logo

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 40/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Phúc
  Ngày ban hành: 12/11/2015 Hết hiệu lực: 15/04/2019
  Áp dụng: 22/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng, Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI
  --------

  Số: 40/2015/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2015

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

  Căn cứ Luật Giá được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012;

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    1108/TTr-STNMT ngày 13/10/2015,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Trần Minh Phúc

   

   

  PHỤ LỤC I

  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

  ĐVT: Đồng

  STT

  Nội dung công việc

  ĐVT

  Lao động kỹ thuật

  Dụng cụ

  Khấu hao

  Năng lượng

  Vật liệu

  Chi phí  trực tiếp

  Chi phí chung (Nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)

  Đơn giá sản phẩm

  Đơn giá sản phẩm (Trừ khấu hao)

  1

  Công tác chuẩn bị

  Tỉnh trung bình

  6.216.944

  114.392

  73.881

  24.812

  641.206

  7.071.236

  1.060.685

  8.131.921

  8.058.040

  2

  Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra

  Tỉnh trung bình

  578.295.192

  5.619.562

  4.047.567

  488.170

  14.499.530

  602.950.022

  113.644.115

  716.594.137

  712.546.570

  -

  Nội nghiệp

   

  122.110.096

  2.250.587

  1.453.567

  488.170

  12.615.362

  138.917.784

  20.837.668

  159.755.451

  158.301.884

  -

  Ngoại nghiệp

   

  456.185.096

  3.368.974

  2.594.000

   

  1.884.168

  464.032.239

  92.806.448

  556.838.686

  554.244.686

  3

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện

  Tỉnh trung bình

  33.573.100

  617.182

  398.614

  133.872

  3.459.532

  38.182.300

  5.727.345

  43.909.645

  43.511.031

  4

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành

  Tỉnh trung bình

  11.445.375

  210.605

  136.021

  45.682

  1.180.516

  13.018.198

  1.952.730

  14.970.928

  14.834.907

  5

  Xây dựng bảng giá đất

  Tỉnh trung bình

  61.042.000

  1.157.217

  747.402

  251.009

  6.486.623

  69.684.251

  10.452.638

  80.136.888

  79.389.487

  5.1

  Xây dựng bảng giá đất

  Tỉnh trung bình

  45.781.500

  877.002

  566.422

  190.229

  4.915.915

  52.331.068

  7.849.660

  60.180.728

  59.614.306

  5.1.1

  Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  35.027

  22.623

  7.598

  196.338

  2.169.148

  325.372

  2.494.520

  2.471.898

  5.1.2

  Bảng giá đất trồng cây lâu năm

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  35.027

  22.623

  7.598

  196.338

  2.169.148

  325.372

  2.494.520

  2.471.898

  5.1.3

  Bảng giá đất rừng sản xuất

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  35.027

  22.623

  7.598

  196.338

  2.169.148

  325.372

  2.494.520

  2.471.898

  5.1.4

  Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  35.027

  22.623

  7.598

  196.338

  2.169.148

  325.372

  2.494.520

  2.471.898

  5.1.5

  Bảng giá đất ở tại nông thôn

  Tỉnh trung bình

  7.630.250

  140.107

  90.490

  30.390

  785.354

  8.676.591

  1.301.489

  9.978.080

  9.887.590

  5.1.6

  Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

  Tỉnh trung bình

  3.815.125

  70.054

  45.245

  15.195

  392.677

  4.338.296

  650.744

  4.989.040

  4.943.795

  5.1.7

  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

  Tỉnh trung bình

  3.815.125

  70.054

  45.245

  15.195

  392.677

  4.338.296

  650.744

  4.989.040

  4.943.795

  5.1.8

  Bảng giá đất ở tại đô thị

  Tỉnh trung bình

  11.445.375

  210.605

  136.021

  45.682

  1.180.516

  13.018.198

  1.952.730

  14.970.928

  14.834.907

  5.1.9

  Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

  Tỉnh trung bình

  5.722.688

  105.524

  68.154

  22.889

  591.500

  6.510.755

  976.613

  7.487.368

  7.419.214

  5.1.10

  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

  Tỉnh trung bình

  5.722.688

  105.524

  68.154

  22.889

  591.500

  6.510.755

  976.613

  7.487.368

  7.419.214

  5.2

  Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh

  Tỉnh trung bình

  7.630.250

  140.107

  90.490

  30.390

  785.354

  8.676.591

  1.301.489

  9.978.080

  9.887.590

  5.3

  Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất

  Tỉnh trung bình

  7.630.250

  140.107

  90.490

  30.390

  785.354

  8.676.591

  1.301.489

  9.978.080

  9.887.590

  6

  Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất

  Tỉnh trung bình

  3.815.125

  70.054

  45.245

  15.195

  392.677

  4.338.296

  650.744

  4.989.040

  4.943.795

  7

  In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất

  Tỉnh trung bình

  743.298

  13.745

  8.877

  2.981

  77.044

  845.945

  126.892

  972.837

  963.960

  Tổng cộng

  Tỉnh trung bình

  695.131.035

  7.802.756

  5.457.608

  961.722

  26.737.128

  736.090.248

  133.615.149

  869.705.397

  864.247.790

  Ghi chú:

  1. Căn cứ pháp lý

  - Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

  - Chi phí chung áp dụng theo Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính.

  - Mức lương cơ sở 1.150.000 đ/tháng được áp dụng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.

  - Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thu nhập chịu thuế tính trước.

  2. Thuyết minh

  - Đơn giá trên tính cho tỉnh trung bình có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 175 đơn vị hành chính cấp xã; 150 điểm điều tra, 7. 500 phiếu điều tra.

  - Khi số đơn vị hành chính cấp huyện có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 11 đơn vị hành chính cấp huyện) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với các Mục 1, 3 và 4 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Khi số điểm điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 150 điểm điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần nội nghiệp Mục 2 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Khi số phiếu điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 7.500 phiếu điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần ngoại nghiệp Mục 2 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Khi xây dựng bảng giá đất quy định tại Mục 5.1 của đơn giá, bảng giá đất có loại đất nào thì được tính mức đối với loại đất đó, trường hợp xây dựng bảng giá đất đối với loại đất chưa quy định tại Mục 5.1 thì việc tính mức căn cứ vào mức của loại đất tương tự.

   

  ĐƠN GIÁ CÔNG LAO ĐỘNG
  (Kèm theo Phụ lục I - Đơn giá xây dựng bảng giá đất)

  STT

  Nội dung công việc

  Định biên

  Định mức

  (Công nhóm/tỉnh trung bình)

  Đơn giá công

  (Đồng/công)

  Chi phí công

  (Đồng/tỉnh trung bình)

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  1

  Công tác chuẩn bị

   

  37,00

   

  1.174.968

   

  6.216.944

   

  1.1

  Xác định loại xã, loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất

  Nhóm 2 (1KS3+1KS2)

  3,00

   

  342.103

   

  1.026.309

   

  1.2

  Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất

  Nhóm 2 (1KS3+1KS2)

  3,00

   

  342.103

   

  1.026.309

   

  1.3

  Xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất

  Nhóm 2 (1KS3+1KS2)

  10,00

   

  342.103

   

  3.421.029

   

  1.4

  Chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra

  1KTV4

  5,00

   

  148.660

   

  743.298

   

  2

  Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra

   

  675,00

  2.500,00

  904.519

  364.948

  122.110.096

  456.185.096

  2.1

  Điều tra thu thập thông tin yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất

  1KS3

  150,00

   

  180.904

   

  27.135.577

   

  2.2

  Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường theo mẫu phiếu điều tra

  Nhóm 2 (1KS3+1KTV4)

   

  1.250,00

   

  364.948

  -

  456.185.096

  2.3

  Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra

  1KS3

  150,00

   

  180.904

   

  27.135.577

   

  2.4

  Xác định mức giá của các vị trí đất

  1KS3

  75,00

   

  180.904

   

  13.567.788

   

  2.5

  Thống kê giá đất thị trường

  1KS3

  75,00

   

  180.904

   

  13.567.788

   

  2.6

  Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra

  1KS3

  225,00

   

  180.904

   

  40.703.365

   

  3

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện

   

  176,00

   

  763.025

   

  33.573.100

   

  3.1

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng đơn vị hành chính cấp huyện

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  55,00

   

  381.513

   

  20.983.188

   

  3.2

  Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng đơn vị hành chính cấp huyện

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  33,00

   

  381.513

   

  12.589.913

   

  4

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành

   

  60,00

   

  763.025

   

  11.445.375

   

  4.1

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  20,00

   

  381.513

   

  7.630.250

   

  4.2

  Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  10,00

   

  381.513

   

  3.815.125

   

  5

  Xây dựng bảng giá đất

   

  320,00

   

  381.513

   

  61.042.000

   

  5.1

  Xây dựng bảng giá đất

   

  240,00

   

  381.513

   

  45.781.500

   

  5.1.1

  Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  5.1.2

  Bảng giá đất trồng cây lâu năm

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  5.1.3

  Bảng giá đất rừng sản xuất

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  5.1.4

  Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  5.1.5

  Bảng giá đất ở tại nông thôn

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  20,00

   

  381.513

   

  7.630.250

   

  5.1.6

  Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  10,00

   

  381.513

   

  3.815.125

   

  5.1.7

  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  10,00

   

  381.513

   

  3.815.125

   

  5.1.8

  Bảng giá đất ở tại đô thị

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  30,00

   

  381.513

   

  11.445.375

   

  5.1.9

  Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  15,00

   

  381.513

   

  5.722.688

   

  5.1.10

  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  15,00

   

  381.513

   

  5.722.688

   

  5.2

  Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  20,00

   

  381.513

   

  7.630.250

   

  5.3

  Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  20,00

   

  381.513

   

  7.630.250

   

  6

  Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  10,00

   

  381.513

   

  3.815.125

   

  7

  In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất

  1KTV4

  5,00

   

  148.660

   

  743.298

   

   

  ĐƠN GIÁ DỤNG CỤ
  (Kèm theo Phụ lục I - Đơn giá xây dựng bảng giá đất)

  STT

  Danh mục dụng cụ

  Đơn vị tính

  Thời hạn (Tháng)

  Định mức (Ca/tỉnh trung bình)

  Nguyên giá

  Định mức

  (Ca/tỉnh trung bình)

  Chi phí

  (Đồng/tỉnh trung bình)

  Nội nghiệp

   Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  1

  Bàn làm việc

  Cái

  96

  1.042,40

  800.000

  1.042,40

   

  334.103

   

  2

  Ghế văn phòng

  Cái

  96

  1.042,40

  340.000

  1.042,40

   

  141.994

   

  3

  Tủ để tài liệu

  Cái

  96

  260,60

  2.700.000

  260,60

   

  281.899

   

  4

  Kéo cắt giấy

  Cái

  9

  26,06

  20.000

  26,06

   

  2.227

   

  5

  Bàn dập ghim

  Cái

  24

  65,15

  290.000

  65,15

   

  30.278

   

  6

  Quần áo bảo hộ lao động

  Bộ

  18

  2.000,00

  80.000

   

  2.000,00

   

  341.880

  7

  Giày bảo hộ

  Đôi

  6

  2.000,00

  100.000

   

  2.000,00

   

  1.282.051

  8

  Tất

  Đôi

  6

  2.000,00

  10.000

   

  2.000,00

   

  128.205

  9

  Cặp tài liệu

  Cái

  24

  2.000,00

  90.000

   

  2.000,00

   

  288.462

  10

  Mũ cứng

  Cái

  12

  2.000,00

  26.000

   

  2.000,00

   

  166.667

  11

  USB (04 GB)

  Cái

  12

  1.042,40

  120.000

  1.042,40

   

  400.923

   

  12

  Lưu điện

  Cái

  60

  416,96

  700.000

  416,96

   

  187.097

   

  13

  Quạt thông gió 0,04 KW

  Cái

  36

  390,90

  805.000

  390,90

   

  336.191

   

  14

  Quần áo mưa

  Bộ

  6

  600,00

  110.000

   

  600,00

   

  423.077

  15

  Bình đựng nước uống

  Cái

  6

  2.000,00

  20.000

   

  2.000,00

   

  256.410

  16

  Ba lô

  Cái

  24

  2.000,00

  100.000

   

  2.000,00

   

  320.513

  17

  Thước nhựa 40cm

  Cái

  24

  521,20

  6.000

  521,20

   

  5.012

   

  18

  Gọt bút chì

  Cái

  9

  152,12

  3.000

  52,12

  100,00

  668

  1.282

  19

  Đèn neon 0,04 KW

  Cái

  30

  1.042,40

  40.000

  1.042,40

   

  53.456

   

  20

  Đồng hồ treo tường

  Cái

  36

  521,20

  50.000

  521,20

   

  27.842

   

  21

  Máy tính bấm số

  Cái

  36

  651,50

  166.000

  651,50

   

  115.544

   

  22

  Ổ ghi CD 0,4 KW

  Cái

  36

  39,09

  550.000

  39,09

   

  22.970

   

  23

  Máy hút bụi 1,5 KW

  Cái

  60

  187,63

  1.530.000

  187,63

   

  184.022

   

  24

  Máy hút ẩm 2 KW

  Cái

  60

  162,88

  6.300.000

  162,88

   

  657.785

   

  25

  Quạt trần 0,1 KW

  Cái

  36

  260,60

  580.000

  260,60

   

  161.483

   

  26

  Điện năng

  KW

   

  741,54

  1.725

  741,54

   

  1.279.157

   

  Tổng cộng dụng cụ chính

   

   

   

   

   

   

  4.222.649

  3.208.547

  Dụng cụ nhỏ, phụ (5%)

   

   

   

   

   

   

  211.132

  160.427

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

  4.433.781

  3.368.974

   

  ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ
  (Kèm theo Phụ lục I - Đơn giá xây dựng bảng giá đất)

  STT

  Thiết bị

  Đơn vị tính

  Công suất (KW/h)

  Định mức
  (tính cho 1 tỉnh trung bình)

  Nguyên giá

  Định mức
  (ca/tỉnh trung bình)

  Chi phí

  (đồng/tỉnh trung bình)

   
   

  Nội nghiệp

   Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

   

  1

  Khấu hao

   

   

   

   

   

   

  2.863.608

  2.594.000

   

   

  Máy in khổ A3

  Cái

  0,5

  84,70

  22.500.000

  84,70

   

  381.150

   

   

   

  Máy vi tính

  Cái

  0,4

  195,45

  11.048.000

  195,45

   

  863.733

   

   

   

  Máy điều hoà nhiệt độ

  Cái

  2,2

  97,73

  8.300.000

  97,73

   

  162.232

   

   

   

  Máy chiếu (slide)

  Cái

  0,5

  39,09

  20.700.000

  39,09

   

  161.833

   

   

   

  Máy tính xách tay

  Cái

  0,5

  239,09

  29.300.000

  39,09

  200,00

  458.135

  2.344.000

   

   

  Máy photocopy A3

  Cái

  1,5

  65,15

  64.200.000

  65,15

   

  836.526

   

   

   

  Máy ảnh

  Cái

   

  125,00

  10.000.000

   

  125,00

   

  250.000

   

  2

  Điện năng

  KW

   

  557,52

  1.725

  557,52

   

  961.722

   

   

   

  ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU
  (Kèm theo Phụ lục I - Đơn giá xây dựng bảng giá đất)

  STT

  Danh mục vật liệu

  Đơn vị tính

  Định mức
  (tính cho tỉnh trung bình)

  Nguyên giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  1

  Đĩa CD

  Cái

  25,00

   

  8.000

  200.000

   

  2

  Băng dính to

  Cuộn

  40,00

   

  10.000

  400.000

   

  3

  Bút dạ màu

  Bộ

  12,00

  11,00

  8.000

  96.000

  88.000

  4

  Bút chì

  Chiếc

  37,00

  33,00

  3.000

  111.000

  99.000

  5

  Bút xóa

  Chiếc

  40,00

   

  19.000

  760.000

   

  6

  Bút nhớ dòng

  Chiếc

  39,00

   

  18.000

  702.000

   

  7

  Tẩy chì

  Chiếc

  30,00

  15,00

  2.000

  60.000

  30.000

  8

  Mực in A3 laser

  Hộp

  3,10

   

  3.100.000

  9.610.000

   

  9

  Mực photocopy

  Hộp

  8,00

   

  850.000

  6.800.000

   

  10

  Hồ dán khô

  Hộp

  12,00

   

  3.000

  36.000

   

  11

  Bút bi

  Chiếc

  38,00

  33,00

  4.000

  152.000

  132.000

  12

  Sổ ghi chép

  Cuốn

  15,00

  22,00

  30.000

  450.000

  660.000

  13

  Cặp 03 dây

  Chiếc

  17,00

  22,00

  3.000

  51.000

  66.000

  14

  Giấy A4

  Gram

  40,00

  10,00

  63.000

  2.520.000

  630.000

  15

  Giấy A3

  Gram

  10,00

   

  96.000

  960.000

   

  16

  Ghim dập

  Hộp

  30,00

   

  1.800

  54.000

   

  17

  Ghim vòng

  Hộp

  25,00

   

  2.000

  50.000

   

  18

  Túi nylông đựng tài liệu

  Chiếc

   

  22,00

  1.800

   

  39.600

  Tổng cộng vật liệu chính

   

   

   

   

  23.012.000

  1.744.600

  Vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt (8%)

   

   

   

   

  1.840.960

  139.568

  Tổng

   

   

   

   

  24.852.960

  1.884.168

   

  ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG
  (Kèm theo Phụ lục I - Đơn giá xây dựng bảng giá đất)

  (Hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng)

  STT

  Lao động

  Hệ số lương

  Lương cấp bậc

  Lương phụ (11%)

  Phụ cấp lưu động (0,4)

  Phụ cấp Tổ trưởng (0,2/5)

  BHXH, YT, KPCĐ

  Tổng cộng lương tháng (đồng)

  Lương ngày (đồng)

  1

  2

  3

  4

  5=4x11%

  6

  7

  8=4x24%

  9

  10=9/26

  1

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ sư bậc 5

  3,66

  4.209.000

  462.990

   

  46.000

  1.010.160

  5.728.150

  220.313

   

  Kỹ sư bậc 4

  3,33

  3.829.500

  421.245

   

  46.000

  919.080

  5.215.825

  200.609

   

  Kỹ sư bậc 3

  3,00

  3.450.000

  379.500

   

  46.000

  828.000

  4.703.500

  180.904

   

  Kỹ sư bậc 2

  2,67

  3.070.500

  337.755

   

  46.000

  736.920

  4.191.175

  161.199

   

  Kỹ sư bậc 1

  2,34

  2.691.000

  296.010

   

  46.000

  645.840

  3.678.850

  141.494

  2

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ sư bậc 5

  3,66

  4.209.000

  462.990

  460.000

  46.000

  1.010.160

  6.188.150

  238.006

   

  Kỹ sư bậc 4

  3,33

  3.829.500

  421.245

  460.000

  46.000

  919.080

  5.675.825

  218.301

   

  Kỹ sư bậc 3

  3,00

  3.450.000

  379.500

  460.000

  46.000

  828.000

  5.163.500

  198.596

   

  Kỹ sư bậc 2

  2,67

  3.070.500

  337.755

  460.000

  46.000

  736.920

  4.651.175

  178.891

   

  Kỹ sư bậc 1

  2,34

  2.691.000

  296.010

  460.000

  46.000

  645.840

  4.138.850

  159.187

  3

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ thuật viên 5

  2,66

  3.059.000

  336.490

   

  46.000

  734.160

  4.175.650

  160.602

   

  Kỹ thuật viên 4

  2,46

  2.829.000

  311.190

   

  46.000

  678.960

  3.865.150

  148.660

   

  Kỹ thuật viên 3

  2,26

  2.599.000

  285.890

   

  46.000

  623.760

  3.554.650

  136.717

   

  Kỹ thuật viên 2

  2,06

  2.369.000

  260.590

   

  46.000

  568.560

  3.244.150

  124.775

   

  Kỹ thuật viên 1

  1,86

  2.139.000

  235.290

   

  46.000

  513.360

  2.933.650

  112.833

  4

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ thuật viên 5

  2,66

  3.059.000

  336.490

  460.000

  46.000

  734.160

  4.635.650

  178.294

   

  Kỹ thuật viên 4

  2,46

  2.829.000

  311.190

  460.000

  46.000

  678.960

  4.325.150

  166.352

   

  Kỹ thuật viên 3

  2,26

  2.599.000

  285.890

  460.000

  46.000

  623.760

  4.014.650

  154.410

   

  Kỹ thuật viên 2

  2,06

  2.369.000

  260.590

  460.000

  46.000

  568.560

  3.704.150

  142.467

   

  Kỹ thuật viên 1

  1,86

  2.139.000

  235.290

  460.000

  46.000

  513.360

  3.393.650

  130.525

   

  PHỤ LỤC II

  ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

  ĐVT: Đồng

  STT

  Nội dung công việc

  ĐVT

  Lao động kỹ thuật

  Dụng cụ

  Khấu hao

  Năng lượng

  Vật liệu

  Chi phí  trực tiếp

  Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)

  Đơn giá sản phẩm (đồng)

  Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao)

  1

  Công tác chuẩn bị

  Tỉnh trung bình

  1.323.628

  20.136

  55.506

  10.522

  93.915

  1.503.706

  225.556

  1.729.262

  1.673.756

  2

  Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra

  Tỉnh trung bình

  77.107.242

  697.923

  1.633.658

  129.965

  1.353.812

  80.922.601

  15.259.234

  96.181.836

  94.548.177

  -

  Nội nghiệp

   

  16.281.346

  248.722

  685.626

  129.965

  1.160.060

  18.505.720

  2.775.858

  21.281.578

  20.595.952

  -

  Ngoại nghiệp

   

  60.825.896

  449.201

  948.032

   

  193.752

  62.416.882

  12.483.376

  74.900.258

  73.952.226

  3

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện

  Tỉnh trung bình

  6.104.200

  93.013

  256.400

  48.602

  433.822

  6.936.038

  1.040.406

  7.976.444

  7.720.043

  4

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành

  Tỉnh trung bình

  3.052.100

  46.507

  128.200

  24.301

  216.911

  3.468.019

  520.203

  3.988.222

  3.860.022

  5

  Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh

  Tỉnh trung bình

  8.393.275

  127.908

  352.590

  66.836

  596.572

  9.537.180

  1.430.577

  10.967.757

  10.615.167

  5.1

  Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh

  Tỉnh trung bình

  2.670.588

  40.672

  112.116

  21.252

  189.697

  3.034.325

  455.149

  3.489.473

  3.377.358

  5.1.1

  Bảng giá đất điều chỉnh của 01 loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp

  Tỉnh trung bình

  763.025

  11.612

  32.011

  6.068

  54.161

  866.877

  130.032

  996.908

  964.898

  5.1.2

  Bảng giá đất điều chỉnh của 01 loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  29.060

  80.105

  15.185

  135.536

  2.167.448

  325.117

  2.492.565

  2.412.460

  5.2

  Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh (nếu có)

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  29.060

  80.105

  15.185

  135.536

  2.167.448

  325.117

  2.492.565

  2.412.460

  5.3

  Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh

  Tỉnh trung bình

  3.815.125

  58.176

  160.368

  30.399

  271.339

  4.335.407

  650.311

  4.985.719

  4.825.350

  6

  Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh

  Tỉnh trung bình

  1.907.563

  29.060

  80.105

  15.185

  135.536

  2.167.448

  325.117

  2.492.565

  2.412.460

  7

  In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất điều chỉnh

  Tỉnh trung bình

  445.979

  6.693

  18.449

  3.497

  31.216

  505.834

  75.875

  581.709

  563.260

   

  Tổng cộng

  Tỉnh trung bình

  98.333.986

  1.021.239

  2.524.909

  298.908

  2.861.784

  105.040.827

  18.876.968

  123.917.795

  121.392.886

  Ghi chú:

  1. Căn cứ pháp lý

  - Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

  - Chi phí chung áp dụng theo Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính.

  - Mức lương cơ sở 1.150.000 đ/tháng được áp dụng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ  tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.

  - Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thu nhập chịu thuế tính trước.

  2. Thuyết minh

  - Đơn giá trên tính cho tỉnh trung bình có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 175 đơn vị hành chính cấp xã; điều chỉnh bảng giá đất đối với 02 đơn vị hành chính cấp huyện, 20 điểm điều tra, 1.000 phiếu điều tra, 02 loại đất (01 loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, 01 loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp).

  - Khi số đơn vị hành chính cấp huyện có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 02 đơn vị hành chính cấp huyện) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với các Mục 1, 3 và 4 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Khi số điểm điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 20 điểm điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần nội nghiệp Mục 2 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Khi số phiếu điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 1.000 phiếu điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần ngoại nghiệp Mục 2 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Khi số lượng loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp điều chỉnh có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 01 loại đất) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với Mục 5.1.1 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng); khi số lượng loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp điều chỉnh có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 1 loại đất) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với Mục 5.1.2 của đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

  - Trường hợp điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất thì thực hiện theo đơn giá xây dựng bảng giá đất.

   

  ĐƠN GIÁ CÔNG LAO ĐỘNG
  (Kèm theo Phụ lục II - Đơn giá điều chỉnh bảng giá đất)

  STT

  Nội dung công việc

  Định biên

  Định mức
  (Công nhóm/tỉnh trung bình)

  Đơn giá công

  (Đồng/công)

  Chi phí công

  (Đồng/tỉnh trung bình)

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  1

  Công tác chuẩn bị

   

  8,00

   

  490.763

   

  1.323.628

   

  1.1

  Xác định loại đất, vị trí đất, khu vực có biến động giá đất thị trường

  Nhóm 2

   (1KS3 + 1KS2)

  3,00

   

  342.103

   

  1.026.309

   

  1.2

  Chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra

  1KTV4

  2,00

   

  148.660

   

  297.319

   

  2

  Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra

   

  90

  333,34

  904.519

  364.948

  16.281.346

  60.825.896

  2.1

  Điều tra thu thập thông tin yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất

  1KS3

  20,00

   

  180.904

   

  3.618.077

   

  2.2

  Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường theo mẫu phiếu điều tra

  Nhóm 2

   (1KS3 + 1KTV4)

   

  166,67

   

  364.948

  -

  60.825.896

  2.3

  Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra

  1KS3

  20,00

   

  180.904

   

  3.618.077

   

  2.4

  Xác định mức giá của các vị trí đất

  1KS3

  10,00

   

  180.904

   

  1.809.038

   

  2.5

  Thống kê giá đất thị trường

  1KS3

  10,00

   

  180.904

   

  1.809.038

   

  2.6

  Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra

  1KS3

  30,00

   

  180.904

   

  5.427.115

   

  3

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện

   

  32,00

   

  763.025

   

  6.104.200

   

  3.1

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng đơn vị hành chính cấp huyện

  Nhóm 2

   (1KS4 + 1KS3)

  10,00

   

  381.513

   

  3.815.125

   

  3.2

  Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng đơn vị hành chính cấp huyện

  Nhóm 2

   (1KS4 + 1KS3)

  6,00

   

  381.513

   

  2.289.075

   

  4

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành

   

  16,00

   

  763.025

   

  3.052.100

   

  4.1

  Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh

  Nhóm 2

  (1KS4 + 1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  4.2

  Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành

  Nhóm 2

   (1KS4 + 1KS3)

  3,00

   

  381.513

   

  1.144.538

   

  5

  Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh

   

  44,00

   

  1.526.050

   

  8.393.275

   

  5.1

  Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh

   

  14,00

   

  763.025

   

  2.670.588

   

  5.1.1

  Bảng giá đất điều chỉnh của 01 loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  2,00

   

  381.513

   

  763.025

   

  5.1.2

  Bảng giá đất điều chỉnh của 01 loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  5.2

  Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh (nếu có)

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  5.3

  Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  10,00

   

  381.513

   

  3.815.125

   

  6

  Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh

  Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

  5,00

   

  381.513

   

  1.907.563

   

  7

  In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất điều chỉnh

  1KTV4

  3,00

   

  148.660

   

  445.979

   

   

  ĐƠN GIÁ DỤNG CỤ
  (Kèm theo Phụ lục II - Đơn giá điều chỉnh bảng giá đất)

  STT

  Danh mục dụng cụ

  Đơn vị tính

  Thời hạn (Tháng)

  Định mức

  (Ca/tỉnh trung bình)

  Nguyên giá

  Định mức
  (Ca/tỉnh trung bình)

  Chi phí

  (Đồng/tỉnh trung bình)

   
   

  Nội nghiệp

   Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

   

  1

  Bàn làm việc

  Cái

  96

  162,40

  800.000

  162,40

   

  52.051

   

   

  2

  Ghế văn phòng

  Cái

  96

  162,40

  340.000

  162,40

   

  22.122

   

   

  3

  Tủ để tài liệu

  Cái

  96

  40,60

  2.700.000

  40,60

   

  43.918

   

   

  4

  Kéo cắt giấy

  Cái

  9

  4,06

  20.000

  4,06

   

  347

   

   

  5

  Bàn dập ghim

  Cái

  24

  10,15

  290.000

  10,15

   

  4.717

   

   

  6

  Quần áo bảo hộ lao động

  Bộ

  18

  266,67

  80.000

   

  266,67

   

  45.585

   

  7

  Giày bảo hộ

  Đôi

  6

  266,67

  100.000

   

  266,67

   

  170.942

   

  8

  Tất

  Đôi

  6

  266,67

  10.000

   

  266,67

   

  17.094

   

  9

  Cặp tài liệu

  Cái

  24

  266,67

  90.000

   

  266,67

   

  38.462

   

  10

  Mũ cứng

  Cái

  12

  266,67

  26.000

   

  266,67

   

  22.223

   

  11

  USB (4 GB)

  Cái

  12

  162,40

  120.000

  162,40

   

  62.462

   

   

  12

  Lưu điện

  Cái

  60

  64,96

  700.000

  64,96

   

  29.149

   

   

  13

  Quạt thông gió 0,04 KW

  Cái

  36

  60,90

  805.000

  60,90

   

  52.377

   

   

  14

  Quần áo mưa

  Bộ

  6

  80,00

  110.000

   

  80,00

   

  56.410

   

  15

  Bình đựng nước uống

  Cái

  6

  266,67

  20.000

   

  266,67

   

  34.188

   

  16

  Ba lô

  Cái

  24

  266,67

  100.000

   

  266,67

   

  42.736

   

  17

  Thước nhựa 40cm

  Cái

  24

  81,20

  6.000

  81,20

   

  781

   

   

  18

  Gọt bút chì

  Cái

  9

  21,45

  3.000

  8,12

  13,33

  104

  171

   

  19

  Đèn neon 0,04 KW

  Cái

  30

  162,40

  40.000

  162,40

   

  8.328

   

   

  20

  Đồng hồ treo tường

  Cái

  36

  81,20

  50.000

  81,20

   

  4.338

   

   

  21

  Máy tính bấm số

  Cái

  36

  101,50

  166.000

  101,50

   

  18.001

   

   

  22

  Ổ ghi CD 0,4 KW

  Cái

  36

  6,09

  550.000

  6,09

   

  3.579

   

   

  23

  Máy hút bụi 1,5 KW

  Cái

  60

  3,05

  1.530.000

  3,05

   

  2.991

   

   

  24

  Máy hút ẩm 2 KW

  Cái

  60

  25,38

  6.300.000

  25,38

   

  102.496

   

   

  25

  Quạt trần 0,1 KW

  Cái

  36

  20,30

  580.000

  20,30

   

  12.579

   

   

  26

  Điện năng

  KW

   

  72,15

  1.725

  72,15

   

  124.459

   

   

  Tổng cộng dụng cụ chính

   

   

   

   

   

   

  544.798

  427.811

   

  Dụng cụ nhỏ, phụ (5%)

   

   

   

   

   

   

          27.240  

           21.391  

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

  572.038

  449.201

   

   

  ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ
  (Kèm theo Phụ lục II - Đơn giá điều chỉnh bảng giá đất)

  STT

  Thiết bị

  Đơn vị tính

  Công suất (KW/h)

  Nguyên giá

  Định mức
  (Ca/tỉnh trung bình)

  Chi phí

  (Đồng/tỉnh trung bình)

   
   

  Nội nghiệp

   Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

   

  1

  Khấu hao

   

   

   

   

   

  1.576.877

  948.032

   

   

  Máy in khổ A3

  Cái

  0,5

  22.500.000

  13,20

   

  59.400

   

   

   

  Máy vi tính

  Cái

  0,4

  11.048.000

  30,45

   

  134.565

   

   

   

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Cái

  2,2

  8.300.000

  15,23

   

  25.282

   

   

   

  Máy chiếu (slide)

  Cái

  0,5

  20.700.000

  6,09

   

  25.213

   

   

   

  Máy tính xách tay

  Cái

  0,5

  29.300.000

  40,23

  66,67

  471.496

  781.372

   

   

  Máy photocopy A3

  Cái

  1,5

  64.200.000

  67,05

   

  860.922

   

   

   

  Máy ảnh

  Cái

   

  10.000.000

   

  83,33

   

  166.660

   

  2

  Điện năng

  KW

   

  1.725

  173,28

   

  298.908

   

   

   

  ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU
  (Kèm theo Phụ lục II - Đơn giá điều chỉnh bảng giá đất)

  STT

  Danh mục vật liệu

  Đơn vị tính

  Định mức
  (Tính cho tỉnh trung bình)

  Nguyên giá (Đồng)

  Thành tiền (đồng)

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  Nội nghiệp

  Ngoại nghiệp

  1

  Đĩa CD

  Cái

  2,00

   

  8.000

  16.000

   

  2

  Băng dính to

  Cuộn

  4,00

   

  10.000

  40.000

   

  3

  Bút dạ màu

  Bộ

  1,00

  1,00

  8.000

  8.000

  8.000

  4

  Bút chì

  Chiếc

  3,00

  3,00

  3.000

  9.000

  9.000

  5

  Bút xóa

  Chiếc

  4,00

   

  19.000

  76.000

   

  6

  Bút nhớ dòng

  Chiếc

  4,00

   

  18.000

  72.000

   

  7

  Tẩy chì

  Chiếc

  3,00

  2,00

  2.000

  6.000

  4.000

  8

  Mực in A3 laser

  Hộp

  0,30

   

  3.100.000

  930.000

   

  9

  Mực photocopy

  Hộp

  1,00

   

  850.000

  850.000

   

  10

  Hồ dán khô

  Hộp

  2,00

   

  3.000

  6.000

   

  11

  Bút bi

  Chiếc

  8,00

  6,00

  4.000

  32.000

  24.000

  12

  Sổ ghi chép

  Cuốn

  2,00

  2,00

  30.000

  60.000

  60.000

  13

  Cặp 3 dây

  Chiếc

  2,00

  2,00

  3.000

  6.000

  6.000

  14

  Giấy A4

  Gram

  4,00

  1,00

  63.000

  252.000

  63.000

  15

  Giấy A3

  Gram

  1,00

   

  96.000

  96.000

   

  16

  Ghim dập

  Hộp

  3,00

   

  1.800

  5.400

   

  17

  Ghim vòng

  Hộp

  3,00

   

  2.000

  6.000

   

  18

  Túi nylông đựng tài liệu

  Chiếc

   

  3,00

  1.800

   

  5.400

  Tổng cộng vật liệu chính

   

   

   

   

  2.470.400

  179.400

  Vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt

   

   

   

   

  197.632

  14.352

  Tổng

   

   

   

   

  2.668.032

  193.752

   

  ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG

  (Kèm theo Phụ lục II - Đơn giá điều chỉnh bảng giá đất)

  (Hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng)

  STT

  Lao động

  Hệ số lương

  Lương cấp bậc

  Lương phụ (11%)

  Phụ cấp lưu động (0,4)

  Phụ cấp tổ trưởng (0,2/5)

  BHXH, YT, KPCĐ

  Tổng cộng lương tháng (đồng)

  Lương ngày (đồng)

  1

  2

  3

  4

  5 = 4 x 11%

  6

  7

  8 = 4 x 24%

  9

  10 = 9/26

  1

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ sư bậc 5

  3,66

  4.209.000

  462.990

   

  46.000

  1.010.160

  5.728.150

  220.313

   

  Kỹ sư bậc 4

  3,33

  3.829.500

  421.245

   

  46.000

  919.080

  5.215.825

  200.609

   

  Kỹ sư bậc 3

  3,00

  3.450.000

  379.500

   

  46.000

  828.000

  4.703.500

  180.904

   

  Kỹ sư bậc 2

  2,67

  3.070.500

  337.755

   

  46.000

  736.920

  4.191.175

  161.199

   

  Kỹ sư bậc 1

  2,34

  2.691.000

  296.010

   

  46.000

  645.840

  3.678.850

  141.494

  2

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ sư bậc 5

  3,66

  4.209.000

  462.990

  460.000

  46.000

  1.010.160

  6.188.150

  238.006

   

  Kỹ sư bậc 4

  3,33

  3.829.500

  421.245

  460.000

  46.000

  919.080

  5.675.825

  218.301

   

  Kỹ sư bậc 3

  3,00

  3.450.000

  379.500

  460.000

  46.000

  828.000

  5.163.500

  198.596

   

  Kỹ sư bậc 2

  2,67

  3.070.500

  337.755

  460.000

  46.000

  736.920

  4.651.175

  178.891

   

  Kỹ sư bậc 1

  2,34

  2.691.000

  296.010

  460.000

  46.000

  645.840

  4.138.850

  159.187

  3

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ thuật viên 5

  2,66

  3.059.000

  336.490

   

  46.000

  734.160

  4.175.650

  160.602

   

  Kỹ thuật viên 4

  2,46

  2.829.000

  311.190

   

  46.000

  678.960

  3.865.150

  148.660

   

  Kỹ thuật viên 3

  2,26

  2.599.000

  285.890

   

  46.000

  623.760

  3.554.650

  136.717

   

  Kỹ thuật viên 2

  2,06

  2.369.000

  260.590

   

  46.000

  568.560

  3.244.150

  124.775

   

  Kỹ thuật viên 1

  1,86

  2.139.000

  235.290

   

  46.000

  513.360

  2.933.650

  112.833

  4

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kỹ thuật viên 5

  2,66

  3.059.000

  336.490

  460.000

  46.000

  734.160

  4.635.650

  178.294

   

  Kỹ thuật viên 4

  2,46

  2.829.000

  311.190

  460.000

  46.000

  678.960

  4.325.150

  166.352

   

  Kỹ thuật viên 3

  2,26

  2.599.000

  285.890

  460.000

  46.000

  623.760

  4.014.650

  154.410

   

  Kỹ thuật viên 2

  2,06

  2.369.000

  260.590

  460.000

  46.000

  568.560

  3.704.150

  142.467

   

  Kỹ thuật viên 1

  1,86

  2.139.000

  235.290

  460.000

  46.000

  513.360

  3.393.650

  130.525

   

  PHỤ LỤC III

  ĐƠN GIÁ ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP, CHIẾT TRỪ, THU NHẬP VÀ THẶNG DƯ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

  A. ĐẤT Ở

  ĐVT: Đồng

  STT

  Nội dung công việc

  ĐVT

  Lao động kỹ thuật

  Dụng cụ

  Khấu hao

  Năng lượng

  Vật liệu

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung (Nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)

  Đơn giá sản phẩm

  Đơn giá sản phẩm (Trừ khấu hao)

  1

  Công tác chuẩn bị

  Thửa trung bình

  1.201.838

  13.179

  14.029

  4.711

  47.351

  1.281.109

  192.166

  1.473.275

  1.459.246

  2

  Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường

  Thửa trung bình

  9.199.403

  83.820

  153.400

  16.501

  255.832

  9.708.956

  1.718.075

  11.427.031

  11.273.631

  -

  Nội nghiệp

   

  4.196.638

  46.167

  49.144

  16.501

  165.868

  4.474.317

  671.148

  5.145.464

  5.096.321

  -

  Ngoại nghiệp

   

  5.002.765

  37.654

  104.256

   

  89.964

  5.234.639

  1.046.928

  6.281.567

  6.177.311

  3

  Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất

  Thửa trung bình

  7.248.738

  79.742

  84.885

  28.502

  286.499

  7.728.365

  1.159.255

  8.887.620

  8.802.736

  4

  Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất và trình phê duyệt phương án giá đất

  Thửa trung bình

  1.144.538

  12.591

  13.403

  4.500

  45.237

  1.220.268

  183.040

  1.403.308

  1.389.906

  5

  In, sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất

  Thửa trung bình

  297.319

  3.190

  3.396

  1.140

  11.462

  316.508

  47.476

  363.984

  360.588

  Tổng cộng

  Thửa trung bình

  19.091.836

  192.523

  269.113

  55.355

  646.380

  20.255.206

  3.300.013

  23.555.219

  23.286.107

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở 

   

   

   

   

   

   

  ĐVT: Đồng

  STT

  Nội dung công việc

  ĐVT

  Lao động kỹ thuật

  Dụng cụ

  Khấu hao

  Năng lượng

  Vật liệu

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung (Nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)

  Đơn giá sản phẩm

  Đơn giá sản phẩm (Trừ khấu hao)

  1

  Công tác chuẩn bị

  Thửa trung bình

  1.201.838

  13.163

  14.011

  4.704

  42.733

  1.276.450

  191.467

  1.467.917

  1.453.906

  2

  Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường

  Thửa trung bình

  10.414.710

  94.216

  175.159

  17.972

  253.216

  10.955.274

  1.947.895

  12.903.169

  12.728.010

  -

  Nội nghiệp

   

  4.578.150

  50.287

  53.527

  17.972

  163.252

  4.863.189

  729.478

  5.592.668

  5.539.140

  -

  Ngoại nghiệp

   

  5.836.560

  43.929

  121.632

   

  89.964

  6.092.085

  1.218.417

  7.310.502

  7.188.870

  3

  Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất

  Thửa trung bình

  8.393.275

  92.193

  98.134

  32.949

  299.296

  8.915.847

  1.337.377

  10.253.224

  10.155.091

  4

  Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất và trình phê duyệt phương án giá đất

  Thửa trung bình

  1.144.538

  12.563

  13.373

  4.490

  40.785

  1.215.749

  182.362

  1.398.111

  1.384.738

  5

  In, sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất

  Thửa trung bình

  297.319

  3.188

  3.393

  1.139

  10.349

  315.389

  47.308

  362.698

  359.304

  Tổng

  Thửa trung bình

  21.451.680

  215.324

  304.070

  61.255

  646.380

  22.678.709

  3.706.411

  26.385.120

  26.081.049

  C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

   

   

   

   

   

   

   

   

  ĐVT: Đồng

  STT

  Nội dung công việc

  ĐVT

  Lao động kỹ thuật

  Dụng cụ

  Khấu hao

  Năng lượng

  Vật liệu

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung (Nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)

  Đơn giá sản phẩm

  Đơn giá sản phẩm (Trừ khấu hao)

  1

  Công tác chuẩn bị

  Thửa trung bình

  1.201.838

  13.198

  14.050

  4.718

  53.082

  1.286.887

  193.033

  1.479.920

  1.465.870

  2

  Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường

  Thửa trung bình

  7.984.096

  73.420

  131.637

  15.030

  259.059

  8.463.242

  1.488.346

  9.951.588

  9.819.951

  -

  Nội nghiệp

   

  3.815.125

  42.043

  44.757

  15.030