logo

Quyết định 782/QĐ-BXD Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 782/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 07/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG
  ------------
  Số: 782/QĐ-BXD
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng
  thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ
  về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
  --------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
   
   
  Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Ngoại giao;
  - Các đ/c Thứ trưởng;
  - L­ưu VT, Vụ HTQT (3).
  BỘ TR­ƯỞNG
   
  (đã ký)
   
   
  Trịnh Đình Dũng

   
   

  BỘ XÂY DỰNG
  ----------
   
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------      

   
   
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG
  Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương                 Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
   (Ban hành kèm theo Quyết định số : 782/QĐ-BXD ngày 07/7/2014 của Bộ Xây dựng)
   
  Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động hội nhập quốc tế của ngành Xây dựng với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:
  I. MỤC TIÊU
  1. Mục tiêu tổng quát
  Phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực của Ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
  Chủ động hội nhập vào nền kinh tế quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của Ngành. Tham gia tích cực vào các quá trình hợp tác song phương và đa phương, hợp tác khu vực và quốc tế để phát huy lợi thế của đất nước, thu hút được những nguồn lực dồi dào về vốn, công nghệ, tri thức, kỹ năng...của thế giới cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Xây dựng.
  2. Mục tiêu cụ thể
  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà và thị trường bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thiết lập bộ máy quản lý có đủ thẩm quyền, năng lực cán bộ phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xây dựng và phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và phù hợp với thông lệ quốc tế.
  Hoàn thiện các yếu tố của thị trường xây dựng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng và sản phẩm xây dựng, đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế quốc dân và các yêu cầu của ngành Xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế.
  II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
  1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế
  - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức về hội nhập quốc tế liên quan đến xây dựng, phát triển đô thị tới toàn thể các cán bộ, công chức, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan. Triển khai tuyên truyền về hội nhập theo hướng phổ biến kịp thời những vấn đề hội nhập quốc tế mang tính thời sự như vấn đề mới về các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, các cam kết hội nhập quốc tế khác mà Việt Nam tham gia, các lộ trình mở cửa, hội nhập, lộ trình giảm thuế, các cam kết cụ thể theo lộ trình có liên quan đến ngành Xây dựng.
  - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung cam kết hội nhập quốc tế và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp ngành Xây dựng tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường.
  - Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm chuyên ngành để tuyên truyền về trình tự, thủ tục tổ chức triển khai đầu tư xây dựng công trình, phát triển đô thị phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập.
  2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành để khắc phục các quy định chồng chéo, không phù hợp với các cam kết quốc tế
  - Rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, không tương thích trong các quy định của luật Đất đai, luật Đầu tư công, luật Đấu thầu với luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và luật Quy hoạch Đô thị.
  - Rà soát các quy định về thủ tục hành chính của ngành Xây dựng, thủ tục đăng ký kinh doanh, điều kiện năng lực, cấp phép hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề, ưu đãi nhà thầu trong nước và nhà thầu quốc tế nhằm tuân thủ các cam kết trong hội nhập quốc tế.
  - Rà soát các quy định liên quan đến việc phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán công trình xây dựng.
  3. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo thông lệ quốc tế
              - Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch, xây dựng Việt Nam phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam tham gia. Rà soát, sửa đổi hệ thống định mức xây dựng và bổ sung các định mức xây dựng phù hợp với công nghệ thi công tiên tiến, hiện đại.
  - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Phấn đấu đến năm 2015, hoàn thành toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của Ngành; đến năm 2020 sẽ kết nối toàn bộ hệ thống dữ liệu của các địa phương qua mạng Internet.
  - Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng bền vững. Phấn đấu đến năm 2015, hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng bền vững, thử nghiệm các mô hình xây dựng xanh, sản xuất vật liệu xanh, đánh giá và công nhận tòa nhà tiết kiệm năng lượng; đến năm 2020, triển khai rộng rãi các công nghệ sản xuất xanh, vật liệu xanh, xây dựng tòa nhà xanh trong xây dựng.
  4. Hoàn thiện chính sách quản lý các dịch vụ xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế
  - Xác lập tiêu chuẩn năng lực nhà thầu thi công xây dựng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Xác lập chức danh chuyên môn hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.
  - Đề xuất cơ chế quản lý hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp với cam kết hội nhập mà Việt Nam tham gia.
  - Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động thi công xây dựng phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.
  - Triển khai thực hiện các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng, dịch vụ kiến trúc trong khối ASEAN.
  5. Hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng, quản lý phát triển đô thị
  5.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đô thị góp phần thúc đẩy đô thị phát triển bền vững và có bản sắc
  a) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kiến trúc, quản lý quy hoạch xây dựng
  - Xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật Quản lý và Phát triển Đô thị.
  - Nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động vốn, nguồn lực cho việc lập quy hoạch xây dựng đô thị, góp phần đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị, phấn đấu đạt 100% các đô thị có quy hoạch chung xây dựng (QHCXD) được phê duyệt, tỷ lệ phủ kín QHCXD tại các đô thị đạt 70%. Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
  - Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý kiến trúc; đề xuất điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
              - Thực hiện rà soát, điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong bối cảnh tốc độ đô thị hoá diễn ra ngày càng nhanh.
              b) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị
  - Xây dựng đề án cơ chế chính sách thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý chất thải, giao thông đô thị...) đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.
  - Hoàn thiện chính sách quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.
  c) Hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy quản lý đô thị ở các cấp
  - Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị theo hướng: Chính quyền đô thị có chức năng chủ yếu trong quản lý phát triển đô thị, giảm chức năng trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh.
  - Đề xuất chính sách nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý đô thị như quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý trật tự đô thị.
  5.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở, thị trường bất động sản phát triển
  - Xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật Nhà ở (sửa đổi), luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
  - Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển, phấn đấu đến năm 2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22m2 sàn/người (trong đó diện tích bình quân nhà ở tại đô thị khoảng 26m2 sàn/người; tại nông thôn khoảng 19m2 sàn/người). Phấn đấu đến năm 2020, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25m2 sàn/người (trong đó diện tích bình quân nhà ở tại đô thị khoảng 29m2 sàn/người; tại nông thôn khoảng 22m2 sàn/người).
  - Nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển đồng bộ thị trường bất động sản, tạo khung pháp lý mở rộng từng bước quyền của các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà và từng bước thí điểm cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.
  - Tham gia nghiên cứu chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
  5.3. Hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng công trình
  - Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng công trình theo hướng tăng cường mạnh hơn nữa việc phân cấp cho chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư và chính quyền địa phương.
  - Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  - Nghiên cứu hoàn thiện quy định về quyền và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.
  - Hoàn thiện chính sách tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.
  5.4. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý chất lượng công trình xây dựng
  - Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý chất lượng công trình xây dựng phù hợp với cam kết quốc tế.
  - Hoàn thiện hệ thống đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo thông lệ quốc tế.
  5.5. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình
  - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình theo hướng Nhà nước quản lý gián tiếp việc định giá sản phẩm xây dựng, giá của sản phẩm xây dựng do thị trường quyết định. Giá của sản phẩm xây dựng sử dụng vốn nhà nước cũng được định giá bình đẳng như các sản phẩm xây dựng sử dụng các vốn khác.
  - Nghiên cứu đề xuất cơ chế tiền lương, tiền công của lao động ngành Xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường và đặc thù lao động ngành Xây dựng.
  - Nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý các chức danh nghề trong lĩnh vực kinh tế xây dựng đáp ứng yêu cầu định giá sản phẩm xây dựng theo cơ chế thị trường.
  - Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu định giá xây dựng theo cơ chế thị trường.
  5.6. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng
  - Ưu tiên phát triển những công nghệ tiên tiến, hiện đại, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, nhiên liệu, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, cách âm, cách nhiệt, thân thiện với môi trường, vật liệu không nung, sản phẩm tái chế. Phát triển các công nghệ sử dụng nhiên liệu tái chế, công nghệ nano.
  - Chú trọng đầu tư cải tạo, hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hiện có, công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều nguyên liệu, ô nhiễm môi trường.
  - Áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc sử dụng phế thải công nghiệp, sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng; sử dụng lại phế thải xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; sử dụng nhiệt thừa để chạy máy phát điện sản xuất xi măng.
  Tăng cường năng lực chế tạo những thiết bị và phụ tùng nhà máy xi măng lò quay, nhà máy nhiệt điện than, chế tạo một số thiết bị thi công, đáp ứng về cơ bản nhu cầu chế tạo phụ tùng thay thế cho ngành công nghiệp xi măng và vật liệu xây dựng.
  - Tăng xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 20-30%.
  5.7. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ xây dựng
  - Mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu các tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển giao áp dụng có hiệu quả vào điều kiện Việt Nam, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đảm bảo hiện đại, hội nhập và phủ kín các lĩnh vực.
  - Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng. Đến năm 2015, hoàn chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chuyển đổi toàn bộ hệ thống 1250 tiêu chuẩn ngành thành các tiêu chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, soát xét, bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn quốc gia theo hướng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu các hoạt động xây dựng.
  - Nghiên cứu hoàn thiện chính sách đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ xây dựng công trình cao tầng, công trình ngầm đô thị, công trình nhà máy điện nguyên tử, công trình trên biển, đảo; công nghệ chế tạo các thiết bị đồng bộ; công nghệ thân thiện với môi trường tiên tới làm chủ các công nghệ này.
  - Nghiên cứu đề xuất các chương trình hợp tác khoa học, công nghệ với các nước trên thế giới và các nước thuộc APEC, ASEM và ASEAN làm cơ sở để đẩy mạnh hợp tác chuyên ngành xây dựng.
  - Hình thành thị trường khoa học công nghệ xây dựng trên mạng Internet; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm và thị trường công nghệ xây dựng để đưa lên trang Web.
  6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý ngành Xây dựng
  - Tiếp tục hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, tiến hành sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy của Bộ Xây dựng theo yêu cầu của nhiệm vụ mới, khắc phục sự chồng chéo về chức năng với các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực xây dựng và quản lý phát triển đô thị.
  - Chuẩn hoá tiêu chuẩn và chất lượng cán bộ công chức ngành Xây dựng theo yêu cầu hội nhập.
  - Hiện đại hoá công tác hành chính và quy trình thủ tục, dịch vụ hành chính trong ngành Xây dựng.
  - Xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương và kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức và trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức ngành Xây dựng, trước hết là người đứng đầu cơ quan đơn vị.
  - Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách thu hút sử dụng và đãi ngộ thoả đáng đối với các chuyên gia giỏi, người có tài năng ở trong nước và ngoài nước hoạt động trong ngành Xây dựng.
  7. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng
  - Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật ở các trường thuộc Ngành phấn đấu tiếp cận với trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Ngành, đặc biệt là những chuyên ngành mũi nhọn trong lĩnh vực Xây dựng;
  - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tổng thể nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng.
  - Xây dựng và triển khai trương trình nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác cho cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng, trong đó có chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên đạt chuẩn theo quy định.
  - Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh tế cho cán bộ quản lý các cấp.
  - Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý đô thị cho cán bộ quản lý đô thị các cấp.
  - Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao tay nghề và phát triển thị trường lao động xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu lao động xây dựng ra nước ngoài.
  III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
  (Các nhiệm vụ cụ thể và kế hoạch triển khai thực hiện, đơn vị thực hiện tại Phụ lục chi tiết kèm theo)
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các đơn vị trong ngành Xây dựng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Xây dựng.
  2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động của ngành Xây dựng; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện chương trình hành động này.
  3. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế là đầu mối kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động đã đề ra; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện.
  4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các đơn vị thuộc ngành Xây dựng chủ động báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
   

   
  BỘ TRƯỞNG
   
   
   
  Trịnh Đình Dũng
   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 782/QĐ-BXD Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 782/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 07/07/2014
  Hiệu lực: 07/07/2014
  Lĩnh vực: Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới