logo

Quyết định 829/QĐ-BTTTT Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 829/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành: 31/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  -------

  Số: 829/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KHUNG THAM CHIẾU ICT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH (PHIÊN BẢN 1.0)

  ---------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Bộ Khoa học và Công nghệ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Bộ Xây dựng;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TTTT, website Bộ;
  - Lưu: VT, THH. (230b)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thành Hưng

   

   

  KHUNG THAM CHIẾU ICT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH (PHIÊN BẢN 1.0)

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  MỤC LỤC

   

  MỤC LỤC HÌNH VẼ

  MỤC LỤC BẢNG BIỂU

  DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

  I. GIỚI THIỆU

  1. MỤC ĐÍCH

  2. KHÁI NIỆM

  3. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

  4. PHẠM VI ÁP DỤNG

  II. KHUNG THAM CHIẾU ICT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

  1. Lớp Đối tượng sử dụng

  2. Lớp Ứng dụng thông minh

  3. Lớp Hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu

  3.1 Tích hợp dịch vụ 2

  3.2 Tích hợp dữ liệu

  3.3 Nguồn dữ liệu

  4. Lớp Điện toán và lưu trữ

  4.1 Tài nguyên điện toán

  4.2 Tài nguyên lưu trữ

  4.3 Tài nguyên phần mềm

  5. Lớp Mạng kết nối

  6. Lớp Thu thập dữ liệu

  6.1 Thu thập dữ liệu từ các cảm biến

  6.2 Thiết bị kích hoạt

  6.3 Thu thập dữ liệu con người

  7. Hệ thống Bảo mật

  8. Hệ thống Xây dựng

  9. Hệ thống Bảo trì và hoạt động

  9.1 Lập kế hoạch

  9.2 Triển khai

  9.3 Kiểm tra

  9.4 Cải thiện

  10. Hệ thống Định danh

  11. Hệ thống Định vị

  12. Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm

  III. KHUNG THAM CHIẾU INTERNET VẠN VẬT (IOT)

  1. Mô hình tham chiếu dựa trên thực thể

  2. Mô hình tham chiếu dựa trên miền

  2.1 Giới thiệu

  3. Mối quan hệ giữa RM dựa trên thực thể và RM dựa trên miền

  4. Các góc nhìn về khung tham chiếu IoT

  4.1 Mô tả chung

  4.2 Góc nhìn chức năng của Khung tham chiếu IoT

  4.3 Góc nhìn hệ thống của Khung tham chiếu IoT

  4.4 Góc nhìn kết nối của khung tham chiếu IoT

  4.5 Góc nhìn thông tin của Khung tham chiếu loT

  4.6 Góc nhìn sử dụng của khung tham chiếu loT

  5. Mạng cảm hiến

  5.1 Miền cảm biến

  5.2 Miền mạng kết nối

  5.3 Miền dịch vụ

  5.4 Các thực thể chức năng của mạng cảm biến

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  MỤC LỤC HÌNH VẼ

   

  Hình 1 - Sơ đồ tổng thể Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh

  Hình 2 - Mô hình mạng lưới cảm biến trong thành phố

  Hình 3 - Quá trình ETL

  Hình 4 - Mô hình tham chiếu IoT dựa trên thực thể

  Hình 5 - Mối quan hệ giữa miền và thực thể, cùng các thực thể khái niệm đặc trưng trong các hệ thống IoT

  Hình 6 - Mô hình tham chiếu dựa trên miền của IoT

  Hình 7 - Mối quan hệ giữa RM dựa trên thực thể và RM dựa trên miền

  Hình 8 - Góc nhìn chức năng của Khung tham chiếu IoT - phân chia các thành phần chức năng của Khung tham chiếu loT

  Hình 9 - Góc nhìn hệ thống của khung tham chiếu IoT

  Hình 10 - Góc nhìn kết nối của Khung tham chiếu IoT

  Hình 11 - Các loại thông tin liên quan đến các miền

  Hình 12 - Các loại thông tin liên quan đến các miền

  Hình 13 - Các nhóm người dùng IoT cùng các vai trò

  Hình 14 - Nhà cung cấp dịch vụ IoT

  Hình 15 - Các vai trò phụ và các hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ IoT

  Hình 16 - Nhà phát triển dịch vụ IoT

  Hình 17 - Các vai trò phụ và các hoạt động của nhà phát triển dịch vụ loT

  Hình 18 - Người dùng IoT

  Hình 19 - Các vai trò phụ cùng các hoạt động của người dùng IoT

  Hình 20 - Các vai trò được hiện ra khi hệ thống được đưa vào sử dụng

  Hình 21 - Các hoạt động của quá trình phát triển thiết bị và ứng dụng

  Hình 22 - Sử dụng dữ liệu thiết bị cho các hoạt động vận hành và phân tích liên quan đến bảo mật

  Hình 23 - Sử dụng các dịch vụ loT liên vùng theo chiều dọc

  Hình 24 - Vai trò và hoạt động trong suốt vòng đời sản phẩm loT

  Hình 25 - Mô hình vật lý mức cao các miền mạng cảm biến

  Hình 26 - Tổng quan các giao diện mạng cảm biến trong một nút cảm biến, các nút cảm biến đến các nút cảm biến, và nút cảm biến đến môi trường bên ngoài

  Hình 27 - Khung tham chiếu vật lý nút cảm biến

  Hình 28 - Khung tham chiếu chức năng mạng cảm biến

   

  MỤC LỤC BẢNG BIỂU

   

  Bảng 1 - Danh mục thiết bị cảm biến

  Bảng 2 - Thông tin để nhận dạng

  Bảng 3 - Thông tin cho kết nối

  Bảng 4 - Thông tin để xác thực

  Bảng 5 - Tổng thể về các hoạt động và các vai trò

  Bảng 6 - Mô hình chức năng và các mô tả trong Miền cảm biến

  Bảng 7 - Mô hình chức năng và các mô tả của Miền mạng kết nối

  Bảng 8 - Mô hình chức năng và các mô tả của Miền dịch vụ

   

  DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

   

  Từ viết tắt

  Giải thích

  ICT

  (Information and Communication Technologies)

  Công nghệ thông tin và Truyền thông

  IoT

  (Internet of Things)

  Internet vạn vật

  GPS

  (Geographic Information Systems)

  Hệ thống thông tin địa lý

  GPS

  (Global Positioning System)

  Hệ thống định vị toàn cầu

  CNTT

  Công nghệ thông tin

  OLTP

  (Online Transaction Processing)

  Xử lý giao dịch trực tuyến

  R&D

  (Research and Development)

  Nghiên cứu và Phát triển

  RFID

  (Radio Frequency Identification)

  Nhận dạng tần số sóng vô tuyến

  AI

  (Artificial Intelligence)

  Trí tuệ nhân tạo

  WGS

  (World Geodetic System)

  Hệ thống trắc địa thế giới

  RM

  (Reference Model)

  Mô hình tham chiếu

  HMI

  (Human - Machine Interface)

  Giao diện người - máy

  UD

  (User Domain)

  Miền người dùng

  ED

  (Entity Domain)

  Miền thực thể

  OMD

  (Operation and Management Domain)

  Miền hoạt động và quản lý

  ASD

  (Application Service Domain)

  Miền dịch vụ ứng dụng

  RID

  (Resource Interchange Domain)

  Miền trao đổi tài nguyên

  SCD

  (Sensing and Controlling Domain)

  Miền cảm biến và kiểm soát

  PED

  (Physical Entity Domain)

  Miền thực thể vật lý

  B2B

  (Business to Business)

  Doanh nghiệp với Doanh nghiệp

  QoS

  (Quality of Service)

  Chất lượng dịch vụ

  API

  (Application Programming Interface)

  Giao diện lập trình ứng dụng

  ERP

  (Enterprise Resource Planning)

  Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp

  CRM

  (Customer Relationship Management)

  Quản lý quan hệ khách hàng

  AMS

  (Access Management System)

  Hệ thống quản lý truy cập

  GSM

  (Global System for Mobile)

  Mạng điện thoại di động

  ADSL

  (Asymmetric Digital Subscriber Line)

  Đường dây thuê bao bất đối xứng

  XML

  (Extensible Markup Language)

  Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

  SLA

  (Service Level Agreement)

  Thỏa thuận mức độ dịch vụ

  LOB

  (Line of Business)

  Dòng nghiệp vụ

  SNHL

  (Sensor Node Hardware Layer)

  Lớp phần cứng nút cảm biến

  BFL

  (Basic Function Layer)

  Lớp chức năng cơ bản

  SL

  (Service Layer)

  Lớp dịch vụ

  AL

  (Application Layer)

  Lớp ứng dụng

  CLM

  (Cross Layer Management)

  Quản lý liên lớp

  GHL

  (Gateway Hardware Layer)

  Lớp phần cứng cổng kết nối

  CPU

  (Computer Processing Unit)

  Đơn vị xử lý tính toán

  OS

  (Operating System)

  Hệ điều hành

  CIP

  (Collaborative Information Processing)

  Xử lý thông tin phối hợp

  ROC

  (Receiver Operating Curve)

  Đường cong hoạt động thu nhận

  RF

  (Radio Frequency)

  Sóng vô tuyến

  PHY

  (Physical)

  Vật lý

  MAC

  (Medium Access Control)

  Kiểm soát truy cập mức trung

  LAN

  (Local Area Network)

  Mạng nội bộ

  WLAN

  (Wireless Local Area Network)

  Mạng không dây nội bộ

  UMTS

  (Universal Mobile Telecommunications System)

  Hệ thống viễn thông di động toàn cầu

  HSPA

  (High Speed Packet Access)

  Truy cập gói tin tốc độ cao

  LTE

  (Long-term Evolution)

  Tiến hóa dài hạn

  WiMAX

  (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

  Khả năng tương tác toàn cầu với truy cập vi ba

  OSI

  (Open Systems Interconnection)

  Kết nối các hệ thống mở

  TEDS

  (Ttransducer Electronic Data Sheets)

  Bảng dữ liệu điện tử đầu dò

  ID

  (Identification)

  Định danh

  GNSS

  (Global Navigation Satellite System)

  Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu

  TOA

  (Time of Arrival)

  Thời điểm đến

  AOA

  (Angle of Arrival)

  Góc đến

  RSS

  (Received Signal Strength)

  Cường độ tín hiệu thu

  IMU

  (Inertial Measurement Unit)

  Đơn vị đo lường quán tính

  SDP

  (Service Discovery Protocol)

  Giao thức khám phá dịch vụ

  LBS

  (Location - Based Service)

  Dịch vụ định vị

  SLP

  (Service Location Protocol)

  Giao thức định vị dịch vụ

  SSDP

  (Simple Service Discovery Protocol)

  Giao thức khám phá dịch vụ đơn giản

  UPnP

  (Universal Plug and Play)

  Trình cắm chạy toàn cầu

  SCM

  (Source Configuration Management)

  Quản lý cấu hình nguồn

  ITS

  (Intelligent Transportation System)

  Hệ thống giao thông thông minh

  UBND

  Ủy ban nhân dân


  FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 829/QĐ-BTTTT Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 829/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/05/2019
  Hiệu lực: 31/05/2019
  Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới