  An Biên

  1

  7,5

  5,5

  Nhỏ

   

  8

  Xẻo Đôi (An Biên)

  An Biên

  1

  7,5

  5,5

  Nhỏ

   

  9

  Xẻo Vẹt

  An Biên

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  10

  Thủy Lợi (AB)

  An Biên

  1

  3,0

  4,5

  Nhỏ

   

  11

  Xẻo Vẹt (cống thời vụ trên bờ kênh Chng Mỹ)

  An Biên

  1

  5,3

  4,5

  Nhỏ

   

  12

  Kênh Thủy Lợi (ngã 3 rạch Xẻo Đôi - kênh Thủy Lợi)

  An Biên

  1

  5,3

  4,5

  Nhỏ

   

  13

  Xẻo Dừa (cống thời vụ trên bờ kênh Chống Mỹ)

  An Biên

  1

  5,3

  4,5

  Nhỏ

   

  14

  Hai Nhượng

  An Biên

  ì

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  15

  Thuồng Lung

  An Minh

  1

  7,5

  5,5

  Nhỏ

   

  16

  Rọ Ghe

  An Minh

  1

  10,0

  4,7

  Nhỏ

   

  17

  Giữa Xẻo Ngát - Xẻo Nhào

  An Minh

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  18

  Xẻo Nhào

  An Minh

  2

  10,0

  5,5

  Vừa

   

  19

  Giữa Xo Quao - Xẻo Bần

  An Minh

  1

  3,0

  4,5

  Nhỏ

   

  20

  Giữa Xẻo Bần - Thứ 8

  An Minh

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  21

  Giữa Thứ 9-Thứ 10

  An Minh

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  22

  Giữa Thứ 8-Thứ 9

  An Minh

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  23

  Giữa Thứ 10 - Xẻo Ngát

  An Minh

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  24

  An Minh

  An Minh

  1

  5,0

  4,7

  Nhỏ

   

  25

  Kim Quy

  An Minh

  2

  7,5

  4,7

  Vừa

   

  26

  Kênh Sóc Tràm

  Châu Thành

  1

  7,5

  4,3

  Nhỏ

   

  27

  Rạch Cà Lang

  Châu Thành

  1

  20,0

  4,5

  Vừa

   

  28

  Kênh Đạp Đa

  Châu Thành

  1

  12,0

  4,5

  Vừa

   

  29

  Nông Trường B (KL-GT)

  Giang Thành

  1

  15,0

  4,5

  Vừa

   

  30

  Kênh Hà Giang

  Giang Thành

  1

  25,3

  4,0

  Vừa

   

  31

  K10 (ĐQP)

  Giang Thành

  1

  5,5

  4,3

  Nhỏ

   

  32

  K12 (ĐQP)

  Giang Thành

  1

  5,5

  4,3

  Nhỏ

   

  33

  Đầm Chích

  Giang Thành

  2

  8,0

  5,0

  Vừa

   

  34

  KH8-C

  Giồng Riềng

  1

  9,9

  4,8

  Nhỏ

   

  35

  14000Đ

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  36

  Đường Láng

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  37

  Lý Kỳ

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  38

  Tám Phó

  Giồng Riềng

  1

  5,3

  4,0

  Nhỏ

   

  39

  Giáo Điểu

  Giồng Riềng

  1

  4,3

  3,0

  Nhỏ

   

  40

  Kênh Ranh (GR)

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  41

  Giáo Thìn

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  42

  Bà Xéo

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  43

  Hội Đồng Thơm

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  44

  CSỹ

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  45

  Nhà Băng

  Giồng Riềng

  1

  4,3

  3,0

  Nhỏ

   

  46

  Kênh Mi

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  47

  Lộ 62Đ

  Giồng Riềng

  1

  8,1 .

  4,0

  Nhỏ

   

  48

  Bảy Trâm

  Giồng Riềng

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  49

  Ông Dèo

  Giồng Riềng

  1

  8,1

  3,8

  Nhỏ

   

  50

  Xẻo Lùng

  Giồng Riềng

  1

  4,0

  3,0

  Nhỏ

   

  51

  Cái Sắn

  Giồng Riềng

  1

  4,0

  3,0

  Nhỏ

   

  52

  Xẻo Cui

  Giồng Riềng

  1

  4,0

  3,0

  Nhỏ

   

  53

  Kênh 15

  Giồng Riềng

  1

  20 100

  2 0 100

  Nhỏ

   

  54

  Hai Vỹ

  Giồng Riềng

  1

  2 0 100

  2 0 100

  Nhỏ

   

  55

  Bảy Hồng

  Giồng Riềng

  1

  20 100

  2 0 100

  Nhỏ

   

  56

  Hai Thống

  Giồng Riềng

  1

  2 0 100

  2 0 100

  Nhỏ

   

  57

  Ba Bình

  Giồng Riềng

  1

  2 0100

  2 0 100

  Nhỏ

   

  58

  Quế Ba

  Giồng Riềng

  1

  4,0

  3,0

  Nhỏ

   

  59

  KH9-C

  Gò Quao

  2

  7,5

  5,7

  Vừa

   

  60

  Bá Đế

  Gò Quao

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  61

  Cả Nâu

  Gò Quao

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  62

  Năm Phát

  Gò Quao

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  63

  Xóm Huế

  Gò Quao

  1

  3,4

  3,3

  Nhỏ

   

  64

  Ông Ký

  Gò Quao

  1

  5,3

  3,5

  Nhỏ

   

  65

  Bảy Miễn

  Gò Quao

  1

  3,8

  3,0

  Nhỏ

   

  66

  Bờ Tre

  Gò Quao

  1

  3,8

  3,0

  Nhỏ

   

  67

  Chín Hường

  Gò Quao

  1

  3,8

  3,0

  Nhỏ

   

  68

  Chiến Hào

  Gò Quao

  1

  1 Ф 100

  1 Ф 100

  Nhỏ

   

  69

  Rạch Gõ

  Gò Quao

  1

  2 Ф 100

  2 Ф 100

  Nhỏ

   

  70

  Năm Lưong

  Gò Quao

  1

  2 Ф 100

  2 Ф 100

  Nhỏ

   

  71

  Chịch Đùng

  Gò Quao

  1

  1 Ф 100

  1 Ф 100

  Nhỏ

   

  72

  Ba Hiệp

  Gò Quao

  1

  1 Ф 100

  1 Ф 100

  Nhỏ

   

  73

  Năm Phùng

  Gò Quao

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  74

  Ông Thọ

  Gò Quao

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  75

  Kênh Xã

  Gò Quao

  1

  5,6

  3,3

  Nhỏ

   

  76

  Ba Hồ

  Gò Quao

  1

  4,0

  3,0

  Nhỏ

   

  77

  Ông Bồi

  Gò Quao

  1

  3,8

  3,0

  Nhỏ

   

  78

  Kênh Ranh (GQ)

  Gò Quao

  1

  3,8

  3,0

  Nhỏ

   

  79

  Thủy Lợi (GQ)

  Gò Quao

  1

  2 Ф 100

  2 Ф 100

  Nhỏ

   

  80

  K8+500 (ĐQP)

  Hà Tiên

  1

  5,5

  4,3

  Nhỏ

   

  81

  Nông Trường

  Hà Tiên

  1

  15,0

  4,5

  Vừa

   

  82

  Bình Giang 2

  Hòn Đất

  3

  7,5

  6,2

  Vừa

   

  83

  Kênh S 10

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,7

  Nhỏ

   

  84

  Kênh Hai

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,7

  Nhỏ

   

  85

  Kênh 5

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,7

  Nhỏ

   

  86

  T6

  Hòn Đất

  2

  7,5

  5,0

  Vừa

   

  87

  T5

  Hòn Đất

  3

  7,5

  4,8

  Vừa

   

  88

  Bình Giang 1

  Hòn Đất

  3

  7,5

  6,2

  Vừa

   

  89

  Kênh Bảy

  Hòn Đất

  1

  5,4

  4,7

  Nhỏ

   

  90

  Kênh Bốn

  Hòn Đất

  1

  5,4

  4,5

  Nhỏ

   

  91

  286

  Hòn Đất

  1

  7,5

  4,5

  Nhỏ

   

  92

  Vàm Rầy

  Hòn Đất

  3

  7,5

  6,0

  Vừa

   

  93

  Kênh 287

  Hòn Đất

  1

  5,4

  4,3

  Nhỏ

   

  94

  Kênh Tám Nguyên

  Hòn Đất

  1

  7,5

  4,7

  Nhỏ

   

  95

  Kênh 285

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,7

  Nhỏ

   

  96

  Kênh Tám

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,7

  Nhỏ

   

  97

  283

  Hòn Đất

  1

  7,5

  4,5

  Nhỏ

   

  98

  Lình Huỳnh

  Hòn Đất

  3

  7,5

  5,5

  Vừa

   

  99

  Kênh 282

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,2

  Nhỏ

   

  100

  Kênh 281

  Hòn Đất

  1

  5,4

  4,7

  Nhỏ

   

  101

  Kênh 284

  Hòn Đất

  1

  5,4

  4,7

  Nhỏ

   

  102

  Thần Nông

  Hòn Đất

  1

  7,5

  4,3

  Nhỏ

   

  103

  Số 2

  Hòn Đất

  2

  7,5

  5,2

  Vừa

   

  104

  S 3

  Hòn Đất

  2

  5,0

  5,0

  Nhỏ

   

  105

  Thầy Xếp

  Hòn Đất

  1

  3,5

  4,2

  Nhỏ

   

  106

  Tà Hem

  Hòn Đất

  1

  7,5

  4,3

  Nhỏ

   

  107

  Tà Manh

  Hòn Đất

  1

  4,0

  4,2

  Nhỏ

   

  108

  Tà Lúa

  Hòn Đất

  2

  5,0

  5,0

  Nhỏ

   

  109

  Vàm Răng

  Hòn Đất

  3

  10,0

  6,7

  Lớn

   

  110

  Rạch Phốc

  Hòn Đất

  1

  7,8

  4,3

  Nhỏ

   

  111

  Vàm Răng 2

  Hòn Đất

  1

  3,0

  4,5

  Nhỏ

   

  112

  Mương Khâm

  Hòn Đất

  1

  5,5

  4,5

  Nhỏ

   

  113

  Số 7

  Hòn Đất

  2

  5,5

  5,0

  Vừa

   

  114

  Hòn Me 2

  Hòn Đất

  1

  3,5

  4,2

  Nhỏ

   

  115

  Hòn Sóc

  Hòn Đất

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  116

  S 9

  Hòn Đất

  3

  7,5

  5,0

  Vừa

   

  117

  Tà Lức

  Hòn Đất

  1

  8,0

  4,2

  Nhỏ

   

  118

  Lung Lớn 2

  Kiên Lương

  1

  7,5

  4,8

  Nhỏ

   

  119

  Lung Lớn 1

  Kiên Lương

  3

  7,5

  4,8

  Vừa

   

  120

  Cái Tre

  Kiên Lương

  3

  7,5

  4,5

  Vừa

   

  121

  Kênh 500

  Kiên Lương

  1

  3,0

  4,3

  Nhỏ

   

  122

  Cống 500 - Kênh 8 Thước

  Kiên Lương

  1

  7,5

  4,3

  Nhỏ

   

  123

  Ba Hòn

  Kiên Lương

  3

  7,5

  6,0

  Vừa

   

  124

  Kênh Cụt

  Tp.Rạch Giá

  3

  22,0

  6,0

  Lớn

   

  125

  Số 1

  Tp. Rạch Giá

  1

  5,0

  4,5

  Nhỏ

   

  126

  Sông Kiên

  Tp. Rạch Giá

  5

  10,0

  6,5

  Lớn

   

  127

  Kênh 18

  U Minh Thượng

  1

  7,5

  4,5

  Nhỏ

   

  128

  Kênh 3

  U Minh Thượng

  1

  9,5

  4,0

  Nhỏ

   

  129

  Kênh 3B

  U Minh Thượng

  1

  7,5

  4,0

  Nhỏ

   

  130

  Kênh 12 (UMT)

  U Minh Thượng

  1

  5,5

  3,5

  Nhỏ

   

  131

  Kênh 13 (UMT)

  U Minh Thượng

  1

  4,5

  3,5

  Nhỏ

   

  II

  Đang xây dựng

   

  15

  148,0

  60,2

   

   

  1

  Rạch Tà Niên

  Châu Thành

  1

  15,0

  4,5

  Vừa

   

  2

  Kênh Nhánh

  TP.Rạch Giá

  2

  20,0

  6,2

  Lớn

   

  3

  Kênh 16

  U Minh Thượng

  1

  10,0

  4,5

  Nhỏ

   

  4

  Kênh Thứ Năm

  An Biên

  1

  10,0

  5,0

  Nhỏ

   

  5

  Kênh Thứ Sáu

  An Biên

  2

  15,0

  5,0

  Lớn

   

  6

  Kênh Thứ Hai

  An Biên

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  7

  Kênh Thứ Ba

  An Biên

  2

  15,0

  5,0

  Lớn

   

  8

  Kênh Thứ Nhất

  An Biên

  1

  10,0

  5,0

  Nhỏ

   

  9

  Xẻo Bần

  An Minh

  1

  10,0

  5,0

  Nhỏ

   

  10

  Kênh Thứ Tám

  An Minh

  1

  15,0

  5,0

  Vừa

   

  11

  Kênh Thứ Chín

  An Minh

  1

  10,0

  5,0

  Nhỏ

   

  12

  Kênh Thứ Mười

  An Minh

  1

  10,0

  5,0

  Nhỏ

   

  III

  Đang lp hồ triển khai xây

   

  22

  284,0

  91,5

   

   

  1

  Âu Thuyền Xẻo Rô

  An Biên

  3

  5+31+5

  6,5

  Lớn

   

  2

  Kênh Dài

  An Biên

  1

  15,0

  5,0

  Vừa

   

  3

  Kênh 40

  An Biên

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  4

  Mương Chùa

  An Biên

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  5

  Mương Quao

  An Biên

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  6

  Hai Sến

  An Biên

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  7

  Chống Mỹ

  An Biên

  1

  20,0

  5,0

  Vừa

   

  8

  Ngã Bát

  An Biên

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  9

  Xo Lá

  An Minh

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  10

  Xẻo Đôi (An Minh)

  An Minh

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  11

  Xẻo Ngát

  An Minh

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  12

  Mương Đào

  An Minh

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  13

  Chủ Vàng

  An Minh

  1

  20,0

  5,0

  Vừa

   

  14

  Mười Than

  An Minh

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  15

  Cây Gõ

  An Minh

  1

  8,0

  5,0

  Nhỏ

   

  16

  Tiu Dừa

  An Minh

  1

  8,0

  2,0

  Nhỏ

   

  17

  Cống Âu thuyền Vàm Bà Lịch

  Châu Thành

  2

  31+15

  6,5

  Lớn

   

  18

  Cng Âu thuyền T3 - Hòa Điền (trên kênh Rạch Giá - Hà Tiên)

  Kiên Lương

  2

  31+15

  6,5

  Lớn

   

  II. KÊNH

  Số TT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Chiều dài (km)

  Phân loại

  Ghi chú

  1

  Sông Giang Thành

  Hà Tiên

  23,0

  Vừa

   

  2

  Kênh Hà Giang

  Hà Tiên

  25,3

  Vừa

   

  3

  Kêng Nông Trường

  Kiên Lương

  25,5

  Vừa

   

  4

  KênhT3

  Kiên Lương

  27,0

  Vừa

   

  5

  Kênh Thời Trang

  Kiên Lương

  25,0

  Vừa

   

  6

  Kênh T4

  Kiên Lương

  24,0

  Vừa

   

  7

  Kênh T5

  Kiên Lương

  18,0

  Vừa

   

  8

  Kênh T6

  Hòn Đất

  14,0

  Vừa

   

  9

  Kênh Tám Ngàn

  Hòn Đất

  12,0

  Vừa

   

  10

  Kênh H7

  Hòn Đất

  13,0

  Nhỏ

   

  11

  Kênh Thầy Xếp

  Hòn Đất

  14,0

  Nhỏ

   

  12

  Kênh H9

  Hòn Đất

  16,5

  Nhỏ

   

  13

  Kênh Bao

  Hòn Đất

  17,0

  Nhỏ

   

  14

  Kênh Tri Tôn

  Hòn Đất

  17,5

  Vừa

   

  15

  Kênh Tri Tôn

  Hòn Đất

  11,0

  Vừa

   

  16

  Kênh Ba Ngàn

  Hòn Đất

  17,3

  Vừa

   

  17

  Kênh Mỹ Thái

  Hòn Đất

  17,5

  Vừa

   

  18

  Kênh 3 Thê

  Hòn Đất

  18,5

  Vừa

   

  19

  Kênh Kiên Hảo

  Hòn Đất

  20,0

  Vừa

   

  20

  Kênh Rạch Giá - Long Xuyên

  TP.RG

  28,0

  Vừa

   

  21

  Kênh Đòn Dong

  Châu Thành

  27,5

  Vừa

   

  22

  Kênh Cái Sắn

  Châu Thành

  30,5

  Vừa

   

  23

  Kênh Ba Hòn

  Kiên Lương

  8,0

  Vừa

   

  24

  Kênh Tám Thước

  Kiên Lương

  11,0

  Nhỏ

   

  25

  Kênh Lung Lớn 1

  Kiên Lương

  8,5

  Vừa

   

  26

  Kênh Lung Lớn 2

  Kiên Lương

  14,0

  Vừa

   

  27

  Kênh T5

  Hòn Đất

  7,5

  Vừa

   

  28

  Kênh Bình Giang 1

  Hòn Đất

  6,7

  Vừa

   

  29

  Kênh T6

  Hòn Đất

  6,5

  Vừa

   

  30

  Kênh Bình Giang 2

  Hòn Đất

  7,2

  Vừa

   

  31

  Kêng Vàm Rầy

  Hòn Đất

  6,0

  Vừa

   

  32

  Kênh 286

  Hòn Đất

  7,0

  Nhỏ

   

  33

  Kênh 285

  Hòn Đất

  7,0

  Nhỏ

   

  34

  Kênh 283

  Hòn Đất

  7,0

  Nhỏ

   

  35

  Kênh Lình Huỳnh

  Hòn Đất

  8,5

  Vừa

   

  36

  Kênh Hòn Sóc

  Hòn Đất

  13,0

  Nhỏ

   

  37

  Kênh Số 9

  Hòn Đất

  11,0

  Vừa

   

  38

  Kênh Kiên Bình

  Hòn Đất

  6,0

  Nhỏ

   

  39

  Kênh Vàm Răng

  Hòn Đất

  5,0

  Vừa

   

  40

  Kênh Tà lúa

  Hòn Đất

  4,0

  Nhỏ

   

  41

  Kênh Tà hem

  Hòn Đất

  3,5

  Nhỏ

   

  42

  Kênh Tà Manh

  Hòn Đất

  3,5

  Nhỏ

   

  43

  Kênh Số 3

  Hòn Đất

  3,0

  Vừa

   

  44

  Kênh Thần Nông

  Hòn Đất

  3,0

  Nhỏ

   

  45

  Kênh Thầy Xếp

  Hòn Đất

  3,5

  Vừa

   

  46

  Kênh Số 2

  Hòn Đất

  3,0

  Vừa

   

  47

  Kênh Số 1

  Hòn Đất

  2,0

  Vừa

   

  48

  Kênh Cái Sắn

  Châu Thành-Tân Hiệp

  30,5

  Vừa

   

  49

  Kênh KH1

  Châu Thành-Tân Hiệp

  30,0

  Vừa

   

  50

  Kênh Chưng Bầu

  Châu Thành - Giồng Ring

  30,0

  Vừa

   

  51

  Kênh KH3

  Châu Thành-Giồng Riềng

  22,0

  Vừa

   

  52

  Kênh Thốt Nốt

  Châu Thành-Giồng Riềng

  17,0

  Vừa

   

  53

  Kênh Bến Nhất - Giồng Riềng

  Giồng Riềng

  11,0

  Vừa

   

  54

  Kênh KH5

  Giồng Riềng

  18,0

  Vừa

   

  55

  Kênh KH6

  Giồng Riềng

  17,0

  Vừa

   

  56

  Kênh KH7

  Giồng Riềng

  17,0

  Vừa

   

  57

  Kênh Ô Môn

  Giồng Riềng

  12,0

  Vừa

   

  58

  Kênh Ô Môn

  Giồng Riềng-Gò Quao

  10,5

  Vừa

   

  59

  Kênh KH8

  Giồng Riềng

  7,0

  Vừa

   

  60

  Kênh KH9

  Giồng Riềng-Gò Quao

  18,0

  Vừa

   

  61

  Sông Cái Mới Nhỏ

  Giồng Riềng-Gò Quao

  5,0

  Vừa

   

  62

  Sông Cái Mới Lớn

  Giồng Riềng-Gò Quao

  7,0

  Vừa

   

  63

  Kênh Đường Xuồng Thuỷ Liễu

  Giồng Riềng-Gò Quao

  11,0

  Vừa

   

  64

  Kênh KH5

  Gò Quao

  20,0

  Vừa

   

  65

  Kênh KH6

  Gò Quao

  19,0

  Vừa

   

  66

  Kênh KH7

  Gò Quao

  5,0

  Vừa

   

  67

  Kênh Sáng Mới

  Gò Quao

  9,0

  Vừa

   

  68

  Kênh Lộ 61

  Gò Quao

  13,0

  Vừa

   

  69

  Kênh Gò Quao - Vĩnh Tuy

  Gò Quao

  17,0

  Vừa

   

  70

  Kênh Thứ Nhất

  An Biên

  11,9

  Nhỏ

   

  71

  Kênh Thứ 2

  An Biên

  11,4

  Nhỏ

   

  72

  Kênh Thứ 3

  An Biên

  11,3

  Nhỏ

   

  73

  Kênh Thứ 4

  An Biên

  11,0

  Nhỏ

   

  74

  Kênh Thứ 5

  An Biên

  11,8

  Nhỏ

   

  75

  Kênh Thứ 6

  An Biên

  12,8

  Vừa

   

  76

  Kênh Thứ 7

  An Biên

  10,5

  Nhỏ

   

  77

  Kênh Xẻo Quao

  An Minh

  13,0

  Vùa

   

  78

  Kênh Xẻo Bần

  An Minh

  14,0

  Vừa

   

  79

  Kênh Thứ 8

  An Minh

  12,8

  Nhỏ

   

  80

  Kênh Thứ 9

  An Minh

  12,9

  Nhỏ

   

  81

  Kênh Xẻo Nhàu

  An Minh

  11,8

  Vừa

   

  82

  Kênh Thứ 10

  An Minh

  12,8

  Vừa

   

  83

  Kênh Chủ Vàng

  An Minh

  9,7

  Vừa

   

  84

  Kênh 10 Thân

  An Minh

  11,0

  Vừa

   

  85

  Kênh Kim Quy

  An Minh

  12,6

  Vừa

   

  86

  Kênh 3 Ngàn

  An Biên

  15,5

  Nhỏ

   

  87

  Kênh Bào Môm - Cái Nước

  An Biên

  10,0

  Nhỏ

   

  88

  Kênh Năm Châu

  An Biên

  10,0

  Nhỏ

   

  89

  Kênh Vĩnh Thái

  An Biên

  10,0

  Nhỏ

   

  90

  Kênh Xáng Ba Đình

  An Biên

  16,0

  Nhỏ

   

  91

  Kênh Cái Nứa

  An Biên

  12,0

  Nhỏ

   

  92

  Kênh Xáng Chắc Băng

  Vĩnh Thuận

  8,0

  Nhỏ

   

  93

  Kênh Cạnh Đền

  Vĩnh Thuận

  5,5

  Nhỏ

   

  94

  Kênh Bà Ban

  Vĩnh Thuận

  7,5

  Nhỏ

   

  95

  Kênh Ông Cả

  Vĩnh Thuận

  7,5

  Nhỏ

   

  96

  Kênh 1

  Vĩnh Thuận

  9,0

  Nhỏ

   

  97

  Kênh 3

  Vĩnh Thuận

  8,0

  Nhỏ

   

  98

  Kênh 4

  Vĩnh Thuận

  9,0

  Nhỏ

   

  99

  Kênh Phán Linh

  An Minh

  10,0

  Nhỏ

   

  100

  Kênh Làng

  An Minh

  10,0

  Nhỏ

   

  101

  Kênh 10 Quang

  An Minh

  11,0

  Nhỏ

   

  102

  Kênh Hãng

  An Minh

  10,0

  Nhỏ

   

  103

  Kênh Hãng 3

  An Minh

  9,0

  Nhỏ

   

  104

  Kênh 5 Sện

  Vĩnh Thuận

  11,0

  Nhỏ

   

  105

  Kênh Lò Rèn

  Vĩnh Thuận

  9,0

  Nhỏ

   

  106

  Kênh 3

  Vĩnh Thuận

  8,5

  Nhỏ

   

  107

  Kênh 14

  Vĩnh Thuận

  8,0

  Nhỏ

   

  108

  Kênh 13

  Vĩnh Thuận

  8,0

  Nhỏ

   

  109

  Kênh 5

  Vĩnh Thuận

  7,5

  Nhỏ

   

  110

  Kênh 9

  Vĩnh Thuận

  7,0

  Nhỏ

   

  111

  Kênh Ranh Hạt

  Vĩnh Thuận

  6,5

  Nhỏ

   

  112

  Kênh Đê bao ngoài

  An Minh-Vĩnh Thuận

  51,0

  Nhỏ

   

  113

  Kênh Đê bao trong

  An Minh-Vĩnh Thuận

  39,0

  Nhỏ

   

  114

  Kênh Trung Tâm

  An Minh-Vĩnh Thuận

  15,0

  Nhỏ

   

  TNG CỘNG

   

  1,493,2

   

   

  III. HỒ CHỨA NƯỚC

  Số TT

  Tên công trình

  Đa điểm

  Dung tích

  (triệu m3)

  Phân loại

  Ghi chú

  1

  Dương Đông

  Dương Đông, Phú Quốc

  4,338

  Lớn

   

  2

  Bãi Nhà

  Lại Sơn, Kiên Hải

  0,102

  Nhỏ

   

  3

  Bãi Cây Mến

  An Sơn, Kiên Hải

  0,200

  Nhỏ

   

  4

  Nam Du (Bể chứa nước đảo Hòn Ngang)

  An Sơn, Kiên Hải

  0,045

  Nhỏ

   

   

  PHỤ LỤC: 2

  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

   

  I. CỐNG

  Số TT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Scửa

  Ghi chú

  I

  Huyện An Biên

  37

   

  1

  Cống Thầy Cai

  Nam Yên

  1

   

  2

  Cống Hậu 500-Lô 3

  Hưng Yên

  1

   

  3

  Cống 1000-Lô 3

  Hung Yên

  1

   

  4

  Cống Tư Xô-Lô 15A

  Hưng Yên

  1

   

  5

  Cống Kênh 3000

  Đông Yên

  1

   

  6

  Cống Kênh Đồn

  Đông Yên

  1

   

  7

  Cng Bộ Lất

  Đông Yên

  1

   

  8

  Cống 40-Đường Lung

  Đông Yên

  1

   

  9

  Cống Kênh Thủy Lợi - Kênh Đồn

  Đông Yên

  1

   

  10

  Cống Bụi Gừa

  Đông Yên

  1

   

  11

  Cống 7 Xng

  Đông Yên

  1

   

  12

  Cng 6 Phương

  Đông Yên

  1

   

  13

  Cống Bà 10

  Đông Yên

  1

   

  14

  Cng Lm Trường Tiền

  Tây Yên A

  1

   

  15

  Cống Bà Chủ

  Tây Yên A

  1

   

  16

  Cống Đầu Ngàn giáp NY

  Tây Yên A

  1

   

  17

  Cng Kênh Giữa

  TT.Thứ 3

  1

   

  18

  Cống Kênh Ráng

  TT.Thứ 3

  1

   

  19

  Cống Kênh Lý Hội

  TT.Thứ 3

  1

   

  20

  Cống Kênh Tư Liệt

  TT.Thứ 3

  1

   

  21

  Cng THT Số 1 - Phú Hưởng

  Đông Thái

  1

   

  22

  Cống Kênh Thủy Lợi Cơi 6

  Đông Thái

  1

   

  23

  Cống Kênh 500

  Đông Thái

  1

   

  24

  Cống Kênh 6 Tâm - Thành Trung

  Đông Thái

  1

   

  25

  Cống Hai Hưng (Hai Tốt)

  Tây Yên A

  1

   

  26

  Cống Tư Mỹ (Mương Chùa)

  Tây Yên A

  1

   

  27

  Cống Kênh Thủy Lợi Ngã Cạy

  Đông Yên

  1

   

  28

  Cống Kênh Thủy Lợi HTX Tân Nông

  Đông Yên

  1

   

  29

  Cống Kênh Thủy Lợi IB

  Đông Yên

  1

   

  30

  Cống Cựa Gà

  Đông Yên

  1

   

  31

  Cống Kênh 7 Vân

  Nam Yên

  1

   

  32

  Cống Kênh Ông Mol

  Nam Yên

  1

   

  33

  Cống Kênh Đầu Ngàn

  Nam Yên

  1

   

  34

  Cống Kênh 8 Trọng

  Nam Yên

  1

   

  35

  Cống Kênh Đồng Nai

  Hưng Yên

  1

   

  36

  Cống Ông Bà Chủ

  Hưng Yên

  1

   

  37

  Cống Kênh Đồng Nai - Thứ 2

  Hưng Yên

  1

   

  II

  Huyện An Minh

  9

   

  1

  Cống Xo Quao (Đê cấp 2)

  Thuận Hòa

  1

   

  2

  Công Bà Chủ (Xẻo Quao)

  Thuận Hòa

  1

   

  3

  Cống Thứ 8 (Đê Cấp 2)

  Thuận Hòa

  1

   

  4

  Cống Xẻo Lá (Đê Cấp 2)

  Tân Thạnh

  1

   

  5

  Cống 30 Xẻo Lá - Xẻo Nhàu (Đê Cấp 2)

  Tân Thạnh

  1

   

  6

  Cống Tiểu Dừa (Đê Quốc Phòng)

  Vân Khánh Tây

  1

   

  7

  Cống Tiểu Dừa (Đê Cấp 2)

  Vân Khánh Tây

  1

   

  8

  Cống 10 Quang (Kênh 300)

  Đông Thnh

  1

   

  9

  Cống 9 Cẩm

  Vân Khánh Đông

  1

   

  III

  Huyện Châu Thành

  41

   

  1

  Cống Sáu Huệ

  Vĩnh Hòa Phú

  1

   

  2

  Cống HTX An Bình

  Minh Hòa

  1

   

  3

  Cống HTX Hòa Thuận 1

  Mong Thọ A

  1

   

  4

  Cống Chồi Mồi

  Mong Thọ A

  1

   

  5

  Cống Ba Bảy Bề

  Mong Thọ A

  1

   

  6

  Cống HTX Hòa Ninh

  Mong Thọ A

  1

   

  7

  Cống Thanh Niên

  Mong Thọ A

  1

   

  8

  Cống Tám Đạt

  Mong Thọ B

  1

   

  9

  Cống 500 Hòa An

  Mong Thọ

  1

   

  10

  Cống Tà Sôm 1

  Gịuc Tượng

  1

   

  11

  Cng Tà Sôm 2

  Gịuc Tượng

  1

   

  12

  Cng Tân Tiến

  Gịuc Tượng

  1

   

  13

  Cống Kênh cấp 1 - Hòa Thuận 1

  Mong Thọ A

  1

   

  14

  Cống Kênh cấp 1- Hòa Thuận 2

  Mong Thọ A

  1

   

  15

  Cống Kênh Sáu Lúa

  Mong Thọ A

  1

   

  16

  Cống Kênh Ông Ke

  Thạnh Lộc

  1

   

  17

  Cống Kênh Tà Khanh

  Mong Thọ B

  1

   

  18

  Cống Kênh Chín Tỷ

  Mong Thọ B

  1

   

  19

  Cng 3 Mi

  Mong Thọ

  1

   

  20

  Cng Tám Tập

  Mong Thọ

  1

   

  21

  Cng Bà Mì

  Vĩnh Hoa Hiệp

  1

   

  22

  Cống So Đũa

  Vĩnh Hòa Hiệp

  1

   

  23

  Cống Kênh Cấp 1 Hòa Lợi

  Thạnh Lộc

  1

   

  24

  Cống Kênh Số 1

  Mong Thọ A

  1

   

  25

  Cống Kênh Ranh Củ

  Mong Thọ A

  1

   

  26

  Cng Kênh 4 Mét-Thạnh Hòa

  Mong Thọ A

  1

   

  27

  Cng 500 Hòa Ninh

  Mong Thọ A

  1

   

  28

  Cống Cấp II-Hòa Thuận 2

  Mong Thọ A

  1

   

  29

  Cống Bảy Ngàn (kênh 18)

  Mong Thọ

  1

   

  30

  Cống Đầu Ngàn (kênh 19)

  Mong Thọ

  1

   

  31

  Cống Kênh 500 (bờ Đông kênh 19)

  Mong Thọ

  1

   

  32

  Cống Sáu Câu (kênh 17)

  Mong Thọ

  1

   

  33

  Cống Kênh 500 (bờ Đông kênh 17)

  Mong Thọ

  1

   

  34

  Cống Đầu Kênh 500 (bờ Tây kênh Số 3)

  Mong Thọ

  1

   

  35

  Cống Lung Tà Manh 1 (Tần Bình)

  Gịuc Tượng

  1

   

  36

  Cống Kênh 3 Tới

  Mong Thọ B

  1

   

  37

  Cống Kênh Tập Đoàn 1-Phước Hòa

  Mong Thọ B

  1

   

  38

  Cống Phước Tân (1+2)

  Mong Thọ B

  1

   

  39

  Cống Kênh ông Nô (An Bình)

  Minh Hòa

  1

   

  40

  Cống Xổ Phèn Bình Lợi

  Minh Hòa

  1

   

  41

  Cống Kênh 5 Thước Minh Lạc

  TT. Minh Lương

  1

   

  IV

  Huyện Giang Thành

  10

   

  1

  Cống Cầu Dừa

  Tân Khánh Hòa

  1

   

  2

  Cống Trung tâm xã Tân Khánh Hòa

  Tân Khánh Hòa

  1

   

  3

  Cống Số 1

  Tân Khánh Hòa

  1

   

  4

  Cống Số 2

  Tân Khánh Hòa

  1

   

  5

  Cống Cái Đôi

  Phú Lợi

  1

   

  6

  Cống Rạch Gỗ

  Phú Lợi

  1

   

  7

  Cng S 5

  Phú Lợi

  1

   

  8

  Cng Số 6

  Phú Lợi

  1

   

  9

  Cống Số 7

  Phú Lợi

  1

   

  10

  Cống HT6

  Phú Mỹ

  1

   

  V

  Huyện Giồng Riềng

  107

   

  1

  Cống Kênh 400 (giáp kênh 5 Kinh - Thầy Dòng)

  Hòa Lợi

  1

   

  2

  Cống Kênh Trà (giáp kênh Xẻo Sao - Thác Lác)

  Hòa An

  1

   

  3

  Cống Kênh 2 Hiếu (giáp kênh Đường Lác)

  Ngọc Thuận

  1

   

  4

  Cống Kênh Xã Ủ (giáp kênh KH5)

  Ngọc Thành

  1

   

  5

  Cống Kênh Tổng Lộc (giáp kênh ngang hai hy)

  Hòa Thuận

  1

   

  6

  Cống Kênh 2 Nghi (giáp kênh 13 - kênh 14)

  Bàn Tân định

  1

   

  7

  Cống Kênh Thủy Lợi (6 Thêm - giáp kênh Lộ Mới)

  Thanh Bình

  1

   

  8

  Cống Kênh Đìa Gòn (giáp kênh Chà Rào)

  Thạnh Bình

  1

   

  9

  Cống Kênh 8 Manh (giáp kênh Chà Rào)

  Thạnh Bình

  1

   

  10

  Cống Kênh Đường Bò (giáp kênh Ông Hai)

  Thạnh Bình

  1

   

  11

  Cống Kêng đường bò (giáp kênh KH3)

  Thạnh Bình

  1

   

  12

  Cống Kênh Chuối nước (giáp kênh Cai Trương)

  Thạnh Hưng

  1

   

  13

  Cống Kênh Cây Gáo (giáp kênh Đập Đất)

  Ngọc Chúc

  1

   

  14

  Cống Kênh Cây Gáo (giáp SCB)

  Ngọc Chúc

  1

   

  15

  Cống Kênh 9 Thậm (giáp SCB)

  Ngọc Chúc

  1

   

  16

  Cống Kênh 8 Chỉ (giáp kênh KH5)

  Vĩnh Thnh

  1

   

  17

  Cống Kênh 8 Ch (giáp sông Cái bé)

  Vĩnh Thnh

  1

   

  18

  Công Kênh Xương Cá (giáp kênh Xã Chắc)

  Thnh Phước

  1

   

  19

  Cống Kênh Xương Cá (giáp kênh 4 Diệu)

  Thạnh Phưc

  1

   

  20

  Cống Kênh Cây Gòn (giáp kênh Xã Chắc)

  Thạnh Phước

  1

   

  21

  Cống Kênh 5 Trai (giáp kênh Chưng Bầu)

  Bàn Thạch

  1

   

  22

  Cống Kênh 5 Trai (giáp kênh Giồng Đá)

  Bàn Thạch

  1

   

  23

  Cống Kênh Hậu (giáp kênh Thị Đội)

  Thạnh Lộc

  1

   

  24

  Cống Kênh Út Què (giáp kênh Đường Lác)

  Ngọc Thuận

  1

   

  25

  Cống Kênh 7 Khôn (giáp kênh 6 Thì)

  Vĩnh Phú

  1

   

  26

  Cống Kênh 6 Bự (giáp kênh KH6)

  Vĩnh Phú

  1

   

  27

  Cống Kênh 8 Thước (giáp sông Thuận hòa)

  TT.Giồng Riềng

  1

   

  28

  Cống Kênh 500 (giáp kênh Ranh)

  Hòa Lợi

  1

   

  29

  Cống Kênh 500 (giáp kênh Chà)

  Hòa Lợi

  1

   

  30

  Cng Kênh 4 Thước (giáp kênh Xẻo Sao)

  Hòa An

  1

   

  31

  Cống Kênh 4 Thưóc (giáp kênh Lộ Tử)

  Hòa An

  1

   

  32

  Cống Kênh ông Duyên (giáp kênh 4 Thước)

  Long Thạnh

  1

   

  33

  Cống Kênh ông Duyên (giáp kênh Ngã Con)

  Long Thnh

  1

   

  34

  Cống Kênh Ông Ban (giáp KH9)

  Hòa Hưng

  1

   

  35

  Cống Kênh 10 Trí (3 Thống)

  Thạnh Bình

  1

   

  36

  Cống HTX Thạnh Tân

  Thnh Bình

  1

   

  37

  Cống Kênh Mã Đá (giáp kênh KH3)

  Thạnh Hòa

  1

   

  38

  Cống Kênh 3 Xoài (giáp xáng Ô Môn)

  Hòa Hưng

  1

   

  39

  Cống Kênh Mẫu Ngang (giáp KH7-19)

  Thạnh Lộc

  1

   

  40

  Cống Kênh Mu Ngang (giáp kênh Ranh)

  Thạnh Lộc

  1

   

  41

  Cống Kênh xẻo Dung (2 đầu )

  Ngọc Hòa

  1

   

  42

  Cống Kênh Chuối Nước (giáp kênh 3 Lan)

  Thạnh Hưng

  1

   

  43

  Cống Kênh Chuối Nước (giáp ranh thị trấn)

  Thnh Hưng

  1

   

  44

  Cống Kênh Hậu (giáp kênh Bà Cô)

  Thạnh Hưng

  1

   

  45

  Cống Kênh Cá (2 đầu)

  Hòa An

  1

   

  46

  Cống Kênh Trâm Bầu (giáp kênh cầu Kè)

  a An

  1

   

  47

  Cống Kênh 6 Bông

  Hòa An

  1

   

  48

  Cống Kênh 4 Thước (2 đầu )

  Hòa An

  1

   

  49

  Cống Kênh 3 Hng (2 đầu)

  Ngọc Thành

  1

   

  50

  Cống Kênh 2 Cùi (giáp kênh Xuôi)

  Ngọc Thành

  1

   

  51

  Cống Kênh 4 Nghề (2 đầu )

  Ngọc Thành

  1

   

  52

  Cống Kênh 7 Trọng (2 đầu)